zemljevid krajevnih skupnosti

ZAPISNIK 8. SEJE SVETA KS DRSKA

datum: 06. 03. 2024

z dne 23.2.2024

 

ZAPISNIK

sestanka 8. seje  Sveta KS Drska, ki je bil dne 23.02.2024 z začetkom ob 18.00 uri v prostorih KS Drska.

 

PRISOTNI ČLANI:   Mira Retelj, Jožica Cekuta , Marjeta Saje Lukšič, Iztok Kavšek, Tatjana Medic in Matjaž Kavšek.

 OPRAVIČENO ODSOTEN:  Aljaž Novak

DNEVNI RED:

 1. Pregled in potrditev zapisnika 7. Seje
 2. Poslovno poročilo za leto 2023 in plan dela za leto 2024
 3. Čistilna akcija 2024
 4. Razno   

 

K 1. točki

Zapisnik 7. seje Sveta KS Drska je pregledan in potrjen s soglasjem vseh prisotnih članov sveta KS Drska.

K 2. točki

Poslovno poročilo za leto 2023

 1. Krajevna skupnost Drska je ena od 23. Krajevnih skupnosti MO Nm. Je pravna oseba javnega prava in je neposredni uporabnik občinskega proračuna. Pristojnosti in naloge krajevnih skupnosti določa Statut MO  Novo mesto. 
 2. Dolgoročni in letni cilji delovnega področja, zastavljeni v sprejetem finančnem načrtu za leto 2023. Cilji na področju poslovanja s sredstvi so skrbno in gospodarno upravljanje na strani prihodkovin odhodkov. Temeljijo na načelih varčnega in gospodarnega upravljanja z razpoložljivimi sredstvi , katera so opredeljena v zakonu o javnih financah. Spremljanje poslovanja krajevne skupnosti se je vršilo skozi mesečna poročila, ki smo jih posredovali MO Novo mesto in na koncu leta skozi zaključni račun KS.
 3. Projekti, s katerimi smo kandidirali na razpis MO N.m. za sofinanciranje v višini 70. %.
 • Pomol v Srebrničah – ureditev obrežja reke Krke
 • Prikaz zgodovine bunkerja
 • Nakup in postavitev urbane opreme (klopi, koši za odpadke)
 • Ureditev brežine reke Krke od Broda do Irče vasi
 • Energijski park ob poti v Portoval
 • Javna razsvetljava v Irči vasi in na Šegovi ulici
 • Asfaltiranje dela ceste v Irči vasi, ki vodi v Portoval
 • Postavitev pasjega parka
 1. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev glede na kazalce iz programa dela.

Poročilo o realiziranih projektih:

 • Nakup in postavitev klopi v KS Drska – klopi so bile postavljene ob pešpoti na Ulici Slavka Gruma in na igrišču na Pavčkovi ulici. Koš za pasje iztrebke je bil postavljen na Šegovi ulici, oglasna tabla pa na Lebanovi ulici. Vrednost projekta je bila 4.514,00 Eur, delež financiranja MO 70 % je 3.159,80 Eur, delež sredstev KS 30 % znaša 1.354,20Eur.
 • Ob poti v Portoval – postavljeni sta bili dve skulpturi Vodna vila in Zeliščar Rudolf.  Vrednost projekta je bila 1.506,70 Eur, od tega je 70% prispevala MO NM v znesku 1.054,70 Eur in 30% KS v znesku 452,00 Eur.
 • Javna razsvetljava v Irči vasi in na Šegovi ulici

Javno naročilo je izvajala MO NM. Skupna vrednost projekta KS Drska je 11.592,72 Eur. V letu 2023 je bil realiziran del projekta , postavljena je bila luč v Irči vasi. Delna vrednost projekta 5.055,07 Eur, od tega 70 % MO Nm in30 % sredstev KS Drska. Projekt je dokončan v letu 2024

 • Asfaltiranje dela cestišča v Irči vasi, ki vodi v Portoval

Projekt je bil realiziran v višini 7.257.78 Eur, od tega 70% MO NMin 30% KS Drska.

 

 1. Področja, kjer zastavljeni cilji niso bili realizirani in vzroki
 •  Pomol Srebrniče – ureditev obrežja reke Krke. letu 2021 je bila izdelana projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahteven objekt. V maju 2022 je pridobljena Pogodba o ustanovitvi stavbne pravice na vodnem zemljišču v lasti RS. Zaradi urejanja menjave zemljišč za dostop do reke Krke se je projekt prenesel v plan za leto 2024.
 • Prikaz  zgodovine bunkerja.  Projekt ni bil realiziran, ker predlagatelji projekta še niso pripravili vsebine. Izvajanje projekta se prenese v leto 2024.
 • Ureditev brežine reke Krke od Broda do Irče vasi. KS Drska skrbi za urejenost brežine reke Krke na Brodu in v Irči vasi. V letu 2023 so potekala gradbena dela na komunalniinfrastrukturi na Brodu, istočasno pa želimo urediti pešpot od Broda do Irče vasi in obnoviti stopnice na brežini reke Krke na Brodu. Za obnovo stopnic je KS Drska pridobila vodno soglasje Ministrstva za naravne vire in prostor.Dela še potekajo, projekt bo dokončan v letu 2024.
 • Postavitev pasjega parka. Projekt ni bil realiziran, ker še ni določeno zemljišče, kjer naj bi bil lociran.
 1.  Ocena učinkov poslovanja

V letu 2023 je svet KS Drska predlagal MO NM umestitev v proračun za leti 2023 in 2024 naslednje investicije:

Iz sredstev za vzdrževanje cest in komunalne infrastrukture:

Preplastitev naslednjih cest in ulic:

 • Šegova ulica - 400 m
 • Cesarjeva ulica – 240 m
 • Volčičeva ulica – 315  m
 • Ulica Mirana Jarca – 100 m
 • Drska od št. 24 do št. 40 – 550 m
 • Brod od št. 46 – 30 v sklopu ureditve meteorne kanalizacije za novo naselje.
 • Zahtevana je bila preplastitev asfalta na Ulici Slavka Gruma pri OŠ Drska,  ki pa je že realizirana.

Žal je bila na področju preplastitve cest v letu 2023 slaba realizacija.

Investicijski projekti, ki so vključeni v NRP program  MO N.m.:

 • Izgradnja ceste in komunalne infrastrukture za hiše Pod Šipčevim hribom (2013-2024)
 • Prenova Westrove ceste
 • Začetek nadaljevanja izgradnje Šmihelske ceste
 • Izdelava PGD dokumentacije za prenovo ceste in komunalne infrastrukture na Drski ll
 • Brv čez reko Krko v Irči vasi – začetek del v letu 2021 – dokončano  2023
 • Dokončanje brvi čez reko Krko v Kandiji
 • Dokončanje gradnje pločnika in kolesarske poti na Topliški cesti do Srebrnič  in izvedba umiritve prometa v Srebrničah – dokončano  v letu 2023
 • Sodelovanje z MO  pri projektu oživitve reke Krke in Portovala
 • Ureditev lastništva med MO in lastniki stanovanjskih blokov
 • Priprava projektov za razširitev parkirišč med stanovanjskimi bloki
 • Pločnik v Srebrniče od pokopališča do avtobusnega postajališča.

Večina navedenih projektov je vključenih v proračun MO NM, vendar z različno dinamiko do leta 2025.  Želimo si, da bi se projektna dokumentacija za navedene projekte izdelovala skladno s planom  in da bi se projekti v skladu s planiranim proračunom tudi izvedli.

V letu 2023 sta bila zaključena dva pomembna projekta – brv v Irči vasi in brv v Kandiji, katera povezujeta KS Drska s sosednjima KS Bršlin in KS Center. Pridobitev pomembno vpliva na kolesarski in peš promet v MO Novo mesto.

Tudi v letu 2023 je bilo družabno življenje zaradi prisotnosti Covid-19, še vedno nekoliko okrnjeno, zato nismo organizirali naslednjih dogodkov:

 • Druženja s starejšimi krajani
 • Prireditev ob kulturnem prazniku
 • Izvedba športnih iger KS

Organizirali pa smo praznik KS Drska in podelili priznanja KS Drska štirim krajanom.

Ob dnevu zemlje v mesecu aprilu smo organizirali čistilno akcijo.

Sofinancirali smo aktivnosti društev v KS in sicer, čistilno akcijo potapljačev na reki Krki, delovanje  kluba Mažoretk,  financiranje čiščenja kamnitih skulptur, pomoč pri organizaciji letovanja otrok, izobešanje zastav  po drogovih  ob državnih praznikih, novoletna okrasitev  po KS.

Tudi v letu 2023 je v KS Drska potekala jutranja telovadba v okviru  Šole zdravja in telovadba  Športnega društva v telovadnici OŠ Drska.

Sodelovali smo pri otvoritvi brvi čez reko Krko in pri postavitvi razstave skulptur na prostem ob poti v Portoval.

Sodelovali smo z OŠ Drska in ŠC Novo mesto.

Sodelovanje s policijsko upravo Novo mesto je obrodilo uspeh, saj v prednovoletnem času ni bilo  večjih izgredov in kršitev s petardami.

Odzivali smo se na predloge in pobude krajanov pri urejanju naše soseske ter njihovih potreb ter vodili komunikacijo z MO Novo mesto.

 

 1. Plan projektov KS Drska za leto 2024

Plan 2024

SKLEP: Sprejme se poročilo o delu za leto 2023 in plan projektov za leto 2024.

K 3. točki

Komunala Novo mesto poziva vse KS, da se pridružimo tradicionalni čistilni akciji Očistimo sosesko

V soboto, 16. marca 2024, bo po krajevnih skupnostih Mestne občine Novo mesto stekla čistilna akcija Očistimo sosesko. K sodelovanju vabimo vse krajevne skupnosti z namenom, da tudi letos poskrbite za urejeno sosesko, parke in sprehajalne poti, občani pa s skupnimi močmi pripomorejo k urejeni okolici.

Čistilna akcija tradicionalno poteka na pobudo Mestne občine Novo mesto in Komunale Novo mesto, ki si aktivno prizadevata za osveščanje o čistem okolju in skrbi zanj. Krajani so vabljeni, da v družbi sokrajanov vseh generacij poskrbijo za okolico brez nepravilno odloženih odpadkov, akciji pa se lahko pridružijo v svojih krajevnih skupnostih, kjer dobijo tudi več informacij o predvidenem območju čiščenja, ki ga bo določila posamična krajevna skupnost. Vabljeni so tudi šole, vrtci in ostale organizacije, da se akciji pridružijo v čim večjem številu.

Vsi ločeno zbrani odpadki (ločeni vsaj na osnovne frakcije: embalaža, steklo, nevarni odpadki, kosovni odpadki, mešani odpadki) se bodo odlagali na zbirnih mestih v zabojnik. V primeru, da bodo zabojniki polni, se vreče z ločeno zbranimi odpadki pustijo poleg zabojnika. Če bo odpadkov več in na odmaknjeni lokaciji, o tem obvestite Komunalo Novo mesto, ki bo poskrbela za ločeno zbiranje odpadkov in surovin. Na dan čistilne akcije bo za informativno pomoč in odvoz odpadkov na voljo dežurna služba (M +386 31 767 069).

SKLEP:  KS Drska se bo vključila v čistilno akcijo v soboto, 16.3.2024, s pričetkom ob 9,00 uri. Zbirno mesto za vse udeležence – prostovoljce je pri trgovini TUŠ na Ulici Slavka Gruma 7, Novo mesto. 

K 4. točki

Pod točko razno smo obravnavali pobude krajanov za umestitev v program dela za leto 2024:

 • Energetski park Portoval – postavitev klopi. Na prvi polovici pešpoti od Broda proti Portovalu je smiselno postaviti 2 novi klopi, ker je razdalja od prvih, postavljenih pri skulpturi povodnega moža, do drugih precej oddaljena.
 • Postavitev luči – javne razsvetljave s strani Šegove ulice proti vrtcu Rdeča kapica ob vznožju stopnišča.
 • Nakup lučk za dodatno novoletno okrasitev - v istem stilu kot so sedanje. Nekaj luči je pregorelo, nekateri predeli KS pa niso bili vključeni v dosedanjo ureditev.
 • Ureditev pešpoti od vrtca Pedenjped do parkirišča na Ulici Slavka Gruma – po zaključeni izvedbi nove fasad na blokih na Šegovi ulici.
 • Obnova oglasne deske na Brodu – dotrajana nosilna stebra.
 • Obnova označevalne table za skulpture na ulici Slavka Gruma – tabla je bila prevrnjena.
 • Postavitev smetnjaka za pasje odpadke na Brodu od kapelice proti novim blokom.
 • Prijava za uvedbo inšpekcijskega nadzora. Zaradi prejema več telefonskih klicev in obvestil krajanov o nedopustnem kurjenju odpadkov (močan sladkast smrad), je bila posredovana prijava na Inšpektorat za okolje in energijo OE NM.
 • Prošnja za podporo projektu izgradnje in realizacije OPPN Šipčev hrib. Lastniki zemljišč na območju Šipčevega hriba prosijo za podporo k projektu, ki predvideva izgradnjo dostopne ceste do njihovih zemljišč in njihovo nadaljnjo ureditev. Ureditev stavbnih zemljišč ureja OPPN Šipčev hrib (Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Šipčev hrib, Ur.l. RS 46/2012 z dne 19.6.2012).

Izvedba OPPN Šipčev hrib je izrednega pomena tako za lastnike stavbnih zemljišč kot tudi krajane Krajevne skupnosti, saj njegova izvedba:

 • omogoča prostorsko ureditev navedenega območja,
 • omogoča rešiti stanovanjsko problematiko več družinam (gre namreč za večje število stavbnih zemljišč, do katerih lastniki sedaj ne morejo dostopati),
 • omogoča nadaljnji razvoj Šolskega centra (razvoj omejuje začasna dostopna pot do stanovanjske hiše),
 • omogoča nemoten izhod/dostop do stanovanjske hiše (predvsem v primerih nujne pomoči)
 • omogoča pripravo predizvedbe obvoznice do soseske Šmihel, ki je predvidena z OPPN Šipčev hrib.

SKLEP: MO Novo mesto se predlaga, da v letu 2024 aktivno pristopi k začetku urejanja OPPN Šipčev hrib, s tem bi dosegli:

 • Izboljšanje dostopnosti in funkcionalnosti lokalnega okolja s prepotrebnim razvojem infrastrukture, ki bo omogočila lažji dostop do zemljišč in njihovo boljše izkoriščanje,
 • Pridobitev novih gradbenih parcel, ki bodo na voljo za razvoj in širitev naše skupnosti, ter spodbujanje lokalnega gospodarstva,
 • Ureditev in estetska nadgradnja okolice, ki bo prispevala k bolj urejenemu in privlačnemu videzu našega kraja in sprehajalnih poti na Šipčevem hribu.

Seja je bila zaključena ob 19,30 uri.       

Tajnica                                              Predsednica KS Drska:

Jožica Cekuta                                  Mira RETELJ                                                              

 

novice

18. junij, KS Drska

PRAZNIK KS DRSKA

PRAZNIK KS DRSKA 15.6.2024

več >

06. junij, KS Drska
 Slavnostna prireditev v počastitev praznika KS Drska

Slavnostna prireditev v počastitev praznika KS Drska

Prijazno vabljeni na slavnostno prireditev v počastitev praznika KS Drska, ki bo v soboto, 15. junija 2024, ob 16. uri, na športnem igrišču na Cesarjevi ulici pred Vrtcem Pedenjped. V primeru slabega vremena bo prireditev v Osnovni šoli Drska.

več >

06. junij, KS Drska

Ureditev Westrove ulice

Vse krajane obveščamo, da bodo v naslednjih osmih mesecih potekala dela na ureditvi Westrove ulice, zato bo promet na tem območju moten.

več >

28. marec, KS Drska

Razpis za prejemnike nagrad in priznanj 2024

Oddaja predlogov do 30. aprila 2024

več >

06. marec, KS Drska
 ČISTILNA AKCIJA 2024

ČISTILNA AKCIJA 2024

Zbor dne 16.3.2024 ob 09.00 uri pri Atmosferi. VABLJENI !!!

več >

06. marec, KS Drska
01. marec, KS Drska
12. december, KS Drska
 voščilo 2024
29. november, KS Drska
 Vabilo na predavanje

Vabilo na predavanje

Ravnanje z odpadki s poudarkom na pravilnem ločevanju odpadkov. 11.12.2023 ob 17:00

več >