Spremembe in dopolnitve Odloka o ureditvenem načrtu Zdravstveni kompleks Novo mesto (SDUN ZKNM-3)

Status: veljaven

Na območju enote urejanja prostora NM/22-OPPP-a je od leta 2008 uveljavljen Ureditveni načrt Zdravstveni kompleks Novo mesto, ki je bil trikrat spremenjen in dopolnjen. Ureditveni načrt določa pogoje za prenovo in dograditev obstoječih objektov, pogoje za graditev novih objektov, zunanje ureditve, pogoje  za graditev prometne ter druge javne infrastrukture in predvideva rušitve objektov, med drugimi tudi objekta na zemljišču s parc. št. 652 k.o. Kandija. Pobuda za pripravo SDUN ZKNM–3 je bila podana s strani Splošne bolnišnice Novo mesto, ki je želela objekt na zemljišču parc.št. 652 k.o. Kandija oddati najemniku za prodajo sadja, časopisov, okrepčevalnico ipd.

Predmet priprave SDUN ZKNM-3 je bila določitev spremenjenih izvedbenih prostorskih in drugih pogojev za uporabo objekta na zemljišču 652 k.o. Kandija v prvi fazi izvedbe ureditvenega načrta. 

Območje urejanja SDUN  ZKNM-3 je bilo identično z območjem urejanja, ki je bilo določeno z Odlokom o ureditvenem načrtu Zdravstveni kompleks Novo mesto oziroma njegovimi spremembami in dopolnitvami, pri čemer so se  predvidene spremembe nanašale le na tekstualni del, in sicer: (1) določitev spremenjenih izvedbenih prostorskih in drugih pogojev za uporabo objekta na zemljišču 652 k.o. Kandija, (2) določitev možnosti izvedbe začasnih prometnih ureditev na površini oziroma severno od predvidenega objekta B6, (3) sprememba določil glede, v veljavnem odloku že dopustnih, začasnih parkirišč na območju med staro Šmihelsko in objekti B5, B7 ter na gradbeni parceli objekta A3 in A1, (4) sprememba določil glede izvedbe heliporta v osrednjem delu kompleksa in (5) dopolnitev odloka, skladno s sprejetimi stališči do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve prostorskega akta (dopolnitev glede zagotavljanja parkirnih mest za kolesa, možnost izvedbe povezave med Parkirno hišo A3 in Zdravstvenim domom, opredelitev št. parkirnih mest za funkcionalno ovirane osebe).

Ker so se spremembe in dopolnitve Ureditvenega načrta Zdravstveni kompleks Novo mesto nanašale le na posamične posege v prostor, ki niso vplivali na celovitost načrtovanih prostorskih ureditev ter na rabo sosednjih zemljišč in objektov, se je postopek priprave, skladno z določili 61. a  člena ZPNačrt, vodil po skrajšanem postopku sprememb in dopolnitev.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu Zdravstveni kompleks Novo mesto (SD UN ZKNM – 3)

Dolenjski uradni list, št. 2/15

Celotno gradivo je na vpogled v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto.


Predpisi, na katere dani predpis vpliva:

  1. Odlok o ureditvenem načrtu Zdravstveni kompleks Novo mesto, Uradni list RS, št. 48/08
  2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Zdravstveni kompleks Novo mesto (SD UN ZKNM-1), Uradni list RS, št. 81/11;
  3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Zdravstveni kompleks Novo mesto (SD UN ZKNM-2), Uradni list RS, št. 43/13;

Predpis, ki spreminja dani predpis:

  • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Ureditvenem načrtu zdravstveni kompleks Novo mesto (SD UN ZKNM-4), Dolenjski uradni list, št. 22/21.

 

Datoteke

nazaj