zemljevid krajevnih skupnosti

ZAPISNIK REDNE SEJE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI CENTER

datum: 07. 03. 2024

ZAPISNIK REDNE SEJE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI CENTER z dne 15.01.2024 ob 18:45 uri v prostorih KS Center, Rozmanova 10, Novo mesto

Predlagan dnevni red:

1. Ugotavljanje prisotnosti in potrditev dnevnega reda

2. Potrditev zapisnika predhodne seje sveta KS Center Novo mesto z dne 06.11.2023

3. Razprava ob Pozivu za podajo predlogov za sofinanciranje projektov krajevnih skupnosti Mestne občine Novo mesto v letu 2024 (splošni projekti, javna razsvetljava, preplastitve cest)

4. Pobuda za so-organizacijo delavnice postopki oživljanja in rokovanje z defibrilatorjem

5. Razno.

 

K 1. točki: Na seji so bili prisotni Aleksandra Anzulović, Cvetka Potočar, Luka Blažič, Stojan Luzar in Kaja Papić. Upravičeno odsoten Tomaž Budja.

SKLEP: Seja je bila sklepčna. Prisotni so soglasno potrdil predlagani dnevni red.

 

K 2. točki: Potrditev zapisnika seje sveta z dne 06.11.2023.

Dostop do hrambe dokumentov.

V zvezi s skupnim dostopom do hrambe dokumentov (sistem google drive) preko gmail pošte, ki ima možnost shranjevanja 10 gb prostora za dokumentacijo KS Center. Vsi člani bi imeli uporabniško ime in geslo.

SKLEP: Potrebno bo naložiti na USB ključ dokumente za hrambo v skupni gmail ks.center.

 

Razprava o predlogu krajana glede vrisa dodatnih parkirnih mest

SKLEP: Glede vrisa predlaganih dodatnih parkirnih mest v Centru Novega mesta bomo kontaktirali pristojne iz SOUOD. Vsako dodatno označeno parkirno mesto bi bilo smotrno.

 

Okvir za zabojnike

Predhodno so bili zabojniki za odpadke obdani z lesom. Sedaj so obdani s kovinsko mrežo namesto lesa, ki ne zastre pogleda na zabojnike. Na Mestni občini Novo mesto je pristojna oseba Simona Pavlič, na katero bomo naslovili predloge za rešitve. Na primer »imitacija« lesa za ograje namesto sedanje kovinske mreže.

 

Smrad iz črpališča Žaga pod Ulico Talcev.

Stanje po obnovi je slabše. Pridobiti je potrebno strokovno mnenje Komunale d.o.o. Novo mesto glede možne rešitve problematike.

 

Ziplane pri mostu v Ragov Log

Zipline pri mostu Ragov Log bi morali predati v upravljanje Zavodu Novo mesto.


SKLEP: Navzoči so potrdili zapisnik seje sveta z dne 06.11.2023.

 

K 3. točki: Razprava ob Pozivu za podajo predlogov za sofinanciranje projektov krajevnih skupnosti Mestne občine Novo mesto v letu 2024 (splošni projekti, javna razsvetljava, preplastitve cest)

K.3.1. Luč pri Kapitlju

Na Kapiteljski ulici manjka luč, ki je pred časom že bila. Luka Blažič bo preveril ali je potrebno dati ponovno vlogo za postavitev luči.

 

K.3.2. Ulična razsvetljava na Cvelbarjevi ulici

Matija Škof se bo pozanimal za možnost postavitve luči na hiši Mateja Novaka.

 

K.3.3. Preplastitev na križišču pri Ulici Talcev in Jerebovi Ulici.

Na križišču pri Ulici Talcev in Jerebovi Ulici so vdrte kocke in meteorni jašek se pri zavijanju večjih vozil (kamionov, avtobusa) vedno poškoduje ter je nevaren za udeležence v prometu. Predlagamo, da se ga prestavi višje.

 

K.3.3. Preplastitev ceste Hladnikova ulica pri Hotelu Krka

Krajani poročajo o udarnih luknjah na cestišču.

 

K.3.4. Zasaditev dreves pred blokom Rozmanova ulica 32

Ideja o možnosti zasaditve dreves pred blokom na Rozmanovi ulici 32.

 

K.3.5. Projekt stebrički pri Jerebovi ulici

Poskus prijave v letu 2024 za lanski predlog projekta »Postavitev stebričkov na Jerebovi ulici«- blok zraven Sodišča, zaradi rešitve obračanja in parkiranja na zelenici pred blokom.

 

K.3.6 Predlaga se oživitev predloga projekta iz preteklih let za opis 20-tih ulic centra Novega mesta. Krajši opisi bi stali na začetku ulic. Večina opisov ulic bi bila na hišah, za kar bi bilo potrebno v primeru izvedbe projekta pridobiti soglasje lastnikov.

 

K.3.7 Ureditev pomola ob mostu Ragov Log ob reki Krki.

Luka Blažič se je udeležil sestanka glede ureditve pomola desno od mostu Ragov Log ob reki Krki. Pri našem primeru, kako naj bi vstopna in izstopna mesta zgledala ne bi bilo potrebno spreminjati odloka OPN. Narediti je potrebno plan kako naj bi izgledali ti pomoli in poslati idejno zasnovo soglasodajalcem: Zavodu za varstvo narave, Zavod za varstvo kulturne dediščine,… Sklicevati se je potrebno na to, da je tam pomol že bil. Določiti je potrebno mikrolokacijo, kje bi pomol stal. Andrejka Petrič iz Zavoda za varstvo narave zagovarja izvedbo poenotenih (tipskih) pomolov po celem mestu.


K 4. Pobuda za so-organizacijo delavnice postopki oživljanja in rokovanje z defibrilatorjem

V knjižnici Mirana Jarca Novo mesto bodo imeli v četrtek 28.3.2024, ob 9.30 h, ob 11h , ob 16 h, in ob 17.30 h predstavitev oživljanja z defribilatorjem. Povabili bi tudi krajane KS Center na predstavitev oživljanja z defribilatojem.


K 5. točki: Razno


K.5.1 Dostop do elektronske pošte ks.center

Na MONM bomo zaprosili za dostop do elektronske pošte ks.center.


K.5.2. Rešetka pod Kapitljem pri Dolenjskem Muzeju in NIJZ

Rešitev za poškodovano rešetko pod Kapitljem pri Dolenjskem Muzeju in NIJZ bi lahko bila taka kot za lansko poskusno rešitev pri novi rešetki na Bregu.


K5.3 Luč na Bregu

Na parkirišču na Bregu (ob gostilni) ne dela edina luč. Sporočiti je potrebno na občino in koncesionarju, da jo popravijo, saj je to edina razsvetljava ne samo za parkirišče pač pa tudi za velik del treh ulic na Bregu.


K.5.4 Meteorna rešetka pri tržnici

Opozoriti je potrebno MONM na dotrajanost meteorne rešetke pri tržnici Novo mesto, ker je nevarno za pešce in voznike.


K.5.5 Fotovoltaika v mestnem jedru

Krajan je opozoril da je Fotovoltaika v mestnem jedru zaradi izgleda in nevarnosti vžiga prepovedana. Na MONM bomo naslovili vprašanje kakšna je politika postavitve Fotovoltaike v mestnem jedru.


K.5.6. Abeceda mojstrstva

Ideja za projekt »Abeceda mojstrstva« . Besede, ki izražajo mojstrstvo od A do Ž na hišah na Bregu.


SKLEP: Člani so se seznanili z vsemi vsebinami te točke in predlagane rešitve

soglasno podprli.


Seja zaključena ob 20:30 uri.

 

Zapisnik sta pripravila:

Kaja Papić

Luka Blažič

 

V Novem mestu, 15.01.2024

                                                                                     Predsednik Sveta Krajevne skupnosti Center

Luka Blažič

novice

07. marec, KS Center

ZAPISNIK REDNE SEJE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI CENTER

ZAPISNIK REDNE SEJE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI CENTER z dne 15.01.2024 ob 18:45 uri v prostorih KS Center, Rozmanova 10, Novo mesto

več >

07. marec, KS Center

VABILO NA REDNO SEJO SVETA KS CENTER NOVO MESTO

Vabim vas na redno sejo Sveta Krajevne skupnosti Center Novo mesto (v nadaljevanju KSCNM), ki bo potekala v torek, 5. marca 2024, ob 18:00 v matičnih prostorih krajevne skupnosti na Rozmanovi ulici 10 v Novem mestu.

več >

15. januar, KS Center

VABILO NA REDNO SEJO SVETA KS CENTER NOVO MESTO

Vabimo vas na redno sejo Sveta Krajevne skupnosti Center Novo mesto (v nadaljevanju KSCNM), ki bo potekala v ponedeljek, 15. januarja 2024, ob 18:45 v matičnih prostorih krajevne skupnosti na Rozmanovi ulici 10 v Novem mestu.

več >

16. november, KS Center

ZAPISNIK REDNE SEJE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI CENTER NOVO MESTO

ZAPISNIK REDNE SEJE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI CENTER NOVO MESTO z dne 05.09.2023 ob 18:30 uri v prostorih KS Center, Rozmanova ulica 10, Novo mesto

več >

16. november, KS Center

ZAPISNIK REDNE SEJE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI CENTER NOVO MESTO

ZAPISNIK REDNE SEJE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI CENTER z dne 06.11.2023 ob 19:30 uri v prostorih KS Center, Rozmanova 10, Novo mesto

več >

06. november, KS Center

Seja sveta Krajevne skupnosti center Novo mesto

Vabimo vas na redno sejo sveta Krajevne skupnosti Center Novo mesto, ki bo potekala v ponedeljek 06.11.2023 ob 19:30 uri v prostorih KS Center na Rozmanovi ulici 10 v Novem mestu

več >

03. oktober, KS Center

ZAPISNIK REDNE SEJE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI CENTER NOVO MESTO

ZAPISNIK REDNE SEJE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI CENTER NOVO MESTO z dne 17.05.2023 ob 18:00 uri v prostorih KS Center, Rozmanova ulica 10, Novo mesto

več >

04. september, KS Center

Seja sveta Krajevne skupnosti center Novo mesto

Redna sejo sveta Krajevne skupnosti center Novo mesto, ki bo potekala v torek, 05. septembra 2023, ob 18:30 v prostorih KS Center na Rozmanovi ulici 10 v Novem mestu.

več >

29. maj, KS Center

ZAPISNIK REDNE SEJE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI CENTER NOVO MESTO

ZAPISNIK SEJE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI CENTER NOVO MESTO z dne 08.03.2023 ob 19 uri v prostorih KS Center, Rozmanova ulica 10, Novo mesto.

več >

16. maj, KS Center

VABILO NA REDNO SEJO SVETA KS CENTER NOVO MESTO

Vabim vas na redno sejo sveta Krajevne skupnosti Center Novo mesto, ki bo potekala v sredo, 17. maja 2023, ob 18:00 v prostorih KS Center na Rozmanovi ulici 10 v Novem mestu.

več >