zemljevid krajevnih skupnosti

ZAPISNIK REDNE SEJE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI CENTER NOVO MESTO

datum: 16. 11. 2023

ZAPISNIK REDNE SEJE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI CENTER NOVO MESTO z dne 05.09.2023 ob 18:30 uri v prostorih KS Center, Rozmanova ulica 10, Novo mesto

Predlagan dnevni red:

1. Ugotavljanje prisotnosti in potrditev dnevnega reda

2. Potrditev zapisnika predhodne seje sveta KS Center Novo mesto z dne 17.05.2023

3. Pregled realizacije sklepov predhodne redne seje sveta KS Center Novo mesto

4. Pregled že izvedenih projektov v okviru programov krajevnih skupnosti MONM

5. Organizacija piknika krajanov KS Center na Loki dne 09.09.2023

6. Odjemna mesta za zabojnike Komunala d.o.o. in predstavitev ločevanja odpadkov

7. Načrtovanje prihodnjih aktivnosti

8. Razno


K 1. točki: Na seji so bili prisotni Matija Škof, Stojan Luzar, Cvetka Potočar, Luka Blažič, Kaja Papić. Aleksandra Anzulović in Tomaž Budja sta bila upravičeno odsotna.

SKLEP: Seja je bila sklepčna. Prisotni so soglasno potrdil predlagani dnevni red.


K 2. točki: Potrditev zapisnika seje sveta z dne 17.05.2023.

SKLEP: Navzoči so potrdili zapisnik seje sveta z dne 17.05.2023.


K 3. točki: Pregled realizacije sklepov predhodne redne seje sveta KS Center Novo mesto

K.3.1. Sestanek s krajani in predstavniki MONM z dne 10.05.2023 glede parkiranja na območju Prešernovega trga

Predstavniki SOUOD Novo mesto so posredovali na naslov KS Center pisni odgovor in možne rešitve problematike parkiranja na Prešernovem trgu, ki je bil posredovan stanovalcem.

SKLEP: Preveriti je potrebno pri predstavniku prebivalcev Prešernovega trga (g.Petriču) ali je zaznati spremembe režima parkiranja.


K.3.2 Dostop do hrambe dokumentov;

V zvezi s skupnim dostopom do hrambe dokumentov (sistem google drive) preko gmail pošte, ki ima možnost shranjevanja 10 gb prostora za dokumentacijo KS Center. Vsi bomo imeli uporabniško ime in geslo. Smo v postopku.

SKLEP: Sandra Anzulović in Luka Blažič se bosta dodatno pozanimala v zvezi z možnostjo skupnega dostopa do hrambe dokumentov.

K.3.3. Urejanje in vzdrževanje javnih površin KS Center (zelena stavba sedež DRPD)

Problematika neurejenega prostora nad parkom rastoče knjige, kjer iz zelene stavbe (sedež DRPD) pada opeka (od rampe proti parkirišču).

SKLEP: Matija Škof bo preveril na Občini v zvezi z možnimi rešitvami.


K.3.4 Razprava o predlogu krajana glede vrisa dodatnih parkirnih mest

Glede vrisa predlaganih dodatnih parkirnih mest v Centru NM »za stebrički« se bomo sestali s pristojnimi iz SOUD.

K 4. točki: Pregled že izvedenih projektov v okviru programov krajevnih skupnosti MONM

- Informativne table ob Župančičevem sprehajališču,
Krajevna skupnost Bršljin je dala soglasje za postavite informativnih tabel. Projekt je v izvajanju.

- Skriti park.
Projekt je prijavljen. Matija Škof je v navezi s Komunalo Novo mesto, ki bo projekt izvedla.

- Ograja ob stopnicah pri Sodišču, ki gredo proti Vrhovčevi ulici.
Ograja je popeskana in postavljena. Projekt je zaključen.

- Ograja za zaščito zelenice na Jerebovi ulici.
Projekt še ni poslan, ker se preverja smiselnost vložitve projekta. Predlaga se poostritev nadzora parkiranja. Menimo, da bi bila postavitev stebričkov bolj smiselna, saj bi preprečevali vozilom  tudi obračanje na zelenici, ki se ob tem uničuje.

- Vadbene naprave v Ragovem logu.
  Pogodba je podpisana, čaka se izvedba.

SKLEP: Projekti so dokončani ali v izvajanju.


K 5. Organizacija piknika krajanov KS Center na Loki dne 09.09.2023

V soboto dne 09.09.2023 načrtujemo izvedbo piknika KS Center za naša krajane, ki bo na Loki in bo športno-kulturno obarvan. Naša srečanja so namenjena spoznavanju in druženju sokrajanov in so dobra priložnost za izmenjavo mnenj ter pogovora o življenju v naši krajevni skupnosti. Tudi letošnji piknik bomo obogatili s športnimi aktivnostmi (odbojka na mivki, košarka, nogomet ...). Trenutno je prijavljenih 35 ljudi. Potrebujemo mize in klopi za najem.

SKLEP: Piknik KS Center bo dne 09.09.2023 na Loki, prijava je možna še jutri sreda 06.09.2023, naloge med svetniki glede organizacije so razdeljene.

K 6. Odjemna mesta za zabojnike Komunala d.o.o. in vabilo na predavanje »Ravnanje z odpadki s poudarkom na pravilnem ločevanju odpadkov«,

Odjemna mesta za zabojnike. Tina Potež, strokovna sodelavka za področje ravnanja z odpadki pri Komunala Novo mesto d.o.o. v elektronskem dopisu dne 03.08.2023 pojasnjuje, da je v odloku o izvajanju javne gospodarske službe zbiranja odpadkov v MO NM zapisano, da v primeru, ko bi želeli pravni subjekti odjemno mesto za zabojnike postaviti na javno površino, morajo obvezno pridobiti soglasje občine. Hkrati v dopisu navaja, da bi bilo potrebno za odjemni mesti za zabojnike za Arkade bar in Goga pridobiti soglasje Občine Novo mesto oziroma bodo morali poiskati primernejše odjemno mesto.

Vabilo na predavanje »Ravnanje z odpadki s poudarkom na pravilnem ločevanju odpadkov.
Tina Potež, strokovna sodelavka za področje ravnanja z odpadki pri Komunala Novo mesto d.o.o., je poslala elektronski dopis o prijavi na izvedbo predavanja glede ločevanja odpadkov. Objava predavanja bo na naši Facebook strani, krajanom bomo poslali tudi pisna vabila. Predavanje se načrtuje v oktobru 2023 v Knjižnici Mirana Jarca.

SKLEP: Predavanja o ločevanju odpadkov v oktobru 2023, ki ga bo organizirala Komunala Novo mesto se bomo udeležili predstavniki KS Center.


K 7. Načrtovanje prihodnjih aktivnosti

Tudi letos bi želeli v mesecu decembru v Krajevni skupnosti Center organizirati izdelavo venčkov za okrasitev vhoda v domove krajanov.

SKLEP: Potrebno bo kontaktirati Šolo za Gostinstvo in turizem Grm (ga. Andreja Bele) za rezervacijo smrekovih vej za izdelavo novoletnih venčkov.


K 8. točki: Razno

K.8.1 Predlaga se upočasnitev prometa na ulici Prešernov trg – tržnica (do ostrega ovinka) proti Sokolski ulici na dolžini cca 70 m, z npr. z »ležečim policajem«. Izpostavi se, da je bolj problematična hitrost v dolino do Sokolskega doma in na ovinku pri tržnici. Stanje se bo izboljšalo v sklopu renovacije tržnice. Ležeči policaj pri Sokolskem domu je postavljen.

K.8.2 Na Rozmanovi 10 potrebujemo listek na nabiralniku za pošto KS Center.

K.8. 3 Sestanek glede ureditve pomola desno od mostu Ragov Log ob reki Krki bo jutri ob 13h, udeležil se ga bo Luka Blažič.

K.8.4 Matija Škof ima 06.09.2023 ob 10 uri sestanek z Martino Ano Vrhovnik glede možnosti najema parkiranja s parkirno dovolilnico v parkirni hiši (primer ponoči brezplačno parkiranje, od jutra naprej plačljivo).

K.8.5 Luka Blažič je pojasnil glede nabora in možnih rešitev za izvedbo učne poti trajnostnega razvoja, za katero načrt pripravljata arhitekta Natalija Zanoški in Darko Plevnik.

K.8.6 Glede rešitve za Šolsko ulico pod kegljiščem, kjer se vdira cestišče, so pristojni ocenili, da bo potrebna preplastitev.

K.8.7 Zabojniki na Jerebovi ulici še vedno niso ograjeni.

K.8.8 Stopnišče na Bregu, ki vodi na Zupančičevo sprehajališče je zaraščeno. Za ureditev stopnišča je potrebo kontaktirati Komunalo Novo mesto d.o.o.


SKLEP: Člani so se seznanili z vsemi vsebinami te točke in predlagane rešitve soglasno podprli.


Seja zaključena ob 20:00 uri.


Zapisnik sta pripravila:

Kaja Papić
Matija Škof

 

novice

07. marec, KS Center

ZAPISNIK REDNE SEJE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI CENTER

ZAPISNIK REDNE SEJE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI CENTER z dne 15.01.2024 ob 18:45 uri v prostorih KS Center, Rozmanova 10, Novo mesto

več >

07. marec, KS Center

VABILO NA REDNO SEJO SVETA KS CENTER NOVO MESTO

Vabim vas na redno sejo Sveta Krajevne skupnosti Center Novo mesto (v nadaljevanju KSCNM), ki bo potekala v torek, 5. marca 2024, ob 18:00 v matičnih prostorih krajevne skupnosti na Rozmanovi ulici 10 v Novem mestu.

več >

15. januar, KS Center

VABILO NA REDNO SEJO SVETA KS CENTER NOVO MESTO

Vabimo vas na redno sejo Sveta Krajevne skupnosti Center Novo mesto (v nadaljevanju KSCNM), ki bo potekala v ponedeljek, 15. januarja 2024, ob 18:45 v matičnih prostorih krajevne skupnosti na Rozmanovi ulici 10 v Novem mestu.

več >

16. november, KS Center

ZAPISNIK REDNE SEJE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI CENTER NOVO MESTO

ZAPISNIK REDNE SEJE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI CENTER NOVO MESTO z dne 05.09.2023 ob 18:30 uri v prostorih KS Center, Rozmanova ulica 10, Novo mesto

več >

16. november, KS Center

ZAPISNIK REDNE SEJE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI CENTER NOVO MESTO

ZAPISNIK REDNE SEJE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI CENTER z dne 06.11.2023 ob 19:30 uri v prostorih KS Center, Rozmanova 10, Novo mesto

več >

06. november, KS Center

Seja sveta Krajevne skupnosti center Novo mesto

Vabimo vas na redno sejo sveta Krajevne skupnosti Center Novo mesto, ki bo potekala v ponedeljek 06.11.2023 ob 19:30 uri v prostorih KS Center na Rozmanovi ulici 10 v Novem mestu

več >

03. oktober, KS Center

ZAPISNIK REDNE SEJE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI CENTER NOVO MESTO

ZAPISNIK REDNE SEJE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI CENTER NOVO MESTO z dne 17.05.2023 ob 18:00 uri v prostorih KS Center, Rozmanova ulica 10, Novo mesto

več >

04. september, KS Center

Seja sveta Krajevne skupnosti center Novo mesto

Redna sejo sveta Krajevne skupnosti center Novo mesto, ki bo potekala v torek, 05. septembra 2023, ob 18:30 v prostorih KS Center na Rozmanovi ulici 10 v Novem mestu.

več >

29. maj, KS Center

ZAPISNIK REDNE SEJE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI CENTER NOVO MESTO

ZAPISNIK SEJE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI CENTER NOVO MESTO z dne 08.03.2023 ob 19 uri v prostorih KS Center, Rozmanova ulica 10, Novo mesto.

več >

16. maj, KS Center

VABILO NA REDNO SEJO SVETA KS CENTER NOVO MESTO

Vabim vas na redno sejo sveta Krajevne skupnosti Center Novo mesto, ki bo potekala v sredo, 17. maja 2023, ob 18:00 v prostorih KS Center na Rozmanovi ulici 10 v Novem mestu.

več >