zemljevid krajevnih skupnosti

Katalog informacij javnega značaja KRAJEVNE SKUPNOSTI ŠMIHEL

datum: 09. 04. 2018

Katalog informacij javnega značaja KRAJEVNE SKUPNOSTI ŠMIHEL

Katalog informacij javnega značaja KRAJEVNE SKUPNOSTI ŠMIHEL

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: Krajevna skupnost ŠMIHEL

Odgovorna uradna oseba: Miro ŠKUFCA, predsednik KS

Datum zadnje spremembe kataloga: april 2018

Katalog je dostopen na svetovnem spletu: https://www.novomesto.si/krajevne-skupnosti/smihel/

Druge oblike kataloga: Katalog je v fizični obliki dostopen tudi na sedežu KS ŠMIHEL oz. pri predsedniku.

Naslov: Bajčeva 20, 8000 Novo mesto

Telefon:  031 366 363 - ŠKUFCA

Elektronski naslov: skufcamiro@gmail.com

 

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja

Na podlagi 66. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 33/16 in 21/17) so pristojnosti krajevne skupnosti, da:

 • ravna z lastnim premoženjem in sredstvi v skladu z veljavno zakonodajo,
  v skladu z veljavno zakonodajo upravlja s stvarnim premoženjem občine, ki jim je dano v upravljanje,
 • sprejema program razvoja,
 • daje pripombe in predloge k javno razgrnjenim dopolnjenim osnutkom prostorskih aktov oz. daje pobude za pripravo prostorskih aktov na svojem območju,
 • skrbi za kvaliteto življenja krajanov,
 • opravlja druge naloge v okviru pristojnosti krajevne skupnosti.

Na podlagi 67. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 33/16 in 21/17) krajevne skupnosti sodelujejo pri opravljanju javnih zadev v občini, in sicer:

 • dajejo predloge in sodelujejo pri pripravi razvojnih programov občine na področju javne infrastrukture na svojem območju ter sodelujejo pri izvajanju komunalnih investicij in investicij v javno razsvetljavo na njihovem območju in sodelujejo pri nadzoru nad opravljenimi deli,
 • sodelujejo pri pripravi programov oskrbe s pitno vodo in zaščiti virov pitne vode,
 • sodelujejo pri pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč za dela s področja  gospodarskih javnih služb,
 • dajejo predloge za sanacijo divjih odlagališč komunalnih odpadkov in sodelujejo pri njihovi sanaciji,
 • dajejo predloge za ureditev in olepševanje kraja (cvetličenja, ureditev in vzdrževanje sprehajalnih poti ipd.) in pri tem sodelujejo,
 • dajejo pobude za dodatno prometno ureditev (prometna signalizacija, ureditev dovozov in izvozov, omejevanje hitrosti ipd.),
 • predlagajo programe javnih del,
 • sodelujejo in dajejo pripombe v času javnih razgrnitev prostorskih aktov, ki obravnavajo območje njihove skupnosti,
 • oblikujejo pobude za spremembo prostorskih aktov ter jih posredujejo pristojnemu organu občine,
 • seznanjajo pristojni organ občine s problemi in potrebami prebivalcev skupnosti na področju urejanja prostora in varstva okolja,
 • sodelujejo pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih prireditev,
 • spremljajo nevarnosti na svojem območju in o tem obveščajo štab za civilno zaščito ter po potrebi prebivalstvo in sodelujejo pri ostalih nalogah s področja zaščite in reševanja.

 

 

 

a) Organigram in podatki o organizaciji organa:

Organ krajevne skupnosti je svet krajevne skupnosti, ki ga izvolijo krajani s stalnim prebivališčem na območju krajevne skupnosti. Način izvolitve članov sveta določa zakon. Svet sestavlja 7 članov.

Svet ima predsednika, ki ga izmed sebe izvolijo člani sveta. Predsednik sveta je Miro ŠKUFCA.

 

b) Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja:
Miro ŠKUFCA, predsednik sveta KS ŠMIHEL, Bajčeva 20, Novo mesto

E: skufcamiro@gmail.com

T: 031 366 363

 

c) Seznam glavnih predpisov z delovnega področja organa:

 • Statut Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 33/16 in 21/17),
 • Odlok o nalogah in financiranju krajevnih skupnosti v Mestni občini Novo mesto (DUL, št. 12/2017)

Lokalni register  predpisov je dostopen na: https://www.novomesto.si/dolenjski-uradni-list/

 

č) Seznam predlogov predpisov ali link na zavihek spletne strani organa

Predlogi predpisov so objavljeni ob sklicu zadnje seje Občinskega sveta MONM (https://www.novomesto.si/obcina/obcinski-svet/seje/).

 

d) Seznam sprejetih in predlaganih programov, strategij, stališč, mnenj, analiz in drugih podobnih dokumenti po vsebinskih sklopih:

 • Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2018 s spremembami in dopolnitvami (DUL, št. 6/17, 25/17 in 1/18),
 • Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09, 37/10 - teh. popr., 76/10 - teh. popr., 77/10 - DPN, 26/11 - obv. razl., 4/12 - teh. popr., 87/12 - DPN, 102/12 - DPN, 44/13 -teh. popr., 83/13 - obv. razl., 18/14, 46/14 - teh. popr., 16/15 in DUL, št.12/15).

 

e) Katalog upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov oz. drugih uradnih ali javnih storitev:

Organ ne vodi upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov.

 

f) Seznam javnih evidenc, ki jih upravlja organ:

 Organ ne upravlja javnih evidenc.

 

g) Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov:

Organ ne upravlja zbirk podatkov.

 

3. Opis načina dostopa do informacij javnega značaja pri organu

Večina informacij je dostopnih na spletni strani organa. Prosilec lahko zahteva informacijo javnega značaja po elektronski pošti: skufcamiro@gmail.com; telefonu: 031 366 363 ali fizično na naslovu predsednika KS, Košenice 22, 8000 Novo mesto.

 

4. Stroškovnik

Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16), 16., 17. in 18. člen. 

Za posredovanje informacij lahko organ prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 evrov (z vključenim DDV).

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

 1. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 evra,
 2. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 evra,
 3. ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 evra,
 4.  ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 evra,
 5. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 evra,
 6. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 evra,
 7. elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 evra,
 8. elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 evra,
 9. elektronski zapis na enem USB-ključku, cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
 10. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 evra,
 11. pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 evra,
 12. poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

 

5. Morebitni stroškovnik za ponovno uporabo, cenik ali druge pogoje za ponovno uporabo informacij javnega značaja

Ni dodatnega stroškovnika.

 

6. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja, vključno z zbirkami podatkov

Zapisniki sveta KS ŠMIHEL (https://www.novomesto.si/krajevne-skupnosti/smihel/)

Interno glasilo Šmihelčan (https://www.novomesto.si/krajevne-skupnosti/smihel/) in

Informiranje krajanov o aktualnih dogodkih preko njihovih E naslovov, ki so jih predali prostovoljno.

Povezane novice

novice

16. januar, KS Šmihel
 Krajevna skupnost Šmihel skozi leto 2019

Krajevna skupnost Šmihel skozi leto 2019

Pregled delovanja Sveta Krajevne skupnosti Šmihel v letu 2019

več >

08. oktober, KS Šmihel

Stališča do pripomb z javne razgrnitve dopolnjenega osnutka OPPN za obvoznico Šmihel

Župan Mestne občine Novo mesto mag. Gregor Macedoni je dne 1. 10. 2019 s sklepom št. 350-20/2017 zavzel stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za obvoznico Šmihel. Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN je potekala od 26. 6. 2019 do vključno 16. 8. 2019.

več >

22. julij, KS Šmihel

Dodatna javna obravnava dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za obvoznico Šmihel

Mestna občina Novo mesto obvešča javnost, da bo zaradi aktualne problematike umeščanja obvoznice Šmihel v prostor, organizirana dodatna javna obravnava dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za obvoznico Šmihel, in sicer v sredo, 21. 8. 2019, ob 16:30 uri v Gasilskem domu Šmihel, Bajčeva ulica 20, 8000 Novo mesto.

več >

19. junij, KS Šmihel
 Javna razgrnitev in obravnava dopolnjenega osnutka OPPN za obvoznico Šmihel

Javna razgrnitev in obravnava dopolnjenega osnutka OPPN za obvoznico Šmihel

Prihodnji teden se začenja javna razgrnitev dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za obvoznico Šmihel. Javna razgrnitev bo potekala od 26. junija do 16. avgusta v prostorih Mestne občine Novo mesto (Seidlova cesta 1), javna obravnava pa bo v ponedeljek, 15. julija 2019 ob 16. uri, v sejni sobi občinskega sveta na rotovžu ...

več >

25. januar, KS Šmihel

Razpis za naknadne volitve za KS Šmihel in KS Ločna - Mačkovec

Razpisujemo naknadne volitve v sveta KS Šmihel in KS Ločna - Mačkovec, ki bodo 10. marca 2019. Podrobnosti v priponkah.

več >

03. november, KS Šmihel
09. april, KS Šmihel

Katalog informacij javnega značaja KRAJEVNE SKUPNOSTI ŠMIHEL

Katalog informacij javnega značaja KRAJEVNE SKUPNOSTI ŠMIHEL

več >

08. januar, KS Šmihel

Seja sveta KS ŠMIHEL

Seja sveta KS ŠIHEL

več >

15. november, KS Šmihel