zemljevid krajevnih skupnostiHram.jpg

Zapisnik 12.sestanka sveta KS Uršna sela

datum: 05. 09. 2021

Na sestanku sveta KS Uršna sela, ki je bil 03.08.2021, ob 18.30, v prostorih bivše OŠ na Lazah razpravljali o poteku planiranih investicij za leto 2021, obračunu grobnin in urejanju pokopališča, kot tudi o uporabi prostorov bivše šole na Lazah,...

Prisotni člani sveta KS: Milivoje Golić, Ladi Rauh, Marjana Kulovec, Boris Žagar in Zora Klobučar

 

Ostali prisotni: Lidija Celič, Ciril Jakše

 

Sprejet je bil naslednji dnevni red:

 

  1. Potrditev zapisnika št. 11.
  2. Potek planiranih investicij za leto 2021
  3. Obračun grobnine za leto 2021 in urejanje pokopališča
  4. Uporaba prostorov bivše šole na Lazah
  5. Uradna otvoritev ZD in pohod na Seč
  6. Razno

 

Sejo je vodil predsednik sveta KS Milivoje Golić.  

 

Ad 1) Potrditev zapisnika št. 11

                                                     

Tajnica je na kratko povzela vsebino zapisnika zadnjega sestanka. Na zapisnik ni bilo pripomb in je bil kot tak sprejet.

 

Ad 2.) Potek planiranih investicij za leto 2021

 

Predsednik je poročal, da investicije potekajo po planu. Nekaj notranje opreme za prostore KS v zadružnem domu je že dobavljeno, ostalo pa bo do konca tega meseca.

Podjetje Zarja je izdelalo požarni red za ZD, prevzelo bo tudi zunanje urejanje površin. KS bo, dokler ne bodo urejena vsa lastništva, plačevala stroške za skupne prostore. Prav tako letos KS skrbi za košnjo trave. Sedaj je potrebno urediti še prostor na drugi strani ceste pri kontejnerjih in dogovorili smo se, da bo za košnjo trave na tem delu poskrbel Ladi Rauh.

V teku je tudi postopek za pridobitev soglasja za ureditev avtobusnega postajališča pri ZD in ekološkega kotička.

Glede otroškega varstva, o katerem smo razpravljali na prejšnjem sestanku, s strani MO še ni odločeno.

 

Projekt za javno razsvetljavo na Lazah je narejen, sredstva so zagotovljena, izvajalec je tudi že izbran. Čaka se samo še na soglasje od Direkcije za ceste. Vrednost del je nekoliko nižja, kot je bilo prvotno ocenjeno – ca. 35.000,00 €. KS bo krila  30% investicije, dela pa morajo biti končana do konca novembra.  

 

Izvedena bo preplastitev ceste na Ljubnu od gradu do križa in v spodnjem delu do križišča pri balinišču. Obenem se bodo uredile tudi bankine. Dela se bodo izvajala konec septembra in začetek oktobra. V sklopu tega bo urejeno tudi odvodnjavanje v križišču pri Kapševih. Sredstva bo zagotovila MO.

 

Sprejet je bil sklep, da letos uredimo še vsaj dva ekološka kotička in sicer v Ljubnu nad Ravbarjevim in na Lazah, ter stezice na pokopališču. Popis del za ekološke kotičke ter planirana dela na pokopališču bodo pripravili Ladi Rauh, Milivoj Golič in Boris Žagar in sicer do konca tega meseca.

 

Ad 3.) Obračun grobnine za leto 2021 in urejanje pokopališča

 

Tajnica je povedala, da je v teku izdaja računov za grobnino. Prav tako so ponovno poslane pogodbe tistim najemnikom, ki jih v lanskem letu niso vrnili podpisanih.

Predsednik je opozoril, da je kljub škropljenju pokopališče na nekaterih mestih še vedno zaraščeno in da je to potrebno rešiti. Dogovorili smo se, da se 04.08.2021 sestanemo na pokopališču in se odločimo, kako bi to najbolje uredili. Ob tej priliki bomo tudi pogledali za ureditev stezic. Lidija Celič je predlagala, da se poleg glavne stezice uredi še stranske.

 

Ad 4.) Uporaba prostorov bivše šole na Lazah

 

Ugotavljamo, da prostori bivše šole na Lazah postajajo nekakšno »skladišče« za odvečne predmete, zato je potrebno določiti, kdo bo skrbel oziroma imel nadzor nad tem.

Po razpravi je bil sprejet sklep, da se zamenja ključavnico in za upravnika s strani KS pooblasti Borisa Žagarja.

 

Ad 5) Uradna otvoritev ZD in pohod na Seč

 

Predsednik je predlagal, da bi uradno otvoritev zadružnega doma izpeljali skupaj s pohodom krajanov v začetku meseca septembra, v kolikor bodo razmere dopuščale. Predlog smo podprli in sprejeli sklep, da se glede same izvedbe dogovorimo do konca meseca avgusta.

 

Ad 6) Razno

 

Pod točko razno so bile obravnavane še naslednje zadeve:

 

  • Že v lanskem letu smo prejeli prošnjo za pomoč pri ureditvi ogrevanja v cerkvi. Ciril Jakše je povedal, da kamin, ki je sedaj v uporabi, slabo greje in so se odločili za namestitev klime, ki bo pozimi ogrevala, poleti pa hladila prostor. Strošek znaša 2.600,00 € brez DDV. Ker tega zneska s prostovoljnimi prispevki krajanov ne bo možno zbrati, prosijo za pomoč KS, saj je cerkev v naši vasi in predstavlja tudi pomembno znamenitost kraja.

Predsednik je pojasnil, da KS ne more dajati donacij, bomo pa preverili, če bi lahko pomagali na kakšen drug način.

 

  • Glede sestanka na temo kanalizacije na Uršnih selih je predsednik povedal, da nimamo novih informacij – še vedno je le idejna zasnova. Z organizacijo sestanka je smiselno počakati na čas, ko bo kaj več znanega.

 

Seja je bila končana ob 20.20 uri.

 

Zapisala:                                                       

Zora Klobučar                                                                     

 

novice

08. oktober, KS Uršna sela

JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU MESTNE OBČINE NOVO MESTO (SD OPN 2) IN OKOLJSKEGA POROČILA 2 ZA SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZA OPN MONM

V petek, 15. 10. 2021, se pričenja javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09, 37/10 - teh. popr., 76/10 - teh. popr., 77/10 - DPN, 26/11 - obv. razl., 4/12 - teh. popr., 87/12 - DPN, 102/12 - DPN, 44/13 -teh. popr., 83/13 - obv. razl., ...

več >

05. september, KS Uršna sela

Zapisnik 12.sestanka sveta KS Uršna sela

Na sestanku sveta KS Uršna sela, ki je bil 03.08.2021, ob 18.30, v prostorih bivše OŠ na Lazah razpravljali o poteku planiranih investicij za leto 2021, obračunu grobnin in urejanju pokopališča, kot tudi o uporabi prostorov bivše šole na Lazah,...

več >

05. september, KS Uršna sela
 Zapisnik  12.sestanka sveta KS Uršna sela

Zapisnik 12.sestanka sveta KS Uršna sela

Na sestanku sveta KS Uršna sela, ki je bil 03.08.2021, ob 18.30, v prostorih bivše OŠ na Lazah razpravljali o poteku planiranih investicij za leto 2021, obračunu grobnin in urejanju pokopališča, kot tudi o uporabi prostorov bivše šole na Lazah,...

več >

19. maj, KS Uršna sela
 Zapisnik  11.sestanka sveta KS Uršna sela

Zapisnik 11.sestanka sveta KS Uršna sela

Na sestanku Sveta KS Uršna sela, ki je bil ,19.05.2021, ob 19.00 uri v gasilskem domu razpravljali o nabavi notranje opreme za ZD, izgradnji javne razsvetljave na Lazah, grobninah,..

več >

18. februar, KS Uršna sela
 Zapisnik 10.sestanka sveta KS Uršna sela

Zapisnik 10.sestanka sveta KS Uršna sela

Na sestanku sveta KS, ki je bil dne 18,02,2021, ob 19.00 uri v prostorih gasilskega doma so člani sveta razpravljali o realizaciji zastavljenih ciljev v letu 2020 in prednostih nalogah v letu 2021.

več >

13. november, KS Uršna sela
 Ureditev ekoloških kotičkov

Ureditev ekoloških kotičkov

Na Uršnih selih smo v sodelovanju s Komunalo Novo mesto pričeli z ureditvijo ekoloških kotičkov

več >

23. oktober, KS Uršna sela
 Adaptacija JP na Ljubnu

Adaptacija JP na Ljubnu

V okvirju programa za sofinanciranje projektov KS v MO Novo mesto je adaptirana makadamska JP na Novem Ljubnu v dolžini 190 m.

več >

04. junij, KS Uršna sela

Zapisnik 9.sestanka sveta KS Uršna sela

Na sestanku, ki je bil 04.06.2020 razpravljali tudi o varnosti situaciji v KS Uršna sela in investicijah, ki so v teku.

več >

07. maj, KS Uršna sela
 Obnova zadružnega doma

Obnova zadružnega doma

Obnova zadružnega doma poteka po načrtih, prav tako tudi izgradnja šestih novih stanovanj znotraj zadružnega doma.

več >

11. april, KS Uršna sela
 Gradnja odprtega optičnega omrežja RUNE

Gradnja odprtega optičnega omrežja RUNE

Obveščamo vas, da se bo na našem območju začela gradnja odprtega optičnega omrežja RUNE, ki bo omogočilo priključitev na prvi optični priključek.

več >