zemljevid krajevnih skupnosti

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta Mrvarjev hrib

datum: 21. 06. 2018

MESTNA OBČINA NOVO MESTO

Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto

Na podlagi 273. člena Zakona o urejanju prostora - ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) v povezavi s 50. in 60. členoma Zakona o prostorskem načrtovanju - ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) ter 27. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 33/16) Mestna občina Novo mesto objavlja

 

JAVNO NAZNANILO

    o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka

OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA MRVARJEV HRIB

 

1. Javno se razgrne dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta Mrvarjev hrib (v nadaljevanju: OPPN), ki ga je pod št. P-2017/07 izdelalo podjetje GPI d.o.o.

2. Območje OPPN vključuje zemljiške parcele oz. dele zemljiških parcel z naslednjimi parcelnimi številkami: 1112/3, 1161/2, 1160/2, 1155/3, 1155/4, 2110/5, 1161/3, 1161/4, 1156/7, 1156/6, 2110/4, 1156/5, 1149/19, 1149/20, 2110/3, 1149/18, 1149/21, 1149/29, 1149/28, 1149/17, 1149/16, 1149/15, 1149/22, 1149/23, 1149/26, 1149/27, 1149/25, 1156/4, 2110/3, 1149/12, 1149/13, 1149/24, 2065/6, 1114/3, 1114/5, 1114/4, 2065/5, 2065/4, 1112/7, 1112/6, 1112/5, 1112/8, 1112/9, 1112/10, 1112/11, 1112/12, 1112/13, 1112/14, 1112/15, 1112/4 (vse k.o. 1493 – Veliki Podljuben), 1010/3 in 1010/4 (obe k.o. 1485 – Gotna vas).

 

3. Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN bo potekala v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, I. nadstropje, in sicer od petka, 29. 6. 2018 do vključno torka, 31. 7. 2018. Gradivo bo objavljeno tudi v elektronski obliki na spletni strani Mestne občine Novo mesto (www.novomesto.si/postopki/uradne-objave/).

 

4. Javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN bo v sredo, 18. 7. 2018 ob 16.00 v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto, Glavni trg 7 (Rotovž), I. nadstropje.

 

5. Na javni obravnavi bosta pripravljavec in izdelovalec prostorski akt podrobneje obrazložila in prisotnim podala dodatna pojasnila.

 

6. V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani podajo pisne pripombe in predloge k razgrnjenemu prostorskemu aktu na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, ali po elektronski pošti na naslov: mestna.obcina@novomesto.si ali jih na mestu razgrnitve vpišejo v knjigo pripomb ali jih podajo ustno na zapisnik na javni obravnavi. Rok za podajo pripomb poteče zadnji dan javne razgrnitve.

Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v javno objavljenih stališčih do pripomb. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.

7. Javno naznanilo se objavi na oglasni deski in na spletni strani Mestne občine Novo mesto (www.novomesto.si/postopki/uradne-objave/) ter na oglasnih deskah in spletni strani (portalu) Krajevne skupnosti Šmihel (http://ks.novomesto.si/smihel/). 


 

 

Številka: 350-45/2016

Novo mesto, dne 20. 6. 2018

 

Javno naznanilo

novice

16. januar, KS Šmihel
 Krajevna skupnost Šmihel skozi leto 2019

Krajevna skupnost Šmihel skozi leto 2019

Pregled delovanja Sveta Krajevne skupnosti Šmihel v letu 2019

več >

08. oktober, KS Šmihel

Stališča do pripomb z javne razgrnitve dopolnjenega osnutka OPPN za obvoznico Šmihel

Župan Mestne občine Novo mesto mag. Gregor Macedoni je dne 1. 10. 2019 s sklepom št. 350-20/2017 zavzel stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za obvoznico Šmihel. Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN je potekala od 26. 6. 2019 do vključno 16. 8. 2019.

več >

22. julij, KS Šmihel

Dodatna javna obravnava dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za obvoznico Šmihel

Mestna občina Novo mesto obvešča javnost, da bo zaradi aktualne problematike umeščanja obvoznice Šmihel v prostor, organizirana dodatna javna obravnava dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za obvoznico Šmihel, in sicer v sredo, 21. 8. 2019, ob 16:30 uri v Gasilskem domu Šmihel, Bajčeva ulica 20, 8000 Novo mesto.

več >

19. junij, KS Šmihel
 Javna razgrnitev in obravnava dopolnjenega osnutka OPPN za obvoznico Šmihel

Javna razgrnitev in obravnava dopolnjenega osnutka OPPN za obvoznico Šmihel

Prihodnji teden se začenja javna razgrnitev dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za obvoznico Šmihel. Javna razgrnitev bo potekala od 26. junija do 16. avgusta v prostorih Mestne občine Novo mesto (Seidlova cesta 1), javna obravnava pa bo v ponedeljek, 15. julija 2019 ob 16. uri, v sejni sobi občinskega sveta na rotovžu ...

več >

25. januar, KS Šmihel

Razpis za naknadne volitve za KS Šmihel in KS Ločna - Mačkovec

Razpisujemo naknadne volitve v sveta KS Šmihel in KS Ločna - Mačkovec, ki bodo 10. marca 2019. Podrobnosti v priponkah.

več >

03. november, KS Šmihel
09. april, KS Šmihel

Katalog informacij javnega značaja KRAJEVNE SKUPNOSTI ŠMIHEL

Katalog informacij javnega značaja KRAJEVNE SKUPNOSTI ŠMIHEL

več >

08. januar, KS Šmihel

Seja sveta KS ŠMIHEL

Seja sveta KS ŠIHEL

več >

15. november, KS Šmihel