zemljevid krajevnih skupnosti

Katalog informacij javnega značaja KRAJEVNE SKUPNOSTI PODGRAD

datum: 07. 04. 2018

Katalog informacij javnega značaja KRAJEVNE SKUPNOSTI PODGRAD

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: Krajevna skupnost Podgrad

Odgovorna uradna oseba: Marjan Erpe

Datum zadnje spremembe kataloga: marec 2018

Katalog je dostopen na svetovnem spletu: https://www.novomesto.si/krajevne-skupnosti/podgrad/

Druge oblike kataloga: Katalog je v fizični obliki dostopen tudi na sedežu KS Podgrad.

Naslov: Podgrad 38, 8000 Novo mesto

Telefon:  041 791 456

Elektronski naslov: ks.podgrad@novomesto.si

 

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja

Na podlagi 66. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 33/16 in 21/17) so pristojnosti krajevne skupnosti, da:

 • ravna z lastnim premoženjem in sredstvi v skladu z veljavno zakonodajo,
  v skladu z veljavno zakonodajo upravlja s stvarnim premoženjem občine, ki jim je dano v upravljanje,
 • sprejema program razvoja,
 • daje pripombe in predloge k javno razgrnjenim dopolnjenim osnutkom prostorskih aktov oz. daje pobude za pripravo prostorskih aktov na svojem območju,
 • skrbi za kvaliteto življenja krajanov,
 • opravlja druge naloge v okviru pristojnosti krajevne skupnosti.

Na podlagi 67. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 33/16 in 21/17) krajevne skupnosti sodelujejo pri opravljanju javnih zadev v občini, in sicer:

 • dajejo predloge in sodelujejo pri pripravi razvojnih programov občine na področju javne infrastrukture na svojem območju ter sodelujejo pri izvajanju komunalnih investicij in investicij v javno razsvetljavo na njihovem območju in sodelujejo pri nadzoru nad opravljenimi deli,
 • sodelujejo pri pripravi programov oskrbe s pitno vodo in zaščiti virov pitne vode,
 • sodelujejo pri pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč za dela s področja  gospodarskih javnih služb,
 • dajejo predloge za sanacijo divjih odlagališč komunalnih odpadkov in sodelujejo pri njihovi sanaciji,
 • dajejo predloge za ureditev in olepševanje kraja (cvetličenja, ureditev in vzdrževanje sprehajalnih poti ipd.) in pri tem sodelujejo,
 • dajejo pobude za dodatno prometno ureditev (prometna signalizacija, ureditev dovozov in izvozov, omejevanje hitrosti ipd.),
 • predlagajo programe javnih del,
 • sodelujejo in dajejo pripombe v času javnih razgrnitev prostorskih aktov, ki obravnavajo območje njihove skupnosti,
 • oblikujejo pobude za spremembo prostorskih aktov ter jih posredujejo pristojnemu organu občine,
 • seznanjajo pristojni organ občine s problemi in potrebami prebivalcev skupnosti na področju urejanja prostora in varstva okolja,
 • sodelujejo pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih prireditev,
 • spremljajo nevarnosti na svojem območju in o tem obveščajo štab za civilno zaščito ter po potrebi prebivalstvo in sodelujejo pri ostalih nalogah s področja zaščite in reševanja.

 

a) Organigram in podatki o organizaciji organa:

Organ krajevne skupnosti je svet krajevne skupnosti, ki ga izvolijo krajani s stalnim prebivališčem na območju krajevne skupnosti. Način izvolitve članov sveta določa zakon. Svet sestavlja 7 članov.

Svet ima predsednika, ki ga izmed sebe izvolijo člani sveta. Predsednik sveta je Marjan Erpe.

 

b) Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja:
Marjan Erpe, predsednik sveta KS Podgrad, Podgrad 38

E: ks.podgrad@novomesto.si

T: 041 791 456

 

c) Seznam glavnih predpisov z delovnega področja organa:

 • Statut Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 33/16 in 21/17),
 • Odlok o nalogah in financiranju krajevnih skupnosti v Mestni občini Novo mesto (DUL, št. 12/2017)

Lokalni register  predpisov je dostopen na: https://www.novomesto.si/dolenjski-uradni-list/

 

č) Seznam predlogov predpisov ali link na zavihek spletne strani organa

Predlogi predpisov so objavljeni ob sklicu zadnje seje Občinskega sveta MONM (https://www.novomesto.si/obcina/obcinski-svet/seje/).

 

d) Seznam sprejetih in predlaganih programov, strategij, stališč, mnenj, analiz in drugih podobnih dokumenti po vsebinskih sklopih:

 • Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2018 s spremembami in dopolnitvami (DUL, št. 6/17, 25/17 in 1/18),
 • Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09, 37/10 - teh. popr., 76/10 - teh. popr., 77/10 - DPN, 26/11 - obv. razl., 4/12 - teh. popr., 87/12 - DPN, 102/12 - DPN, 44/13 -teh. popr., 83/13 - obv. razl., 18/14, 46/14 - teh. popr., 16/15 in DUL, št.12/15).

 

e) Katalog upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov oz. drugih uradnih ali javnih storitev:

Organ ne vodi upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov.

 

f) Seznam javnih evidenc, ki jih upravlja organ:

 Organ ne upravlja javnih evidenc.

 

g) Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov:

Organ ne upravlja zbirk podatkov.

 

3. Opis načina dostopa do informacij javnega značaja pri organu

Večina informacij je dostopnih na spletni strani organa. Prosilec lahko zahteva informacijo javnega značaja po elektronski pošti: ks.podgrad@novomesto.si; telefonu: 041 791 456 ali fizično v pisarni na sedežu KS Podgrad, Podgrad 38, 8000 Novo mesto po predhodni telefonski najavi in dogovoru.

 

4. Stroškovnik

Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16), 16., 17. in 18. člen. 

Za posredovanje informacij lahko organ prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 evrov (z vključenim DDV).

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

 1. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 evra,
 2. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 evra,
 3. ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 evra,
 4.  ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 evra,
 5. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 evra,
 6. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 evra,
 7. elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 evra,
 8. elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 evra,
 9. elektronski zapis na enem USB-ključku, cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
 10. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 evra,
 11. pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 evra,
 12. poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

 

5. Morebitni stroškovnik za ponovno uporabo, cenik ali druge pogoje za ponovno uporabo informacij javnega značaja

Ni dodatnega stroškovnika.

 

6. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja, vključno z zbirkami podatkov

Zapisniki sveta KS Podgrad (https://www.novomesto.si/krajevne-skupnosti/podgrad/)

Novice KS Podgrad (https://www.novomesto.si/krajevne-skupnosti/podgrad/)

 

novice

01. julij, KS Podgrad

Vabilo na 7. sejo Sveta KS Podgrad

Vabilo na 7. sejo Sveta KS Podgrad, ki bo 9.7.2020

več >

10. maj, KS Podgrad

GRADNJA ODPRTEGA OPTIČNEGA OMREŽJA RUNE

Gradnja odprtega optičnega omrežja RUNE na območju MO Novo mesto. Podjetje RUNE Enia d.o.o. zagotavlja optične priključke predvsem gospodinjstvom in pravnim osebam, ki živijo, delujejo na redko poseljenih območjih.

več >

27. april, KS Podgrad

Čistilna akcija v KS Podgrad

Čistilno akcijo bomo izvedli v četrtek, 30. aprila 2020. Krajani bodo čistili po svojih vaseh, skupna akcija bo na pokopališčih KS z namenom ureditve pokopališč in njihove okolice.

več >

10. marec, KS Podgrad

6. seja Sveta KS Podgrad

Vabilo na 6. sejo Sveta KS Podgrad

več >

30. december, KS Podgrad

Zapisnik 5. seje Sveta KS Podgrad

Zapisnik 5. seje Sveta KS Podgrad

več >

13. november, KS Podgrad

Vabilo na 5. sejo KS Podgrad

Vabilo na 5. sejo KS Podgrad v mesecu novembru

več >

22. september, KS Podgrad

Zapisnik 4. seje Sveta KS Podgrad

4. seja Sveta KS Podgrad

več >

29. avgust, KS Podgrad

Vabilo na 4. sejo KS Podgrad

Vabilo na 4. sejo KS Podgrad

več >

18. julij, KS Podgrad

Zapisnik 3. seje Sveta KS Podgrad

Zapisnik 3. seje Sveta KS Podgrad

več >

22. maj, KS Podgrad

3. seja Sveta KS Podgrad

3. seja Sveta KS Podgrad

več >