zemljevid krajevnih skupnosti

Zapisnik zbora krajanov KS Podgrad

datum: 10.02.2015

Zbor krajanov KS Podgrad je potekal 11. 1. 2015 v tamkajšnjem gasilskem domu.

 1T5P6W5aOTGm4ngAAAAAElFTkSuQmCC

KS PODGRAD

Podgrad 38

8000 NOVO MESTO

 

ZAPISNIK 1. ZBORA KRAJANOV KS PODGRAD

V Podgradu, 11. 1. 2015 ob 08:00

Prisotni člani sveta KS Podgrad: Marjan Erpe (predsednik), Marko Sekula (podpredsednik), Tomaž Robek, Silvo Kulovic,   Jože Banič

Odsotni: Kobe Janez, Kastelic Marta

Overovatelja zapisnika: Matej Gazvoda, Bohte Aleš

Na zboru je prisostvovalo 80 krajanov.

 

DNEVNI RED:

  1. Pregled aktivnosti preteklega obdobja
  2. Plan aktivnosti za leto 2015 in za celotno mandatno obdobje
  3. Dogovor o načinu obveščanja sokrajanov o delovanju sveta KS Podgrad
  4. Razno

Zbor je vodil predsednik sveta KS PODGRAD Erpe Marjan.

 

  1. Pregled aktivnosti preteklega obdobja

Jurna vas

Uredilo se je športno igrišče, okolica s kapelico v zgornji vasi, obračališče avtobusa in avtobusno postajališče.

Koroška vas

Uredilo se je športno igrišče za mali nogomet in košarko, cesta v Novo goro, središče vasi z avtobusnim postajališčem.

Mali Cerovec

Preplastil se je del ceste skozi gozd.

Veliki Cerovec

Uredilo se je avtobusno postajališče za šolske otroke, razširila in asfaltirala se je cesta proti vodohranu in od pokopališča proti  cesti  z izvozom na cesto Dolž-G-2.

Vinja vas

Postavilo se je avtobusno postajališče, zgradil se je pločnik in javna razsvetljava do Podgrada, preplastil se je del ceste pod Vinjo vasjo, uredili so se temelji škarpe, kar je uredilo odtekanje gnojnice po lokalni cesti.

Konec

Urejen je bil priključek na glavno cesto, pločnik in javna razsvetljava proti Podgradu. Urejena je bila škarpa sredi vasi, ki je utrdila del ceste in ta odsek je bil zavarovan z varovalno ograjo.

Podgrad

Razširitev ceste , pločnik in javna razsvetljava, urejanje vežice – oprema, postavljen avtobusni nadstrešek - postajališče pri gasilskem domu. Asfaltiran je bil odsek ceste na koncu vasi z ureditvijo meteorne vode.

Nudila se je pomoč vsem aktivnim organizacijam in društvom z območja cele KS.

Pristava

Urejena je bila cesta proti Koroški vasi. Reguliran je bil del meteorne vode v vasi.

Mihovec

Urejeno je bilo središče vasi z asfaltno prevleko, postavljen je bil električni drog z betonsko osnovo. Asfaltno je bil urejen izvoz na koncu vasi proti kmetijskim površinam.

Svet KS je skrbel za urejenost pokopališč, postavljanje kontejnerjev za odpadke, sodeloval z ureditvijo pohodniške poti na Mehovo, skupaj z ureditvijo informacijskih tabel. Skrbel za čisto okolje in organiziral čistilne akcije na področju KS.

 

               2. Plan aktivnosti za leto 2015 in za celotno mandatno obdobje

Za uvrstitev v proračun MO Novo mesto za leto 2015 predlagamo:

  1. Rekonstrukcija – preplastitev LC od G-2 , skozi Vinjo vas do Podgrada. Cesta je bila asfaltirana leta 1982. Asfaltna površina je razpokana, večkrat zakrpana. Razpoke in površina se razpada. Nenehno se ustvarjajo nove in nove udarne jame. Na posameznih mestih je potrebno urediti izpuste meteorne vode.                                  - Vrednost del ocenjujemo na cca 160.000,00 €.                                                                                                                      - Cesta je obstoječa in kategorizirana.
  2. Kot drugo predlagamo ureditev dovoljenj za postavitev avtobusnega postajališča za 3 lokacije na cesti G-2 . Prvo v naselju Koroška vas, drugo pri izvozu za Podgrad in tretje pri izvozu za Veliki Cerovec.
  3. Predlagamo, da se v letu 2015 krajanom KS Podgrad predstavi projekt izgradnje kanalizacije za območje cele krajevne skupnosti. Poleg tega, želimo, da se predstavi vse aktivnosti v zvezi s tem projektom, vključno z rokovnikom gradnje kanalizacijskega omrežja na območju KS Podgrad.
  4. Predlagamo, da se uredi javna razsvetljava na lokacijah avtobusnih postajališč v Vinji vasi, Koroški vasi, Jurni vasi in Velikem Cerovcu.Ta postajališča koristijo pretežno šolski otroci, ki imajo urejen prevoz v šolo s posebnim avtobusom. Postajališča so postavljena pred kratkim, tik ob LC. Razsvetljava ima na mestu zbiranja otrok poseben varnostni pomen. Način priklopa nam ni poznan, a je bilo na svetu KS rečeno, da se podobna praksa v MO Novo mesto že izvaja. Vrednost del cca 4.000,00 €.
  5. Predlagamo, da se preuči možnost podaljšanja proge mestnega  avtobusa skozi našo KS 2 krat dnevno (1x dopoldan in 1X popoldan). Imamo vse več krajanov, ki za pot v mesto ne morejo koristiti osebnega prevoza.

 

PREDNOSTNE AKTIVNOSTI DO KONCA MANDATNEGA OBDOBJA

1. Ureditev uvoza na G-2 v Koroški vasi ter rekonstrukcija cest Podgrad - Pristava, Koroška     vas – Pristava in ureditev     vstopa v Jurno vas.

2. Napeljava vodovoda na pokopališča Jurna vas in Veliki Cerovec.

3.  Dokončanje projekta Sanacija kamnoloma in ureditev Športnega parka Podgrad.

4. Javna razsvetljava na območju KS Podgrad.

5. Ureditev ekoloških otokov v vseh naseljih.

 

Stekla je razprava in podano je bilo več predlogov glede predstavljenih planov in aktivnosti:

-    Predstavljena problematika glede avtobusnega postajališča na Velikem Cerovcu (zasedeno parkirišče pri gostilni …).

-    Ograja v Vinji vasi (predstavnik Vinje vasi ni bil obveščen o postavitvi). Krajan Vinje vasi želi, da predstavnik Vinje Vasi  skliče v roku 1 meseca sestanek glede kontejnerjev.

-     Predlog krajanov, da se vsaj 1 x letno skliče zbor krajanov.

-     Predlog krajanov, da se sklicujejo sestanki po vaseh.

-     Izpostavljen problem ceste MIHOVEC – PADEŽ (makadamska cesta).

-     Izpostavljena bojazen, da se pri gradnji kanalizacije izpušča manjša gospodinjstva. S strani predsednika povedano,   da se pričakuje predstavitev poteka kanalizacije s strani MO Novo mesto.

-     Vprašanje glede možnosti uporabe peska iz kamnoloma.

-     Sanacija plazu (Veliki Cerovec).

-     Podgrad: Sanacija ceste (zaključek pri Gazvoda Janez).

-     Neočiščena cesta Koroška vas - Podgrad (sneg, pluženje).

-     Koroška vas: možnost namestitve ogledala pri kapelici. (Bukovec)

-     Povezava med Športnimi društvi in KS: donacije.

-     Jurna vas: ureditev bankin ob cestah, ureditev »divjega kamnoloma«, dostop v cerkev.

-     Pristava: Gregor Turk – problem urejanja – vzdrževanja meteornih jaškov.

-     Cesta v pod Vinjo vasjo lastniško ni urejena.  Lastništvo se je urejalo, a ni dokončano.

Vse izpostavljene težave bo svet KS preučil, jih v okviru možnosti postopoma tudi urejal. Prav tako bo upošteval predloge glede delovanja sveta in neposrednega stika s krajani.

Predstavljen je bil tudi način obveščanja krajanov (internet, oglasne deske).

Zbor je bil zaključen ob 10 uri.

 

Zapisnik pripravil:                                                                             Svet KS Podgrad:

Marko Sekula                                                                       Predsednik Marjan Erpe

 

 

OVEROVATELJA ZAPISNIKA:

Matej GAZVODA

Aleš BOHTE

 

063.JPG

066.jpg

067.jpg

069.jpg

070.jpg

071.jpg

 

 

UREDILA: Barbara Meglič

 

novice

13. januar, KS Podgrad

Zapisnik 2. zbora krajanov KS Podgrad

Zbor krajanov je potekal 13. 11. 2016.

več >

13. januar, KS Podgrad

Vabilo na brezplačne meritve

V petek, 20. 1. 2017, bodo v Gasilskem domu v Podgradu potekale brezplačne meritve krvnega tlaka, krvnega sladkorja in holesterola v krvi.

več >

27. september, KS Podgrad

Zapisnik 1. zbora krajanov KS Podgrad

Ureditev kanalizacijskega sistema v KS Podgrad.

več >

02. julij, KS Podgrad

Vabilo na zbor krajanov KS Podgrad

Vabimo vas na zbor krajanov KS Podgrad, ki bo v sredo, 8.7.2015, ob 19.uri, v prostorih GASILSKEGA DOMA v Podgradu.

več >

02. julij, KS Podgrad

Zbor krajanov Vinja vas

Zbor krajanov Vinje vasi bo 12. 7. 2015, ob 8 uri, v prostorih Gasilskega doma v Podgradu.

več >

19. februar, KS Podgrad

Zanimivosti o Mehovem

Grad Mehovo (nemško Maichau, Meichau) njegove skromne razvaline ležijo na strmem griču – Mehovskem hribu - nad vasjo Podgrad, 15 km od Novega mesta na obronkih Gorjancev.

več >

10. februar, KS Podgrad

Zapisnik zbora krajanov KS Podgrad

Zbor krajanov KS Podgrad je potekal 11. 1. 2015 v tamkajšnjem gasilskem domu.

več >

05. februar, KS Podgrad

JUBILEJ - 90 let življenja

V januarju je 90-ti rojstni dan praznovala naša sokrajanka Albina Gazvoda, Tišlerjeva Bina iz Podgrada.

več >

07. januar, KS Podgrad

Vabilo na zbor krajanov

Krajane KS Podgrad vabimo na zbor, ki bo potekal po priloženem vabilu. Na zboru so dobrodošle vse sugestije in predlogi svetu KS, za delovanje v obdobju 2014 - 2018. Vljudno vabljeni

več >

15. december, KS Podgrad

Ajdovska Jama

Jamarski klub Novo mesto in Peter Štangelj so 29. novembra 2014 organizirali že drugi pohod od Podgrada do Ajdovske jame na Radohi.

več >