zemljevid krajevnih skupnosti

Zapisnik 3. redne seje sveta KS Mestne njive

datum: 28.04.2015

Zapisnik 3. redne seje sveta KS Mestne njive, ki je bila dne 8.4.2015 ob 17. uri v prostorih krajevne skupnosti, Mestne njive 4a.

KRAJEVNA SKUPNOST MESTNE NJIVE

Mestne njive 4a

8000 Novo mesto

 

 

Z A P I S N  I K

3. redne seje sveta KS Mestne njive, ki je bila dne 8.4.2015 ob 17. uri v prostorih krajevne skupnosti, Mestne njive 4a.

Prisotni člani sveta: Gregor Klemenčič, Istok Zorko, Matjaž Smodiš, Barbara Cesar, Laura Fabjan, Mateja Kovačič, Darinka Redling.

 

Dnevni red:

1.      Ugotovitev prisotnosti

2.      Pregled in potrditev zapisnika 2. redne seje

3.      Čistilna akcija 2015

4.      Športno družabna prireditev ob 650 letnici občine Novo mesto

5.      Praznik KS Mestne njive

6.      Aktualna razmere v krajevni skupnosti

7.      Razno

 

 

1.      točka

Na seji so bili prisotni vsi člani svet KS Mestne njive.

 

2.      točka

Pri pregledu zapisnika je predsednik sveta KS povzel realizacijo sklepov in poudaril, da je bil na Mestno občino Novo mesto posredovan predlog projektov KS Mestne njive za uvrstitev v proračun občine za leto 2015.V sprejetem proračunu za tekoče leto ni projektov, ki zahtevajo večja finančna sredstva, tako da vseh planiranih projektov v kratkem času ne bo možno realizirati. Povedal je:

Ø  Rekonstrukcijo priključka Kettejevega drevoreda na Seidlovo cesto bo občina reševala z dodatnim zavijalnim pasom na cestišču iz smeri parkirišča zavarovalnice Tilia.

Ø  Preplastitev cestišča na Mestnih njivah in delu Cankarjeve ceste – v kolikor bo potrebna v večjem obsegu (celovito s kanalizacijo) bo težko izvedljiva.

Ø  Za ureditev otroškega igrišča je v izdelavi idejna zasnova za njegovo celovito ureditev. Ko bo le-ta izdelana, bo predstavljena stanovalcem krajevne skupnosti.

Ø  Prometna študija za območje celotne KS Mestne njive bo po izbiri izvajalca s strani Mestne občine Novo mesto, izdelana.

Ø  V letošnjem letu bodo po posameznih lokacija v KS postavljeni koški za odpadke in nove oglasne table.

Ø  Mestna občina Novo mesto bo izdajala svoj časopis-predvidoma 4x na leto. V njem bo tudi prostor za objavo prispevkov krajevnih skupnosti, zato glasila KS ne bomo izdajali, ampak bomo svoje prispevke objavljali v časopisu, ki ga bo izdajala občina.

 

Na zapisnik 2. redne seje sveta ni bilo podanih pripomb, zato je je bil zapisnik potrjen.

 

3.      točka

Predsednik sveta je prisotne člane sveta seznanil z organizacijo čistilna akcije, ki bo 18.4.2015.Pobudnik akcije je MONM v sodelovanju s Komunalo Novo mesto d.o.o..

 

Sprejet je bil naslednji sklep:

Krajevna skupnost pristopi k sodelovanju v čistilni akciji. Izdela se letak, s katerim obvestimo vsako gospodinjstvo o zbirnem mestu, uri in trajanju akcije. Obvestila se obesijo tudi po vseh stanovanjskih blokih. Krajane istočasno obvestimo tudi o organizaciji športno-rekreativnega druženja, ki bo 30. maja 2015 v organizaciji ŠD Drska v sklopu praznovanja 650. letnice ustanovitve Novega mesta. Nanj so vabljeni vsi zainteresirani posamezniki in skupine iz KS.

 

Za izdelavo obvestil zadolžena: Redling in Zorko

Rok: četrtek 9.4.2015

 

4.      točka

Matjaž Smodiš je podal informacijo s sestanka predstavnikov KS, ki je bil sklican na povabilo KS Drska in ŠD Drska. Tema sestanka je bila organizacija športno-družabne prireditve ob 650. obletnici ustanovitve Novega mesta, ki bo izvedena 30.5.2015, v sodelovanju udeležencev iz vseh KS. Izvedena bodo tekmovanja v športnih panogah in organizirane družabne igre.

Sprejeta je bila pobuda, da se dogodka udeležimo tudi predstavniki iz KS Mestne njive.

 

5.      točka

Po razpravi je bil kot najustreznejši datum za praznik KS Mestne njive predlagan 23. junij. V ta namen se izdela tudi predlog za grb KS.

Že v letošnjem letu v času med 19.6. in 24.6. organiziramo srečanje krajanov.

 

6.      točka

Med zadevami, ki so v KS aktualne in k reševanju katerih bomo pristopili so:

-          ureditev klančine na poti iz Mestnih njiv za dostop na Kettejev drevored,

-          ureditev javne razsvetljave na Prisojni poti (na delu, ki je sedaj ni),

-          preplastitev (sanacija) asfaltnega igrišča za košarko na igrišču,

-          postavitev klopi ob igrišču.

 

 

 

7.      točka

Po točko ni bilo razprave.

Seja je bila zaključena ob 18.40 uri.

 

 

Datum: 10.4.2015

 

 

Zapisala:                                                                    Predsednik sveta KS Mestne njive

Darinka Redling                                                                   Gregor Klemenčič

 

 

 

Priloga: Vabilo na čistilno akcijo in informacija

                 o športno-družabni prireditvi

 

 

 

 

novice

28. april, KS Mestne njive

Zapisnik 3. redne seje sveta KS Mestne njive

Zapisnik 3. redne seje sveta KS Mestne njive, ki je bila dne 8.4.2015 ob 17. uri v prostorih krajevne skupnosti, Mestne njive 4a.

več >

15. januar, KS Mestne njive
26. november, KS Mestne njive