zemljevid krajevnih skupnosti

Zapisnik 2. redne seje sveta KS Mestne njive

datum: 11.12.2014

 

Z A P I S N  I K

2. redne seje sveta KS Mestne njive, ki je bila dne 11.12.2014 ob 17. uri v prostorih krajevne skupnosti, Mestne njive 4a.

Prisotni člani sveta: Gregor Klemenčič, Istok Zorko, Matjaž Smodiš, Barbara Cesar, Laura Fabjan, Mateja Kovačič, Darinka Redling.

Ostali prisotni: Vlado Bahč , Jože Pečnik - člana prejšnjega sveta KS,  ga. Darka Pečnik in 

g. Luka Rems.

 

Dnevni red:

  1. Ugotovitev prisotnosti
  2. Pregled in potrditev zapisnika 1.seje
  3. Aktualne in odprte zadeve delovanja KS Mestne njive
  4. Program dela za obdobje 2014 – 2018
  5. Predlogi in pobude članov sveta
  6. Srečanje s člani prejšnjega sveta KS in aktivnimi posamezniki v KS
  7. Razno

 

 

1. točka

Na seji so bili prisotni vsi člani svet KS Mestne njive.

 

2. točka

Na zapisnik 1. seje sveta ni bilo podanih pripomb, zato je je bil zapisnik potrjen.

 

3. točka

Predsednik sveta je prisotne člane sveta seznanil z zadevami pri delovanju KS in sicer:

- urejene so vse formalne zadeve vezane na spremembe pri konstituiranju novega sveta KS (sprememba pooblaščenih oseb, sprememba uradnega naslova, plačilni promet preko UJP in pooblaščene osebe za podpisovanje plačilnih nalogov);

-  člani sveta smo se udeležili srečanja s starostnik KS Mestne njive in KS Center, ki je bilo v telovadnici OŠ Center;

-  premeščeni so bili zabojniki za odpadke, ki so bili do sedaj postavljeni na cestišču pred bloki;

-   predsednik je prisotne seznanil, da se je na Mestni občini Novo mesto sestal z vodjem urada in referentom pristojnim za delovanje krajevnih skupnosti – g. Kobetom in g. Dularjem z namenom reševanja in razmejitve pri financiranju zadev med občino in krajevno skupnostjo  in sicer glede:

-          košnje zelenic in vzdrževanja cest

-          urejanja funkcionalni zemljišč okoli blokov

-          javne razsvetljave

-          obvestilnih tabel  in košev za smeti.

S strani predstavnikov Mestne občine Novo mesto, so bila na zgoraj našteta odprta vprašanja podana stališča in usmeritve, kako se bodo le-te reševale.

-  zaradi priprave proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2015, je bil na KS posredovan dopis, da je potrebno pripraviti predlog projektov, ki so vezani na financiranje iz proračuna in ga do 15.12.2014  poslati na občino;

-  predsednik je prisotne seznanil, da se je sestal z direktorjem Agencije za šport glede postavitve in možnosti sofinanciranja igral na otroškem igrišču v krajevni skupnosti.

 

4. točka

Po razpravi vezani na program dela, je svet sprejel naslednji sklep:

a)      Mestni občini Novo mesto se za financiranje iz proračuna posreduje naslednje predloge:

-          Rekonstrukcija priključka Kettejevega drevoreda na Seidlovo cesto,

-          Obnova ulice Mestne njive in dela Cankarjeve ulice,

-          Ureditev otroškega, športnega igrišča in večnamenskega prostora pred bloki na Mestnih njivah-športno rekreacijski park Mestne njive,

-          Izdelava prometne študije na območju KS Mestne njive.

Predlog projektov z opisom je priloga zapisniku.

 

Zadolžen: predsednik

Rok: 15.12.2014

 

b)      Pripravi se dopis krajanom, v katerem se predstavi krajevno skupnost, kontaktne podatke krajevne skupnosti in se jih pozove k sodelovanju.

Zadolžena: Mateja Kovačič

Rok: do 24.12.2014

 

c)      Pripravi se predlog za grb in datum praznika krajevne skupnosti.

Zadolžena: Laura Fabjan

Rok: do naslednje seje sveta

 

d)      Vsak četrtek v mesecu se organizirajo uradne ure KS in sicer:

-          v mesecih od aprila do oktobra v času med 17. in 18 uro

-          v mesecih od  novembra do marca v času med 19. in 20. uro.

 

Prve uradne ure so v četrtek, 8.1.2015.

 

e)      Enkrat na leto bo izdano glasilo krajevne skupnosti. Imenuje se uredniški odbor, v kolikor uredniški odbor ne bo imenovan, glasilo pripravijo člani svet KS.

 

5. točka

Podana je bila pobuda, da se poišče možnosti za odprtje manjše trgovine za dnevno oskrbo zaradi potreb starejših prebivalcev krajevne skupnosti.

Ker KS nima pristojnosti za odpiranje trgovin, se sodelovanjem RK – ga. Pečnik kontaktira mobilne trgovce.

 

Izpostavljena je bila tudi potreba po vključitvi dodatne linije mestnega avtobusa skozi mestne njive. Pojasnjeno je bilo, da dodatne linije v okviru obstoječe koncesijske pogodbe ne bo, ob novem razpisu koncesije pa bo dodatno linijo možno vključiti.

 

6. točka

Na sejo so bili vabljeni tudi vsi člani prejšnjega sveta KS in aktivni posamezniki v KS. Vabilu so se odzvali štirje člani.

Predstavili so določeno problematiko v krajevni skupnosti in aktivnosti v prejšnjem mandatu.

 

7. točka

Seja je bila zaključena ob 21. uri.

 

 

Datum: 16.12.2014

 

 

Zapisala:                                                                    Predsednik sveta KS Mestne njive

Darinka Redling                                                                   Gregor Klemenčič

 

novice

28. april, KS Mestne njive

Zapisnik 3. redne seje sveta KS Mestne njive

Zapisnik 3. redne seje sveta KS Mestne njive, ki je bila dne 8.4.2015 ob 17. uri v prostorih krajevne skupnosti, Mestne njive 4a.

več >

15. januar, KS Mestne njive
26. november, KS Mestne njive