zemljevid krajevnih skupnosti

Zapisnik 4. seje sveta KS Majde Šilc

datum: 24.01.2011

4. seja sveta KS Majde Šilc je potekala 24.1.2011.

Z A P I S N I K

IV. seje sveta KS Majde Šilc dne, 24.1.2011 ob 18. uri v pisarni KS na Majde Šilc 7a.

Prisotni člani sveta: mag. Adolf Zupan, Fanika Vovk, Ivan Bukovec, Marija Jerele in Maks Starc.

Odsotnost sta zaradi bolezni opravičila: Peter Geršič in Jasmina Reba.

Na sejo sta bili vabljeni tudi svetnici MONM ga, Milena Bartolj in dr. Milena Kramar Zupan, ki sta se zaradi drugih obveznosti opravičili in direktor občinske uprave g. Borut Novak, ki se je prav tako opravičil. Namesto njega se je seje udeležila svetovalka za KS ga. Nataša Štern. Občinski svetnik Janez Bukovec je bil na seji prisoten v obeh  vlogah.

Predsednik sveta pozdravi prisotne, se zahvali za udeležbo in predlaga naslednji

DNEVNI RED:

  1. Obravnava osnutka proračuna MONM za leto 2011 in oblikovanje predlogov za njegovo izboljšanje
  2. Pregled realizacije sklepov zadnje seje sveta KS
  3. Oblikovanje predlogov za občinska priznanja
  4. Dogovor za nadaljnje delo in razno

K točki 1.

Predsednik pove, da smo imeli vsi možnost pregledati osnutek proračuna na spletu,  vendar bi kljub temu  MO predlagali, da bi ga v bodoče prejeli na sedež KS tudi v pisni obliki.

Ga. Nataša Štern na pripombo, da so izven mestne KS  obravnavane prednostno in da jim je dodeljeno več sredstev kot mestnim odgovori, da se te KS financirajo iz krajevnega samoprispevka in prispevka  vrnjenega za telekomuniciranje, seveda pa to v  poročilu izpade kot več financirano.

V nadaljevanju smo sprejeli sklep, da se za našo KS v proračunu za leto 2011 sprejme:

-          preplastitev ceste od DURS-a do Jakčeve ulice št. 13,

-          na Žibertovem hribu zamenjati svetilke po novih standardih,

-          med bloki obžagati drevesa, ker ob sneženju ogrožajo tako stanovalce kot avtomobile,

-          po gradnji kanalizacije v vasi Ragovo preplastiti cesto,

-          zagotoviti sredstva saj 20.000,00 EUR za pilotno reševanje funkcionalnega zemljišča pri blokih,

-          v vasi Ragovo sanirati jašek pri hišni št. …

-          izgradnja pločnika do vasi Ragovo,

-          sanacija pešpoti v Ragovem logu,

-          pričeti s postopkom pridobivanja večjega zemljišča za športna igrišča in druženje krajanov vseh generacij.. .

Od izvajalcev vgradnje optičnih kablov zahtevati sanacijo cestišč in pločnikov.

Ga. Natašo Štern se zaprosi, da prenese naše zahteve pripravljalcem proračuna za leto 2011.

K točki 2.

Zadolženi za posamezne točke smo poročali o delni realizaciji, podrobneje bo to izvedeno na  naslednji seji.

K točki 3.

Na predlog mag. Zupana, da za več kot dvajsetletno aktivno vodenje KORK Majde Šilc in  za pomoč otrokom  s posebnimi potrebami gospo Avguštino Lah predlagamo za priznanje MONM. Sklep realizirata do 28/1-2011 A. Zupan in F. Vovk.

K točki 4.

Na dopis Marka Videta o izgradnji daljnovoda smo sprejeli sklep:

-          če so malo višji stroški gradnje manj moteči za krajane predlog podpiramo.

Podprli smo predlog g. Bukovca, da v aprilu organiziramo čistilno akcijo v naši KS. G. Bukovec naj pravočasno pripravi predlog aktivnosti za izvedbo akcije ( kaj bomo čistili, poziv krajanom, odvoz odpadkov…. )

Članom sveta je bilo pojasnjeno, da za vsa manjša dela-popravila damo zahtevek  pristojnemu  izvajalcu, sicer pa preko službe za KS na MONM.

Seja zaključena ob 19,30. uri.

Zapisala:                                                                                              Predsednik sveta KS:

Fanika Vovk                                                                                         mag. Adolf Zupan

novice

20. november, KS Majde Šilc

Zapisnik seje sveta KS Majde Šilc - 6.11.2017

Na novembrski seji sveta KS Majde Šilc smo obravnavali obsežen dnevni red. Več v pripetem zapisniku seje...

več >

17. maj, KS Majde Šilc

Na kratko o minulih in bodočih aktivnostih v krajevni skupnosti Majde Šilc

Svet krajevne skupnosti Majde Šilc je v prvem delu letošnjega leta izvajal aktivnosti glede na predvideni program dela ter se odzival na tekoče dogajanje v krajevni skupnosti in predloge krajanov.

več >

23. april, KS Majde Šilc

Igrišče pod Vrtovi na Krki

Nova plezalna igrala na igrišču pod Vrtovi na Krki

več >

23. april, KS Majde Šilc

Svet krajevne skupnosti Majde Šilc želi vsem prijetne praznike

Naj bodo prosti dnevi tudi priložnost za pogled na našo okolico

več >

19. april, KS Majde Šilc

Preventivne zdravstvene meritve v KORK Majde Šilc

KORK Majde Šilc je v petek, 11. marca 2011, za krajane organizirala preventivne zdravstvene meritve za svoje krajane.

več >

24. februar, KS Majde Šilc

Zapisnik 6. seje sveta KS Majde Šilc

6. seja sveta KS Majde Šilc je potekala 24. februarja 2011.

več >

24. februar, KS Majde Šilc

Mestna občina Novo mesto zavrnila zaprtje pošte

Z uradnim odzivom je tudi MO Novo mesto zavrnila predlagano zaprtje pošte v Kandiji

več >

24. januar, KS Majde Šilc

Zapisnik 4. seje sveta KS Majde Šilc

4. seja sveta KS Majde Šilc je potekala 24.1.2011.

več >

24. december, KS Majde Šilc

Glasilo KS Majde Šilc - december 2010

Za konec leta 2010 in ob nastopu novega mandata je KS Majde Šilc za krajane pripravila glasilo krajevne skupnosti.

več >

18. november, KS Majde Šilc

Zapisnik 2. seje sveta KS Majde Šilc

2. seja sveta KS Majde Šilc je potekala 18.11.2010.

več >