zemljevid krajevnih skupnosti

Zapisnik 10. Seje Sveta KS Drska

datum: 16. 12. 2019

dne 28.10.2019

KS Drska prosojno ozadje-logo

 

Z A P I S N I K

 

sestanka 10. seje  Sveta KS Drska, ki je bil dne 28.10.2019 z začetkom ob 18.00 uri v prostorih KS Drska.

PRISOTNI ČLANI:   Majda Kavšek,  Mira Retelj, Jožica Cekuta , Polde Fink, Matjaž Kavšek , Jožef Preskar in Borut Jakše.

Sejo je vodila predsednica Mira Retelj in predlagala naslednji

 

DNEVNI RED:

1. Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje
2. Plan nabave nepremičnin za leto 2020, 2021
3. Situacija Irča vas
4. Razno

 

K 1.točki

Pregled in potrdite zapisnika 9. Seje

Pri nabavi stojala za zastave na 3 krake sta prejeti 2 ponudbi, kar pa ne zadošča.  Potrebno je pridobiti še eno ponudbo in izbrati najugodnejšega ponudnika.
Volčičeva ulica  - težave Volčičeve ulice ob močnih nalivih z meteorno vodo. Šolski center Novo mesto je že izvedel zajem in drenažo meteorne vode, vendar v premajhnem obsegu.

Na pobudo krajanke Volčičeve ulice o nastali ugreznini na cestišču, je bila Obveščena MO Novo mesto. Dne 17.10.2019 je bil prejet odgovor, da bodo poškodovano vozišče popravili v naslednjih dneh.

Sklep.: Zapisnik je bil potrjen s strani vseh članov sveta.

 

K 2.točki

Plan nabave nepremičnin za leto 2020 – 2021

Za potrebe krajanov KS Drska za  obdobje 2020-2021 je svet  KS Drska sprejel predloge nakupa naslednjih nepremičnin:

Pridobitev objekta deponije kurilnice na Ulici Slavka Gruma (pri OŠ Drska) na parc. št. 960/6 k.o. Šmihel pri Novem mestu, kjer načrtujemo preureditev prostora v vadbeni prostor za izvajanje različnih rekreativnih in družabnih aktivnosti. IDZ  je bila izdelana decembra 2018.

Nakup zemljišč (450m2) za ureditev ceste na Drski. IZP zajema ureditev cest, peš oz. kolesarskih poti, komunalnih vodov in cestne razsvetljave, ter predvideva odkup parcel ob cestnem pasu v vrednosti 31.000,00€.
Ureditev projekta >>Ureditev dostopa do reke Krke v Srebrničah<<
Nakup parcel v Portovalu, za ureditev mestne sprehajalne poti ob reki Krki.

 

K 3. točki

Situacija Irča vas

Svet KS Drska je prejel pritožbo krajanov Irče vasi, zaradi zasedenosti občinskega prostora  ob levem delu cestišča, ki pelje od  Topliške ceste v naselje Irča vas. Avtomobile naj bi parkirali obiskovalci gostinskega lokala in s tem onemogočili krajanom peš prehod ob robu cestišča.  Pločnik na tem delu ni urejen.

Svet KS v tem pogledu nima pristojnosti ukrepanja, bo pa zadevo posredoval MO Novo mesto.

 

 

K 4. Točki

4.1.  Prenova ulice Drska

Od GPI smo prejeli idejno zasnovo za prenovo ulice Drska.

S projektom se seznani krajane ulice Drska na javni predstavitvi v mesecu januarju 2020.

 

4.2. Pogodba o najemu prostorov v Osnovni šoli Drska

Predlog je, da Drska tudi za sezono 2019/2020 najame telovadnico za izvajanje športne in  rekreativne dejavnosti za krajane krajevne skupnosti.

Rekreacija poteka v mali telovadnici ob torkih in četrtkih od 17. do 18. ure.

Sklep.: pogodba o najemu prostorov v OŠ Drska  se podpiše, saj so dvorane za rekreacijo polno obiskane.

 

4.3. Topliška cesta – viseče veje nad pločnikom

Na desni strani pločnika ob Topliški cesti v smeri od avtobusne postaje proti Dolenjskim Toplicam so zasajene smreke, katerih veje visijo na pločnik in posebno v deževnem vremenu in zimskem  času močno otežujejo prehod pešcem. Smreke je nujno potrebno obrezati.

 

4.4. Most na ulici Brod

Na ulici Brod poleg stanovanjske hiše št.32 se most močno kruši, nujna je sanacija mostu. Ker je cesta, pod katero gre most, državna, se obvesti MO Novo mesto, da  pristojne službe pristopijo k sanaciji mostu.

 

4.5.  Pavčkova ulica – namestitev klopi

Krajani novega blokovskega  naselja na Pavčkovi ulici prosijo, da se na novem otroškem igrišču namestijo klopi.

Sklep.: Nabava klopi za igrišče na Pavčkovi ulici se da v plan za leto 2020.

 

 

4.6.  Novoletna okrasitev krajevne skupnosti Drska

Odziv krajanov krajevne skupnosti je bil na zadnjo novoletno okrasitev  zelo pozitiven. Tudi v letošnjem letu bi uporabili enako okrasitev, podaljšali bi jo še na prenovljeno ulico na Drski.

 

 

4.7. Prometni znak za slepo ulico

Ugotavljamo, da dve ulici v KS Drska nimata ustrezne oznake slepa ulica in sta za šoferje nujno obvestilo. To je Šalijeva ulica  in  del ulice Slavka Gruma  z odcepom  pri stanovanjski hiši št. 31 proti vrtcu Pedenjped.

Zahteva je bila poslana MO že v lanskem letu.

Sklep.: Potrebno je ponovno poslati zahtevo na  MO Novo mesto za  namestitev manjkajočih prometnih znakov.

 

Seja je bila zaključena ob 19.20 uri

                                                            

Tajnica KS Drska:                                                       Predsednica KS Drska:

  Jožica CEKUTA                                                               Mira RETELJ

novice

17. februar, KS Drska
17. februar, KS Drska
17. februar, KS Drska
01. januar, KS Drska
20. december, KS Drska
16. december, KS Drska

Vabilo krajanom KS DRSKA

SPREMENJENA LOKACIJA! OSNOVNA ŠOLA DRSKA (v jedilnici) v sredo 18.12.2019 ob 15:30. Zaradi velikega zanimanja udeležencev je spremenjena lokacija sestanka.

več >

16. december, KS Drska