zemljevid krajevnih skupnosti

Zapisnik 2. seje Sveta KS Drska

datum: 21. 01. 2019

Zapisnik sestanka 2. seje Sveta KS Drska, ki je bil izveden dne 20.12.2018

KS Drska prosojno ozadje-logo

Ulica Slavka Gruma 9

8000  NOVO MESTO

 

Z A P I S N I K

 

 

sestanka 2. seje  Sveta KS Drska, ki je bil izveden dne 20.12.2018 z začetkom ob 19.30 uri v prostorih KS Drska.

PRISOTNI ČLANI:  Borut Jakše, Majda Kavšek,  Mira Retelj, Polde Fink,   Jožica Cekuta  in Matjaž Kavšek.

 

Sejo je vodila predsednica Mira Retelj in predlagala naslednji

 

 

DNEVNI RED:

  1. Izvolitev namestnika predsednice in tajnika Sveta KS Drska
  2. Razno

K 1.točki

Predsednica je predlagala, da se za dokončno konstituiranje sveta KS izvoli še podpredsednika in tajnika sveta.

V razpravi sta bila podana predloga:

  • da se za namestnika predsednice izvoli Boruta Jakšeta in
  • za tajnico se izvoli Jožico Cekuta

Soglasno je bil sprejet

SKLEP: Za namestnika predsednice se izvoli Boruta Jakšeta in ta tajnico Jožico

               Cekuta.

 

    

K 2. točki

2.1.

Svet se je seznanil s potekom gradnje komunalne infrastrukture in ceste na Drski.

Zaradi zimskih razmer dela nekoliko zamujajo. Podana je bila tudi informacija o sestanku na Volčičevi ulici, kjer je bila dogovorjena lokacija potopnega stebrička za omejitev prometa.

Lastnik Gostilne Jakše je predstavil problem razširitve ceste na Drski, ki delno posega v njihovo zemljišče, na parkirna mesta, ki jih je že tako premalo za njihovo dejavnost. V razpravi je bil podan predlog, da se MO Novo mesto predlaga, da se opravi menjava zemljišče. Lastniško zemljišče, ki bo dano za cesto na parceli k.o. Šmihel pri Novem mestu št. 1045/10 se zamenja za zemljišče št. 1041/8 iste k.o..

 

2.2.

Predsednica je povedala, da se je udeležila izobraževanja za PARTICIPATIVNI PRORAČUN. Participativni proračun je sistem razporejanja dela proračunskega denarja tako, da o njegovi porabi in investicijah soodločajo občanke in občani, ter z dobrim lokalnim poznavanjem in naslavljanjem težav izboljšujejo kakovost življenja v mestu. Participativni proračun je z večjo vključenostjo prebivalstva bolj demokratičen in transparenten, omeji se vpliv škodljivih interesov posameznikov, dviguje kakovost življenja v mestu, zmanjšuje razlike v razvoju med krajevnimi skupnostmi ter uživa večjo podporo lokalne skupnosti in se zato tudi lažje izvaja.

Občine, ki so ga že uvedle, imajo zelo pozitivne izkušnje.

Ocenjujemo, da je v naši MO že nekoliko uveljavljen ta pristop, bi pa predlagali, da se v naslednjih občinskih proračunih povečajo sredstva KS za izvajanje projektov.

 

2.3.

Predsednica je svet seznanila z e-pošto »barzvezdica@gmail.com« s katero seznanja, da se na cesti v Irčo vas nepravilno parkira . Enaka vsebina je bila poslana tudi na naslov župana.

Menimo, da mora problematiko reševati občinska uprava, ki pa jo je že nakazala, da se bo reševala s projektiranjem brvi in pločnikov na cesti v Irčo vas.

        

Seja je bila zaključena ob 20.00 uri.

                                       

Tajnica KS Drska:                                                        Predsednica KS Drska:

 Jožica CEKUTA                                                               Mira RETELJ

novice

26. april, KS Drska

Čistilna akcija mestnih občin 29.4.2020

Ob 9.00 uri pri čolnarni v Irči vasi ali Ob 9.00 uri pri trgovini TUŠ na Drski.

več >

09. april, KS Drska

Zbiranje predlogov za prejemnike priznanj in nagrad KS Drska za leto 2020

Obrazložene predloge kandidatov za priznanja zbiraSvet Krajevne skupnosti Drska, Ulica Slavka Gruma 9, 8000 Novo mesto do 30. aprila 2020.

več >

17. februar, KS Drska
17. februar, KS Drska
17. februar, KS Drska
01. januar, KS Drska
20. december, KS Drska