zemljevid krajevnih skupnosti

JAVNA OBRAVNAVA - ROMSKI NASELJI

datum: 03. 04. 2018

Prostorski izvedbeni pogoji za območje naselja Brezje-Žabjak in gospodarske cone Zahod.

Javna obravnava dopolnjenega osnutka SD OPN 3 bo 

v sredo, 11. 4. 2018 ob 16.00 v avli Osnovne šole Bršljin, Kočevarjeva ulica 40, Novo mesto.

Povezava do prikaza ureditve območja naselij Brezje - Žabjak in gospodarske cone Zahod na spodnji povezavi:

https://novomesto.si/mma/do06ureditvena_situacijapdf/2018032915014192/

novice

03. april, KS Bučna vas

JAVNA OBRAVNAVA - ROMSKI NASELJI

Prostorski izvedbeni pogoji za območje naselja Brezje-Žabjak in gospodarske cone Zahod.

več >

03. april, KS Bučna vas

Katalog informacij javnega značaja KS Bučna vas

Katalog informacij javnega značaja KS Bučna vas

več >

22. marec, KS Bučna vas

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Mestne občine Novo mesto

Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju - ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP (106/10-popr.), 43/11-ZKZ-C in 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14-odl.US in 14/15-ZUUJFO) in v povezavi z 273. členom Zakona o urejanju prostora – ZureP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) ter 27. člena Statuta ...

več >

26. januar, KS Bučna vas
11. december, KS Bučna vas
20. november, KS Bučna vas
09. november, KS Bučna vas