zemljevid krajevnih skupnosti

Zapisnik 19. seje Sveta KS Bučna vas

datum: 09. 11. 2017


Vabilo na 19. sejo sveta KS Bučna vas, ki bo v četrtek, 09.11.2017 ob 18.00 uri v prostorih KS Bučna vas.

 

Dnevni red:

    selitev v nove prostore, pregled in potrditev zapisnika 18. seje, časopis Krožišče (članki, prošnje, donacije,…) predvidene investicij za leto 2018, priprava novih pogodb za grobarine, informacija v zvezi z prostorsko ureditvijo romskih naselij Žabjak in Brezje, predlogi in pobude. 

 

 

 

Andrej Redek

Predsednik KS Bučna vas

Zapisnik 19. seja KS.pdf

novice

03. april, KS Bučna vas

JAVNA OBRAVNAVA - ROMSKI NASELJI

Prostorski izvedbeni pogoji za območje naselja Brezje-Žabjak in gospodarske cone Zahod.

več >

03. april, KS Bučna vas

Katalog informacij javnega značaja KS Bučna vas

Katalog informacij javnega značaja KS Bučna vas

več >

22. marec, KS Bučna vas

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Mestne občine Novo mesto

Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju - ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP (106/10-popr.), 43/11-ZKZ-C in 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14-odl.US in 14/15-ZUUJFO) in v povezavi z 273. členom Zakona o urejanju prostora – ZureP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) ter 27. člena Statuta ...

več >

26. januar, KS Bučna vas
11. december, KS Bučna vas
20. november, KS Bučna vas
09. november, KS Bučna vas