zemljevid krajevnih skupnosti

ZAPISNIK 16.SEJE SVETA KS Birčna vas

datum: 06. 03. 2018

Dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika 15. seje
2. Varnostna situacija v KS- predstavnik policije
3. Poročilo o izvedenih delih
4. Finančno poročilo za leto 2018 - Vesna
5. Plan dela ter priprava projektov za leto 2018
6. Razno

 

 

 

ZAPISNIK

16. seja KS Birčna vas, z dne 09.02.2018

 

Datum: Svet je zasedal dne 09.02.2018 v prostorih OŠ Birčna vas, od 18.00 do 20.15 ure.

Prisotni na seji:

predsednica: Majda Meštrić, svetniki: Silva Šušteršič,  Mirko Ravbar, Urška Hrovatič,

tajnica: Vesna Stanešić.

Odsotni s seje: Vinko Pirc, Darja Marjanovič – se je opravičila

Prisotni ostali vabljeni: Miha  Drašler, Miha Gašper, Zupančič Ciril, Stane Žagar ter predstavnik policije Ladislav Marentič.(g .Sladič se je opravičil)

Dnevni red:

  1. Pregled in potrditev zapisnika 15. seje
  2. Varnostna situacija v KS- predstavnik policije
  3. Poročilo o izvedenih delih
  4. Finančno poročilo za leto 2018 - Vesna
  5. Plan dela ter priprava projektov za leto 2018
  6. Razno

Ugotovitve in sk

  Ad 1

 

Predsednica KS Birčna vas Majda Meštrić je pozdravila vse prisotne in odprla 16. sejo KS Birčna vas. Po pregledu zapisnika 15. seje, je bil brez pripomb sprejet.

Ob tej priložnosti se je zahvalila vsem članom sveta in ostalim krajanom, ki niso člani sveta, za sodelovanje z željo po sodelovanju še do jeseni, ko bodo volitve.

Sklep: Zapisnik 15. seje je bil brez pripomb soglasno sprejet.

 

      Ad 2

G. Marentič, predstavnik policijske postaje Novo mesto nas je seznanil z dejstvi, da se je varnostna situacija v naši KS poslabšala.

Posredoval nam je tudi nekaj statističnih podatkov.

 V letu 2016 je bilo v naši KS 11 kaznivih dejanj. V istem obdobju lanskega leta pa 30. Od tega 10 tatvin, 13 velikih tatvin, 3 krat poškodovanje tujih stvari, 2 krat grožnje,1 krat nedotakljivost nepremičnine. Kot lahko opazimo iz zgoraj navedenih podatkov se je varnostna situacija v naši KS poslabšala za več kot 200%. Kršitve JRM so tudi v porastu, dogajajo se predvsem v romskem naselju. Samo ena kršitev je bila izven. Tudi varnost v prometu se je bistveno poslabšala, več je nesreč čeprav po statistiki te izhajajo zaradi  divjadi na cesti.

Predstavnik policije je ponovno izrazil željo za čim večje sodelovanje s policijo, brez strahu in zadržkov naj prijavljamo vse sumljive zadeve na anonimni telefon, ali številko 113.

Tudi varnostni sosvet ima pri tem veliko vlogo, sestali se naj bi vsaj 1x letno. Na zbor krajanov, ki bo predvidoma konec marca bomo povabili tudi predstavnike policije.

Sklep: Osveščati krajane o pomembnosti  sodelovanja s policijo

           Ad3

Predsednica nas je obvestila o izvedenem zboru krajanov v Birčni vasi v decembru 2017, ki sta se ga udeležili tudi predstavnici MO Novo mesto. S strani sveta so se zbora udeležili 3 člani. Krajani so bili seznanjeni z delom sveta KS Birčna vas v aktualni sestavi. Podrobneje je  bil predstavljen projekt izgradnje Bus postaje v centru Birčne vasi, ter skupnih prostorov za druženje in rekreacijo v Birčni vasi. Krajani so se strinjali s p'redlaganimi projekti, kar je tudi potrditev za izvedbo le teh.

Igrala v Malem Podljubnu so s sofinanciranjem MO NM postavljena in so že v uporabi.

Dogovorili smo neformalni sestanek z županom MO NM dne 28.11.2017, ki se ga je udeležila tudi ga. Petra Budja, zadolžena za sodelovanje s krajevnimi skupnostmi in je potekal v delovnem vzdušju. Pripravili smo pregled dela doslej, oziroma pregled izvedenih in planiranih projektov. Vse smo si ogledali na terenu z vožnjo po vseh vaseh v KS. Iz tega srečanja lahko povzamemo, da je bilo koristno in potrebno, saj si  obojestranskega sodelovanja želimo še naprej.

 

                    Ad4

 Ga. Vesna Stanešič je predstavila in obrazložila finančno poročilo. Finančno poročilo je bilo sprejeto brez pripomb in je priloga k temu zapisniku.

                                                                                                                                                            Ad5

Plan dela je bil obravnavan že na prejšnji seji, vendar smo se še enkrat dotaknili te teme.

Izvedli bomo vse tradicionalne aktivnosti kot prejšnja leta.

Za pohod smo določili datum 02.06.2018, izlet še po dogovoru glede destinacije in zanimanja krajanov.

Za vsakoletno proslavo se zadolži Darjo Marjanovič, okviren datum je 24.03.2018.

Glede postavitve avtobusnega postajališča v Birčni vasi je bil letos opravljen ogled na terenu s projektantom in predstavnicama MO NM. Projekt se pripravlja, izbrana je tudi varianta avtobusnega obračališča, ter opravljen razgovor s lastnikom zemljišča g. Volkarjem glede odstopa zemljišča. MO NM je potrdila in obljubila izvedbo tega projekta v letošnjem letu. S tem bi omogočili tudi razsvetljavo v centru vasi.

Po potrditvi variantne rešitve in sicer avtobusnega obračališča – postajališča v centru Birčne vasi, je izvajalec projektne dokumentacije za PZI nadaljeval s projektiranjem. Zaradi nepredvidenih okoliščin (variantnih rešitev) je v podpisu aneks k pogodbi za izvedbo PZI projektne dokumentaciji in sicer vezan na podaljšanje roka. Novi rok izvedbe PZI je konec februarja. Trenutno projektant pridobiva soglasja.

Nadaljnje aktivnosti na omenjenem projektu so recenzija projektne dokumentacije,  pridobitev zemljišč in podpis sofinancerskega sporazuma z DRSI.

Za rekonstrukcijo regionalne ceste od podvoza do osnovne šole je projektna dokumentacija v delu,

Podpisana je pogodba z izvajalcem PZI projektne dokumentacije in sicer je to GRADARHI, PROJEKTIRANJE IN INŽENIRING, TADEJ BURGER s.p.. Rok za izdelavo projektne dokumentacije je 90 dni. Nadaljnje aktivnosti na omenjenem projektu si sledijo v istem vrstnem redu kot na avtobusnem obračališču in sicer recenzija projektne dokumentacije, pridobitev zemljišč in podpis sofinancerskega sporazuma z DRSI.

Prijavili smo se na razpis za sofinanciranje projektov krajevnih skupnosti MO Nm za leto 2018:

Ureditev javnih površin za druženje in povezavo krajanov – izbrati je treba še igrala, oziroma fitnes opremo, Obnova dela ceste proti pokopališču v Stranski vasi, asfaltiranje dela ceste na Vrhu pri Ljubnu. – čakamo rezultate razpisa za sofinanciranje s strani MO.

Problem odlaganja smeti rešujemo s Komunalo sprotno.

Dogovor na prejšnjih sestankih glede obnove obeh lesenih brvi preko potoka Vejar ni bil realiziran, ker ni bilo posredovanih potrebnih podatkov.

Na pobudo KS je bil izdelan projekt za ureditev prometa okoli podružnične šole. Osnutek je bil predan ravnateljici g. Šterovi, ki po dogovoru nadaljuje postopek z MO NM.

 

 

                                                                                                                                                           Ad 6

Sestavili smo uredniški odbor za izdajo Šum sekvoj in sicer:

odbor vodi Karmen Jenič, člani odbora so Srečko Petric, Darja Marjanović, Bogdan Mali in Majda Meštrić.

KS Prečna je letošnji organizator športnih iger krajevnih skupnosti, ki bodo 26.5.2018 v Prečni. Za KS Birčna vas bo koordinator Miha Drašler, ki bo poskrbel za prijave udeležencev in ostalo.

V mesecu marcu (datum moramo še določiti) se izvede zbor krajanov Stranske vasi in Malega Podljubna. Na zbor se še povabi predstavnika policijske postaje NM, varnostni sosvet, ter predstavnika MO NM.

Podan je bil predlog za sklic predstavnikov aktivnih društev in organizacij v aprilu 2018.

Urejanje z g. Bučarjem glede škarpe na Rajnovščah – dogovor z MO za določitev meje

Predsednica se je vsem navzočim lepo zahvalila na sodelovanju.

Seja je bila zaključena ob 20:15 uri.

Zapisnik sestavila Vesna Stanešič                                                                                              

 

novice

23. junij, KS Birčna vas

Zapisnik 5. redne seje sveta KS Birčna vas

Zapisnik 5. redne seje sveta KS Birčna vas

več >

05. junij, KS Birčna vas

Zapisnik 4. redne seje sveta KS Birčna vas

Zapisnik 4. redne seje sveta KS Birčna vas z dne 15.05.2019

več >

02. maj, KS Birčna vas

Zapisnik 3. redne seje sveta KS Birčna vas

Zapisnik 3. redne seje sveta KS Birčna vas z dne 01.04.2019

več >

02. april, KS Birčna vas

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta Birčna vas - sever

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta Birčna vas - Sever (razgrnitev od 9. 4. do 10. maja 2019).

več >

08. februar, KS Birčna vas

24.01.2019 - Zapisnik 2.seje sveta KS Birčna vas

DNEVNI RED: 1. Ugotovitev prisotnosti in ostale formalnosti 2. Poročilo o aktualnih projektih 3. Finančno poročilo za leto 2018 4. Program dela za leto 2019 5. RAZNO

več >

06. oktober, KS Birčna vas
06. oktober, KS Birčna vas
08. junij, KS Birčna vas

13. pohod po KS Birčna vas

Letos smo se ob krajevnem prazniku, ki ga obeležujemo 25. maja, podali na 13. pohod po poteh naše krajevne skupnosti.

več >

01. junij, KS Birčna vas

VABILO na pohod

VABILO POHOD PO KS BIRČNA VAS

več >