zemljevid krajevnih skupnosti

ZBOR KRAJANOV BIRČNA VAS

datum: 15. 01. 2018

ZBOR KRAJANOV
Birčne vasi dne 11. decembra 2017Namen zbora je bil informiratI krajane o dosedanjem delu KS, predstaviti aktivnosti v povezavi z zastavljenimi projekti, ter prisluhniti njihovim pobudam.

 

Povzetek

ZBORA KRAJANOV

Birčne vasi dne 11. decembra 2017 ob 18 uri

 

Na pobudo sveta KS Birčna vas je  bil sklican zbor krajanov Birčne vasi. Udeležilo se ga je  37 krajanov, predstavnici MO NM, Alenka Muhič, Špela Bele, ter predstavniki sveta KS, Majda Meštrič, Mirko Ravbar, Urška Hrovatič in tajnica Vesna Stanešič.

Namen zbora je bil informiratI krajane o dosedanjem delu KS, predstaviti aktivnosti v povezavi z zastavljenimi projekti, ter prisluhniti njihovim pobudam.

 

DNEVNI RED:

 

 1. Predstavitev dela sveta KS Birčna vas v tekočem mandatu.
 2. Predstavitev projekta ureditve skupnih površin za povezavo in druženje krajanov v centru Birčne vasi .
 3. Predstavitev projekta rekonstrukcije dela državne ceste skozi Birčno vas s strani predstavnic MO NM.
 4. Razno

 

Ad 1

Predsednica Majda Meštrič je uvodoma pozdravila prisotne.

Kot je znano naša KS obsega 12 vasi, vendar se kljub razpršenosti trudimo za enakomerno reševanje problemov ki so v pristojnosti KS in urejanja okolja.

Predstavila je delo sveta KS Birčna vas po letih, za obdobje 2014 -2017, to je od prevzema mandata Sveta KS ter načrte za leto 2018.

Povzetek opravljenega dela in planiranih del po vaseh je naveden spodaj, podrobneje je bilo predstavljene na zboru krajanov:

 

RAKOVNIK, RAJNOVŠČE, JAMA - Odmera ceste, jaslice, asfaltiranje cesta Jama – del

Nujno urediti: Ureditev ceste – vozi šolski avtobus

 

LAKOVNICE - Asfaltiranje dela ceste Dol.Lakovnice, igrala pri gasilskem domu, avtobusno postajališče pri gasilskem domu

 

STRANSKA VAS - Avtobusno postajališče pri gasilskem domu, varno urejeno križišče nad tunelom, ogledalo pri izvozu v Pogancih, obnova ceste nad tunelom (odvodnjavanje, ekološki otok, infrastruktura za razsvetljavo), preplastitev pri Prolesu, ekološki otok na Ruperč Vrhu, ogledalo

Načrt v letu 2018 - ureditev ceste k pokopališču, vzdrževanje  poslovilne vežice, smerokazi za pokopališče

 

BIRČNA VAS - Rekonstrukcija ceste na Ušivcu, projekt za ureditev prometa pri šoli

Načrt v letu 2018 Avtobusna postaja, rekonstrukcija ceste od podvoza do šole, ureditev skupnih površin za rekreacijo in povezovanje krajanov, ureditev dostopa Moravčevih.

 

VELIKI PODLJUBEN - avtobusna postaja

 

GORENJE  MRAŠEVO, PETANE, MALI PODLJUBEN, VRH PRI LJUBNU - Asfaltiranje dela javne ceste v Malem Podljubnu, igrala pri gasilskem domu, ureditev odvodnjavanja na Vrhu pri Ljubnu,

Načrt v letu 2018 Asfaltiranje dela ceste –Škrile,

Vodenje KS smo novembra 2014 prevzeli člani sveta: Pirc Vinko. Hrovatič Urška, Ravbar Mirko, Marjanović Darja, Ilar Marjan, Šušteršič Silva, Meštrić Majda. Ilar Marjan je v letu 2016 odstopil, nadomestnega člana pa ni bilo možno določiti zaradi predpisanega načina volitev.

Ob prevzemu mandata smo si začrtali glavne smeri delovanja:

 • Sodelovanje vseh aktivnih društev in organizacij v naši KS, urejanje prostora, družabno življenje.
 • Ustanovitev Varnostnega sosveta – srečanja s krajani
 • Sodelovanje pri reševanju romske problematike.
 • Družabno življenje – namen združevanja in medsebojnega spoznavanja ter rekreacija, aktivirati čim več krajanov.
 • Vsakoletna prireditev ob dnevu žena in materinskem dnevu, sodelovanje pri komemoraciji 1. november, obdaritev otrok  - Dedek mraz, prireditev ob 50. letnici KS v Padežu, vsakoletni Pohod po KS, sodelovanje z OŠ Birčna vas. Sodelovanje na vsakoletnem srečanju s starostniki –organizator OORK Birčna vas-
 • Sodelovanje in izdajanje ter financiranje časopisa Šum sekvoj.
 • Urejanje prostora - Rekonstrukcija državne ceste skozi Birčno vas in ureditev prometa, urejanje in rekonstrukcije lokalnih cest in javnih poti, komunalne zadeve – ureditev ekoloških otokov: podstavki, zabojniki, v sodelovanju s Komunalo, ostale aktualne zadeve, sodelovanje s pristojnimi službami zlasti na MO Novo mesto glede urejanja zadev v KS, obnova lokalnih cest in javnih poti po KS.
 • Ureditev nivojskega križišča ceste in železnice – na koncu Birčne vasi

 

Uvedli smo tudi uradne ure v prostorih KS, vendar se je v treh letih oglasilo manj kot 10 krajanov, zato  smo dosegljivi na znanih medijih.

 

Ad2

Ves čas se prizadevamo za ureditev prometa skozi Birčno vas

V centru Birčne vasi je opuščena javna pot parc. št. 1756/12 in poleg nje parcela št.1344. Opuščena javna pot je bila včasih glavna pot, ko še ni bilo sedanje ceste, parcela 1344, ki je v lasti MO Novo mesto, pa je bila s sklepom lastnice MO Novo mesto, dana KS v upravljanje.

Glede na potrebe, ideje in možnosti izvedbe, ki smo jih zaznali v našem okolju, smo se odločili za ureditev tega dela, da bo služil čim večjemu številu krajanov.

Načrtujemo ureditev pešpoti z osvetlitvijo v čim bolj naravi in okolju prijazni izvedbi, parcela 1344 pa bi bila namenjena za rekreacijo in druženje s postavitvijo naprav za rekreacijo, otroških igral.

Preučili smo vse možnosti ureditve vasi, a je v teh danostih predlagana rešitev edina optimalno izvedljiva. Pri tem imamo možnost sofinanciranja s strani MO Novo mesto.

Po burni razpravi je bilo izvedeno glasovanje glede izvedbe predlaganih projektov, ki je bilo potrjeno z večino prisotnih.

 

Ad3

Alenka Muhič nam je povedala, da  projekt za rekonstrukcijo ceste Ruperč vrh- Birčna vas iz leta 2009 ne velja več.

MO NM je pristopila k tej zadevi malo drugače in dala izdelavo projekta rekonstrukcije ceste v dveh fazah. Prva faza je postavitev avtobusnega postajališča v centru vasi in druga rekonstrukcija ceste s pločnikom in javno razsvetljavo od železniškega podvoza do šole. Za ureditev avtobusnega postajališča postopki že potekajo (ogled je bil opravljen 13.12.2017).

Iščejo se tudi rešitve glede ureditve parkirnih mest pri šoli. Problemi se pojavijo z odkupi zemljišč.

Ga. Muhičeva je predlagala, naj se krajani opredelimo glede obvoznice, da bi pričeli s postopkom umestitve v prostorske načrte.                                    

Še informacija glede širokopasovnega omrežja. Za Birčno vas in še nekatere vasi v naši KS ni nobeno podjetje, pristojno za urejanje tega področja, zaznalo  tržnega interesa, zato čakamo na kompleksno rešitev s strani MO, ki je predvidena v  3 letih.

Alenka  se je prisotnim zahvalila za udeležbo, ter jih povabila k sodelovanju. Vsaka pobuda je dobrodošla.

 

RAZNO

Potekala je razprava glede tematike, ki je bila že predhodno predstavljena in ponovno pojasnjena.

Podano je bilo tudi obvestilo ŠD Birčna o ureditvi smučarske tekaške proge od Drag do Vejarja, ko bodo za to primerni vremenski pogoji - vljudno vabljeni.

Predsednica je podala informacijo o sredstvih na računu KS glede samoprispevka in telekomunikacij:

Ob prevzemu mandata leta 2014 je bil znesek iz naslova telekomunikacij 57.000,00 € iz naslova samoprispevka pa 22.600,00€, trenutno stanje na računu iz naslova telekomunikacij 33.200,000 iz naslova samoprispevka pa 22.600,00€.    

 

Zbor smo končalo ob 19.45 h.

Zapisnik sestavila Vesna Stanešič

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

novice

20. maj, KS Birčna vas

Zbiranje odpadnega jedilnega olja

Novo mesto, 13.05.2020 Sporočilo za krajevno skupnost! Sporočamo vam, da je Komunala Novo mesto, d.o.o. v letu 2020 pričela z izvajanjem dvoletnega projekta »Zbirajmo odpadno jedilno olje – na bolje«, ki ga sofinancira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja. V sklopu projekta med drugim postavljamo tudi 15 uličnih zbiralnikov ...

več >

20. maj, KS Birčna vas

Zbiranje odpadnega jedilnega olja

Novo mesto, 13.05.2020 Sporočilo za krajevno skupnost! Sporočamo vam, da je Komunala Novo mesto, d.o.o. v letu 2020 pričela z izvajanjem dvoletnega projekta »Zbirajmo odpadno jedilno olje – na bolje«, ki ga sofinancira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja. V sklopu projekta med drugim postavljamo tudi 15 uličnih zbiralnikov ...

več >

20. maj, KS Birčna vas

Avtobusno postajališče v Birčni vasi

Izgradnja avtobusnega postajališča v Birčni vasi

več >

20. maj, KS Birčna vas

Avtobusno postajališče v Birčni vasi

Izgradnja avtobusnega postajališča v Birčni vasi

več >

20. maj, KS Birčna vas

Avtobusno postajališče v Birčni vasi

Izgradnja avtobusnega postajališča v Birčni vasi

več >

19. februar, KS Birčna vas
19. februar, KS Birčna vas

Zapisnik 8. redne seje sveta KS Birčna vas

Zapisnik 8. redne seje sveta KS Birčna vas dne, 05.02.2020 Dnevni red: 1. Ugotovitev prisotnosti. ter pregled zapisnika 7. seje in realizacija sklepov 2. Finančno poročilo 3. Poročilo o opravljenem delu v letu 2019 4. Plan dela za leto 2020 5. Informacija o ostalih aktivnostih 6. Varnost v naši KS – vabljen predstavnik policije 7. RAZNO

več >

13. februar, KS Birčna vas

Vlak ne piska več

Vlak ne piska več, zapornice na prečenju proge proti Uršnim selom

več >

13. januar, KS Birčna vas

Zapisnik 7. redne seje sveta KS Birčna vas

Zapisnik 7. redne seje sveta KS Birčna vas z dne 30.10.2019 Dnevni red: 1. Ugotovitev prisotnosti ter pregled zapisnika 6. redne seje 2. Športno društvo Birčna vas 3. Informacije o ostalih aktivnostih 4. Razno

več >

25. september, KS Birčna vas

Zapisnik 6. redne seje sveta KS Birčna vas

Zapisnik 6. redne seje sveta KS Birčna vas Dnevni red 1.Ugotovitev prisotnosti in pregled ter potrditev zapisnika 5. redne seje 2. Aktualne zadeve 3. Razno

več >