zemljevid krajevnih skupnosti

Zapisnik 10. seje sveta KS Birčna vas z dne 27.6.2016

datum: 27.06.2016

Zadeva: Zapisnik

 

 

10. seja KS Birčna vas, z dne: 27.6 2016

 

 

Datum: Svet je zasedal dne 27.6. 2016, v prostorih OŠ Birčna vas, od 19.30 do 21.20 ure.

 

Prisotni na seji:

Predsednica sveta KS Majda Meštrič, člani sveta; Vinko Pirc, Darja Marjanović, Urška Hrovatič, Miro Ravbar,

Opravičeno odsotni: Silva Šušteršič, Vesna Stanešič.

Ostali prisotni: Stane Žagar, Ciril Zupančič

 

Dnevni red:

 1. Pregled in potrditev zapisnika 9. seje
 2. Pregled aktivnosti v povezavi s sestankom na MO dne 18.5.2016
 3. Odbor za ceste
 4. Odbor Z dela vasi v KS Birčna vas - poročilo
 5. RAZNO

 

 

 

Ugotovitve in sklepi:

 

Ad 1

 

Predsednica sveta KS je pozdravila vse prisotne in odprla 10. sejo sveta KS Birčna vas. Zapisnik 9. seje je sprejet brez pripomb.

 

Sklep: Prisotnost na 10. seji KS Birčna vas je bila 83%, kar pomeni da je bila zagotovljena sklepčnost. Zapisnik 9. seje je bil soglasno sprejet.

 

Ad 2

 

Vsi člani sveta so prejeli zapisnik sestanka na MO Nm, ki je bil 18.5.2016. Potekajo že nekatere aktivnosti, ki so bile dogovorjene na tem sestanku.

 • Rekonstrukcija ceste skozi Birčno vas po obstoječih načrtih ni možna, saj so potekli vsi roki soglasij ipd. Dogovorili smo se, da se bo zadeva reševala po odsekih oz. fazah (od podvoza na postaji do šole – 1. faza). Ker so se spremenile potrebe in pogoji planiranja zaradi nove zakonodaje, zato ni  možno samo nadaljevati z izvedbo projekta, ampak planirati na novo.
 • Glede na dogovor z ga. Alenko Muhič bo MONM izdelala razpis za idejno zasnovo ureditve okolice šole, v kateri bo rešena problematika parkirišča pri šoli, postajališča in avtobusnega obračališča, ter prostora okrog šole. Pridobiti je potrebno 3 ponudbe za idejno zasnovo, pridobil jih bo g. Stane Žagar
 • Prav tako bo potrebno urediti problematiko obračališča na železniški postaji, ki se bo urejalo v sodelovanju z Slovenskimi železnicami- kakšen je namen nakladalne rampe, potrebno pa je tudi najti skupno rešitev za dovoz do Moravčevih.
 • Postavitev avtobusnih postajališč ni možna ob državni cesti skozi Birčno vas, postavila se bosta dva nadstreška- pri GD v Stranski vasi ter v križišču na začetku Velikega Podljubna (razpis za nabavo je že objavljen, nabavo financira MO Novo mesto).

Za križišče Kremenjak je že naročena študija za reševanje te problematike, postavljena pa bodo tudi ogledala pri izhodu na glavno cesto od bifeja Juni in na križišču nad tunelom (razpis bo objavljen, eno ogledalo financira KS, dva pa MO Nm- dogovor z g. Duh Juretom); ogledalo na Ruperč Vrhu ni potrebno

 • Izvedena je bila odmera naslednjih cest: na Lakovnicah (realizirano po 6 letih), dela meje nad tunelom ter zemljišča pri križišču v Velikem Podljubnu- vse to financira MO NM. Doasfaltiral se bo del javne ceste v novem naselju nad tunelom (Stranska 47a – 47 p).
 • Za rekonstrukcijo ceste šola – Ušivec je objavljen razpis s strani MO (g. Kobe Jože), ocena del cca 26 000€- 50%  izvedbe bo financirala MO, ostalo pa KS (iz sredstev telekomunikacij ali samoprispevka). Izvedba je predvidena do jeseni.
 • Za uvedbo avtobusne linije v naši KS je najprej potrebno izvesti anketo o njihovi uporabnosti.

 

Sklep:  Nadzor izvedbe del je v pristojnosti KS.

 

Ad 3

 

Na 8. seji sveta KS je bil imenovan odbor za ceste, člani odbora bodo sodelovali s člani sveta KS in predlagali izboljšave cestne infrastrukture s pooblastilom sveta KS. Člani so se sicer že sestali s predsednico sveta in aktivno sodelujejo.

 

Sklep:  Odbor za ceste je pooblaščen, da aktivno sodeluje pri reševanju problematike cestne infrastrukture v vseh vaseh v KS Birčna vas.

 

 

Ad 4

 

Na podlagi 12. člena statuta KS Birčna vas je bil za zastopanje interesov krajanov vasi  Veliki Podljuben, Petane, Mali Podljuben, Vrh pri Ljubnu, Gor. Mraševo ustanovljen Odbor Z (zahodnega dela vasi), kot je bilo že predhodno na sestanku Sveta KS dogovorjeno. Prebivalci teh vasi so predlagali člane: ZUPANČIČ CIRIL, GRANDOVEC JOŽE, VESEL ALEŠ, PETAN FRANC, LINDIČ JERNEJ. Sestali smo se dne 16.6.2016, izrazili so potrebe po ureditvi makadamske poti v vasi Vrh pri Ljubnu, namestitev zabojnikov in podstavkov v vaseh Vrh pri Ljubnu in Škrile ter ureditev ekološkega otoka na Petanah.

Prejeli smo tudi vlogo g. Muhič Jožeta za ureditev poti (nasutje peska) na parcelni št. 2108 k.o.Veliki Podljuben.

 

Sklep: Odbor Z dela KS posreduje potrebe za reševanje problematike v vaseh Veliki Podljuben, Petane, Mali Podljuben, Vrh pri Ljubnu, Gor. Mraševo. Na sejah sveta odbor zastopa en predstavnik in na sejah sodeluje, nima pa glasovalne pravice, kar določa statut KS.

Za ureditev poti na Vrhu  in v Malem Podljubnu je potreben narediti ogled na terenu ter pridobiti tri ponudbe; po izbiri izvajalca se dela izvedejo.

 

Ad 5

 

 • Vinko Pirc sme izvesti dela v KS Birčna vas, če je bil izbran po uradnih postopkih (3 ponudniki, izbere se najcenejši), vendar pa ne sme sodelovati pri obravnavi in izbiri ponudnikov (tolmačenje pravne službe MONM).
 • Prejeli smo vloga za ureditev makadamske poti na Jami do Hočevarja, dostavljena so soglasja in ocena del (cca 5200€). Potrebno bo spet naredili ogled na terenu ter pridobiti tri ponudbe izvajalcev. Dela se bodo izvedla, takoj ko bo odobritev tudi s strani MONM.
 • Predlagano je, da se sodelujočim pri pripravi krajevnega glasila Šum sekvoj zahvali s pogostitvijo (v znesku do 250€).
 • Mestni godbi Novo mesto bi se za igranje ob krajevnem prazniku zahvalili s plačilom dela računa v znesku 200€.
 • ŠD Birčna vas je poslalo vlogo za dodelitev finančnih sredstev v dogovorjeni višini 300€, s čimer bodo plačani računi za elektriko in komunalo.
 • Glede na vlogo LD Padež za dodelitev finančnih sredstev v dogovorjeni višini 500€ bodo plačani stroški za nabavo materiala za zaščito posevkov (Priloga).
 • Spletna stran KS je urejena.
 • Zbor krajanov zaradi kanalizacije in izdaje odločb o plačilu komunalnega prispevka bo 13.7.206 ob 16.30 v gasilskem domu v Stranski vasi.
 • Prejeli smo vlogo za ureditev vodovodnega priključka v romskem naselju in ugotovili, da za reševanje omenjene problematike svet KS ni pristojen.

 

 

Sklep: 

Sodelavcem Šuma sekvoj se bomo zahvalili s pogostitvijo v znesku cca. 250€.

Mestni godbi Novo mesto se odobri plačilo računa v znesku 200€.

ŠD Birčna vas se odobri plačilo računov za komunalo in elektriko v znesku do 300 €; to je do porabe tega zneska v letu 2016.

Za ureditev makadamske poti na Jami (do g. Hočevarja) je potrebno narediti ogled na terenu in pridobiti ustrezne ponudbe.

Stane Žagar in Majda Meštrič pripravita vabilo in vprašanja za zbor krajanov za 13.7.2016, ki se pošlje na MONM ter krajanom Birčne vasi in Stranske vasi.

Svet KS pošlje odgovor g. Hudorovcu, da za reševanje omenjene problematike nismo pristojni.

 

Zapisnik sestavila:                                                     Predsednica sveta KS

Darja Marjanović                                                       Majda Meštrić

 

novice

12. december, KS Birčna vas
02. september, KS Birčna vas

Potepanje po Gorenjski

Letos smo se v svetu KS odločili, da malo popestrimo družabno življenje v naši KS in smo se odločili za izlet. Naše vodilo je bilo spoznavanje Slovenije in kar sam od sebe se je ponudil obisk Planice.

več >

27. junij, KS Birčna vas

14. seja Sveta KS Birčna vas

14. seja Sveta KS Birčna vas je bila 27. 6. 2017 v prostorih KS Birčna vas.

več >

04. maj, KS Birčna vas
13. julij, KS Birčna vas

Zapisnik zbora krajanov v Gasilskem domu Stranska vas dne 13.7.2016

Na pobudo civilne iniciative in v skladu s 56. členom Statuta Krajevne skupnosti Birčna vas (v nadaljevanju: KS Birčna vas), je svet Krajevne skupnosti sklical zbor krajanov, in sicer dne 13. 7. 2106 v Gasilskem domu v Stranski vasi ob 16.30 uri, z namenom rešitve nastalih in nekaterih nerešenih problemov glede izvedbe projekta »Kanalizacija v...

več >