Proračun

Proračun 2019

Izhodišča.pdf

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2019.pdf

Splošni del - tabela.pdf

Posebni del - tabela.pdf

3a Posebni del - funkcionalna klasifikacija.pdf

3b Posebni del - programska klasifikacija.pdf

4 Splošni del - obrazložitev.pdf

5 Posebni del - obrazložitev po programski klasifikaciji.pdf

6 Posebni del - obrazložitev po proračunskih postavkah.pdf

7 NRP 2019 - 2022 - tabela.pdf

8 NRP - obrazložitev.pdf

9 Kadrovski načrt.pdf

10 Kadrovski načrt skupne občinske uprave.pdf

Proračun 2018

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2018

Splošni del - tabele

Posebni del - tabele

Splošni del - obrazložitev

Posebni del obrazložitev po programski klasifikaciji

Posebni del - obrazložitev po proračunskih postavkah

Posebni del - Funkcionalna klasifikacija

Načrt razvojnih programov - tabele

Načrt razvojnih programov - obrazložitev

Spremembe proračuna 2018 (november 2017):

ODLOK o sprem.in dopol. prorač.2018.pdf

Splošni del - tabele.pdf

Splošni del - obrazložitve.pdf

Posebni del - tabele.pdf

Posebni del - obrazložitve PU, PP.pdf

Posebni del - obrazložitve po PK.pdf

Posebni del - funkcionalna klasifikacija - tabele.pdf

NRP 2018 - 2021 tabela.pdf

Načrt razvojnih programov - obrazložitve.pdf

Proračun 2017

Izhodišča

Odlok o proračun Mestne občine Novo mesto za leto 2017

Splošni del - tabele

Posebni del - tabele

Splošni del - obrazložitev

Posebni del - obrazložitev po programski klasifikaciji

Posebni del - obrazložitev po proračunskih postavkah

Načrt razvojnih programov - tabele

Načrt razvojnih programov - obrazložitev

Kadrovski načrt - občinska uprava

Kadrovski načrt - medobčinski inšpektorat

Rebalans (maj):

Odlok

Obrazložitve

Načrt razvojnih programov 2017 - 2020

Poročilo o izvrševanju proračuna MONM v prvem polletju 2017.pdf

Rebalans (november):

ODLOK o spremembi odloka prorač. 2017 - november.pdf

Splošni del - tabele.pdf

Splošni del - obrazložitve.pdf

Posebni del - tabele.pdf

Posebni del - obrazložitve PU, PP.pdf

Posebni del - funkcionalna klasifikacija - tabele.pdf

Načrt razvojnih programov - tabele.pdf

Načrt razvojnih programov - obrazložitve.pdf

Proračun 2016

Izhodišča

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2016

Splošni del - tabele

Posebni del - tabele

Splošni del - obrazložitev

Posebni del - obrazložitev po programski klasifikaciji

Posebni del - obrazložitev po proračunskih postavkah

Načrt razvojnih programov - tabele

Načrt razvojnih programov - obrazložitev

Kadrovski načrt - občinska uprava

Kadrovski načrt - medobčinski inšpektorat

Rebalans proračuna

Načrt razvojnih programov MONM, usklajen z rebalansom

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna

 

Zaključni račun:

Odlok, izhodišča

Splošni del - izkazi

Posebni del - tabele

Obrazložitve - splošni del

Obrazložitve - posebni del

Obrazložitve - investicijski odhodki, NRP

Obrazložitve - bilanca stanja

Krajevne skupnosti - letna poročila

 

Proračun 2015

Načrt razvojnih programov Mestne občine Novo mesto 2015 - 2018

Spremembe načrta razvojnih programov Mestne občine Novo mesto 2015 - 2018

Proračun Mestne občine Novo mesto 2015

Rebalans proračuna Mestne občine Novo mesto 2015

 

Proračun 2014

Odlok o spremembah Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto 2014

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2014

Načrt razvojnih programov Mestne občine Novo mesto 2014 - 2017

Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2014

 

Proračun 2013

Odlok o spremembah Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto 2013

Odlok o spremembah Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto 2013

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2013

Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2013

 

Proračun 2012

Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Novo mesto v obdobju januar - marec 2012

Odlok o spremembah Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto 2012

Odlok o spremembah Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto 2012

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012

Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2012

 

Proračun 2011

Odlok o spremembah Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto 2011

Odlok o spremembah Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto 2011

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2011

Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2011

Odlok o sofinanciranju evropskega košarkarskega prvenstva 2013

 

Proračun 2010

Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Novo mesto v obdobju januar - marec 2010

Odlok o spremembah Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto 2010

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2010

Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2010

 

Proračun 2009

Odlok o spremembah Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto 2009

Odlok o spremembah Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto 2009

Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2009

 

Proračun 2008

Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2008

 

Proračun 2007

Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2007