vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-00012/2021 - 430 Prodaja stanovanj Zadružni dom


Datum: 07. 10. 2021
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: ZZD - Zveza za Dolenjsko
Svetnik: Alenka Muhič

Pobuda

Na spletni strani nepremičnine.net je s strani posrednika Kvadrat nepremičnine objavljena prodaja stanovanj v objektu Zadružni dom, ki jih je MONM s sofinanciranjem KS Uršna sela obnavljala za potrebe socialnih stanovanj. Na kateri seji je občinski svet potrdil prodajo teh stanovanj? Ker gre za premoženje v lasti MONM, bi prosila za navedbo člena in zakona, ki je podlaga za takšen način odprodaje nepremičnega premoženja občine.

Odgovor

Prodajo stanovanj v Zadružnem domu na spletni strani nepremičnine.net oglašuje preko posrednika Zarja Novo mesto d.o.o.. Slednja ima v lasti šest stanovanj v stavbi št. 1500-327 in z njimi v okviru svoje lastninske pravice prosto razpolaga, kar vključuje tudi prodajo na trgu nepremičnin. Stanovanja v Zadružnem domu je Zarja d.o.o. Novo mesto pridobila v last in posest na podlagi Ugotovitvene pogodbe in pogodbe o priznanju lastninske pravice z dne 21.4.2004 (sklenjene s KZ Krko z.o.o.) ter Prodajne pogodbe št. 478-17/2019-6. Ker pa etažna lastnina v času sklepanja predmetnih pogodb še ni bila vzpostavljena, se Zarja d.o.o. Novo mesto kot lastnica posameznih stanovanj ni mogla vpisati v zemljiško knjigo. Z Aktom o oblikovanju etažne lastnine je MO NM razdelila svojo lastninsko pravico na zemljišču, kjer stoji stavba Zadružnega doma  ter pripadajočem zemljišču k stavbi in posledično lastninsko pravico preoblikovala v etažno lastino, v skladu s 40. a členom ZZK-1, 109. člena SPZ in ob upoštevanju ureditve ZENDMPE ter GZ, tako, da so z oblikovanjem etažne lastnine nastali posamezni deli, skupni deli ter posebni skupni deli stavbe. Stavba je bila vpisana v kataster stavb na podlagi odločbe GURS-a. Posamezni deli stavbe z identifikacijsko številko dela stavbe so postali samostojni objekti lastninske pravice. S Pogodbo o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim in priznanja lastnine pravice št. 712-0138/2021-2 (620) je MO NM priznala Zarji d.o.o. Novo mesto kot nesporno lastninsko pravico na posameznih delih stavbe št. 1 do 6 (stanovanja) s pripadajočo solastnino na skupnih delih in posebnih skupnih delih stavbe v etažni lastnini.

 

MO NM ima v Zadružnem domu v lasti štiri posamezne dele (tri poslovne dele stavbe in klet) s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih delih in posebnih skupnih delih stavbe. Postopek prodaje nepremičnega premoženja, ki predstavlja ravnanje s stvarnim premoženjem občine, konkretneje razpolaganje s stvarnim premoženjem, opredeljuje Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Na podlagi drugega odstavka 26. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti se postopek razpolaganja z nepremičnim premoženjem lahko izvede, če je nepremično premoženje vključeno v veljavni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem. Pred razpolaganjem z nepremičnim premoženjem, katerega posamična vrednost je izkustveno višja ali enaka 20.000,00 EUR, se na podlagi 36. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti opravi cenitev premoženja. V postopkih ravnanja s stvarnim premoženjem se izbere metoda, s katero se zagotavlja javnost postopkov, preglednost postopkov in ekonomska utemeljenost predvidenega ravnanja in ki omogoča najugodnejši izid ravnanja s stvarnim premoženjem. Metode razpolaganja z nepremičnim premoženjem so opredeljene v 49. členu Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (javna dražba, javno zbiranje ponudb in neposredna pogodba). Prodaja nepremičnega premoženja preko posrednikov z oglaševanjem na spletni strani (kot je npr. nepremičnine.net) na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ni ena izmed predvidenih metod razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine.

 

 

Pripravila:

 

 

Tina Hadžič

višja svetovalka

 

 

Pia Svilan      

vodja Oddelka za premoženjske zadeve

po pooblastilu

št. 1000-7/2019-57 (411) z dne 27. 9. 2021

 

 

dr. Iztok Kovačič                                                                             Dr. Vida Čadonič Špelič

vodja Urada za prostor in razvoj                                                               direktorica

Nazaj na seznam