vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-7/2019 - 165 Seznam sofinancerskih sporazumov z DRSI


Datum: 03. 10. 2019
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: ZZD - Zveza za Dolenjsko
Svetnik: Alenka Muhič

Pobuda

Na 8. seji Občinskega sveta MONM je župan podal informacijo, da ima MONM z DRSI trenutno podpisanih 6 sporazumov o sofinanciranju projektov na državnih cestah. Prosim za seznam sofinancerskih sporazumov, z navedbo projekta, z datumom podpisa sporazuma, skupno vrednostjo projekta in ločeno po sofinancerjih in datumom izvedbe.

priloga 10.pdf

Odgovor

SEZNAM SOFINANCERSKIH SPORAZUMOV Z DRSI

 

1.0 Rekonstrukcija ceste R3-664, odsek 2501 in ureditev pločnika za pešce od km 20.150 do km 20.850 (v dolžini približno 700m)

SOF je podpisan 23.5.2018,  investicija skupaj 1.057.403,10 EUR ( DRSI 825.224,40 EUR, MONM 232.178,71 EUR)

 

2.0 Razširitev krožnega križišča državnih cest G2-105 odsek 1511 in odsek 257 ter R3-651 odsek 399 (pri tabletki) za uvozni in izvozni zavijalni pas na G2-105 odsek 1511

SOF je podpisan 2.7.2019,  investicija skupaj 1.167.928,00 EUR ( DRSI 912.636,15 EUR, MONM 211.512,85 EUR, KRKA 43.780,00 EUR)

 

3.0 Ureditev avtobusnega postajališča ob državni cesti R3-664/2501 Gaber-Uršna sela-Novo mesto od km 15,550 do km 15,700 v naselju Birčna vas

SOF je podpisan 2.7.2019,  investicija skupaj 232.492,77 EUR ( DRSI 43.336,65 EUR, MONM 185.494,44 EUR)

 

4.0 Rekonstrukcija ceste R3-664/2501 Gaber-Uršna sela-Novo mesto (od km 21,225 do   km 21,555) z ureditvijo obojestranskega pločnika za pešce ob Šmihelski cesti v Novem mestu, od križišča s Smrečnikovo ulico do pokopališča v Šmihelu

SOF je podpisan 29.4.2019,  investicija skupaj 517.853,34 EUR ( DRSI 338.803,54 EUR, MONM 179.049,80 EUR).

 

5.0 Rekonstrukcija regionalne ceste R3-651/1198 Mirna Peč-Novo mesto (Bučna vas) od km 5,143 do km 6,591 v dolžini 1.448m (ob naselju Žabjak Brezje)

SOF je podpisan 20.6.2019,  investicija skupaj 1.955.888,00 EUR ( DRSI 1.464.436,25 EUR, MONM 491.452,48 EUR)

 

 6.0 Ureditev regionalne ceste R3-664/2501 Gaber-Uršna sela-Novo mesto od km 16,115 do km 16,900 v Birčni vasi

SOF je podpisan 11.2.2019. Skupaj investicija 1.796.317,00 EUR  (DRSI 1.322.555,06  EUR in MONM 473.762,17 EUR)

 

V vseh sporazumih je investitor DRSI, zato je rok pričetka oz. dokončanja del v največji meri odvisen od njih.

 

 

Pripravil:

Franci Starbek

Vodja oddelka za investicije

 

 

Dr. Iztok Kovačič

Vodja urada za prostor in razvoj

                                                                                                        dr. Vida Čadonič Špelič

                                                                                                                   direktorica

Nazaj na seznam