Lokalne volitve 2018

Poročila o izidih na lokalnih volitvah 2018

Poročilo o izidu volitev za župana Mestne občine Novo mesto na lokalnih volitvah 2018 

Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto na lokalnih volitvah 2018 

Poročilo o izidu volitev članov sveta krajevne skupnosti na lokalnih volitvah 2018 

Poročilo o izidu volitev članov občinskega sveta - predstavnika romske skupnost Mestne občine Novo mesto na lokalnih volitvah 2018

 

Razpis rednih volitev v občinske svete in rednih volitev županov (Uradni list RS, št. 48/2018)

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-2442/razpis-rednih-volitev-v-obcinske-svete-in-rednih-volitev-zupanov

 

Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti v Mestni občini Novo mesto (DUL, št. 17/2018)

https://www.novomesto.si/dolenjski-uradni-list/dul-objave/2018080210220328/razpis_rednih_volitev_clanov_sveta_krajevnih_skupnosti_v_mestni_obcini_novo_mesto/

 

Rokovnik za izvedbo volilnih opravil

http://www.dvk-rs.si/files/files/ROKOVNIK.pdf

 

Navodilo občinskim volilnim komisijam

http://www.dvk-rs.si/files/files/NAVODILO-OVK-ZA-IZVEDBO-LV.pdf

 

Navodilo o obrazcih za dajanje podpore v postopku kandidiranja na lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 47/2018)

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-2431/navodilo-o-obrazcih-za-dajanje-podpore-v-postopku-kandidiranja-na-lokalnih-volitvah

 

1. KANDIDIRANJE ZA ŽUPANA

Kandidatura za župana

Soglasje kandidata za župana

Zapisnik o delu organa politične stranke, ki je določil kandidaturo za župana (če vlaga kandidaturo politična stranka)

Seznam udeležencev pri delu organa politične stranke, ki je določil kandidaturi / listo kandidatov za lokalne volitve (priloga k zapisniku)

Sklep o določitvi minimalnega števila potrebnih podpor volivcev za kandidaturo za župana Mestne občine Novo mesto

Obvestilo organizatorju volilne kampanje

 

2. KANDIDIRANJE ZA ČLANA OBČINSKEGA SVETA

Lista kandidatov za volitve člana občinskega sveta

Soglasje kandidata za člana občinskega sveta

Zapisnik o delu organa politične stranke, ki je določil listo kandidatov za člana občinskega sveta (če vlaga kandidaturo politična stranka)

Seznam udeležencev pri delu organa politične stranke, ki je določil kandidaturo / listo kandidatov za lokalne volitve (priloga k zapisniku)

Obvestilo o številu podpisov volivcev za vložitev liste kandidatov za občinski svet MONM, kadar določa listo skupina volivcev

Obvestilo organizatorju volilne kampanje

 

3. KANDIDIRANJE ZA ČLANA OBČINSKEGA SVETA - PREDSTAVNIKA ROMSKE SKUPNOSTI

Kandidatura za volitve člana občinskega sveta – predstavnika romske skupnosti

Soglasje kandidata za člana občinskega sveta – predstavnika romske skupnosti

Zapisnik o delu organa društva, ki je določil kandidaturo za člana občinskega sveta – predstavnika romske skupnosti (če kandidaturo vlaga društvo)

Obvestilo organizatorju volilne kampanje

 

4. KANDIDIRANJE ZA ČLANA SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI

Kandidatura za volitve članov sveta krajevne skupnosti, ki so jo določili volivci s podpisovanjem (če kandidaturo vlagajo volivci)

Kandidatura za volitve članov sveta krajevne skupnosti, ki jo je določila politična stranka

Zapisnik o delu organa politične stranke, ki je določil kandidaturo za člana sveta krajevne skupnosti (če kandidaturo vlaga politična stranka)

Seznam udeležencev pri delu organa politične stranke, ki je določil kandidaturo / listo kandidatov za lokalne volitve (priloga k zapisniku)

Soglasje kandidata za člana sveta krajevne skupnosti

 

5. PREDLAGANJE KANDIDATOV ZA PREDSEDNIKA IN ČLANE VOLILNIH ODBOROV IN NJIHOVIH NAMESTNIKOV

Predlog za člana volilnega odbora

Izjava kandidata za člana volilnega odbora

 

6. VOLIŠČA

Sklep o določitvi volišč in območij volišč za redne volitve župana, članov občinskega sveta ter članov svetov krajevnih skupnosti Mestne občine Novo mesto

 

7. Obvestilo volivcem o možnosti pridobitve volilne pravice državljana Republike Slovenije, pripadnika romske skupnosti

Obvestilo s pripadajočimi dokumenti

 

8. SPREJEM KANDIDATUR

Občinska volilna komisija Mestne občine Novo mesto bo kandidature za župana, člane občinskega sveta in člane svetov krajevnih skupnosti sprejemala do vključno 18. 10. 2018 na naslovu Seidlova cesta 1, Novo mesto, soba 41.

Do 17. 10. 2018 bo kandidature sprejemala v času uradnih ur, dne 18.10.2018 pa do 19.00 ure. 

 

9. PREDČASNO GLASOVANJE

Predčasno glasovanje za vse volivce, ki bodo v nedeljo, 18. 11. 2018, odsotni iz kraja stalnega prebivališča (kjer so sicer vpisani v volilni imenik), bo potekalo v torek, 13. 11. 2018, v sredo, 14. 11. 2018, in v četrtek, 15. 11. 2018, med 7.00 in 19.00 na sedežu Občinske volilne komisije Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto, II. nadstropje. 

Volivce, ki se nameravajo udeležiti predčasnega glasovanja, prosimo, da imajo s seboj osebni dokument, ki izkazuje njihovo identiteto, ter obvestilo o volišču, na katerem bi imeli pravico glasovati v nedeljo, 18. 11. 2018.


10. GLASOVANJE PO POŠTI

Po določbi 81. člena Zakona o volitvah v državni zbor lahko volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo, glasujejo po pošti. Na enak način lahko glasujejo tudi invalidi, če to sporočijo Občinski volilni komisiji Mestne občine Novo mesto in predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida. 

Volivec, ki uveljavlja pravico glasovanja po pošti, mora najpozneje 10 dni pred dnem glasovanja, to je do vključno srede, 7. 11. 2018, poslati Občinski volilni komisiji Mestne občine Novo mesto zahtevek za ta način glasovanja. V zahtevku mora navesti svoje osebne podatke ter naslov, na katerega naj mu volilna komisija pošlje volilno gradivo.

Po 80. členu Zakona o lokalnih volitvah za lokalne volitve ne veljajo določbe Zakona o volitvah v državni zbor (82. člen), ki se nanašajo na glasovanje po pošti v tujini, glasovanje pri diplomatsko-konzularnih predstavništvih Republike Slovenije in glasovanje na volišču zunaj kraja stalnega prebivanja. To pomeni, da na lokalnih volitvah volivci, ki so na dan glasovanja v tujini, ker tam stalno ali začasno prebivajo, ne morejo glasovati po pošti ali na diplomatsko-konzularnih predstavništvih, prav tako pa tudi ne morejo glasovati na voliščih zunaj kraja stalnega prebivanja (t.i. OMNIA).

Obrazec vloge za glasovanje po pošti

 

11. GLASOVANJE NA DOMU

Po določbi 81. člena Zakona o lokalnih volitvah volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, kjer so vpisani v volilni imenik, lahko glasujejo pred volilnim odborom na svojem domu, če to sporočijo občinski volilni komisiji najkasneje tri dni pred dnem glasovanja.

Volivec, ki uveljavlja pravico glasovanja na domu, mora najpozneje 3 (tri) dni pred dnem glasovanja, to je do srede, 14. 11. 2018, poslati Občinski volilni komisiji Mestne občine Novo mesto zahtevek za ta način glasovanja. V zahtevku navede svoje osebne podatke. Kolikor tega ne more storiti sam, lahko v njegovem imenu vloži zahtevek tudi družinski član, sosed ali druga oseba vredna zaupanja (navesti mora svoje osebne podatke in tudi identifikacijsko številko osebnega dokumenta).

Obrazec vloge za glasovanje na domu, če jo vlagatelj vlaga zase

Obrazec vloge za glasovanje na domu, če jo vlagatelj vlaga za drugo osebo

 

12. GLASOVANJE S POMOČJO DRUGE OSEBE NA VOLIŠČU

Če volivec zaradi telesne hibe, ali zato ker je nepismen, ne bi mogel glasovati brez pomoči druge osebe, lahko pripelje s seboj na volišče osebo, ki mu pomaga izpolniti oziroma oddati glasovnico.

 

13. PREGLED VLOŽENIH KANDIDATUR 

zadnja posodobitev: 24. oktober ob 15:00 - potrjevanje kandidatur zaključeno

Kandidature so razvrščene po času vložitve. 

 

25. oktobra 2018 je Občinska volilna komisija opravila žrebanje kandidatur za razvrstitev list in kandidatov na glasovnicah.

Kandidature po izžrebanem vrstnem redu so objavljene na spletni strani http://volitve.gov.si/lv2018/

kjer bodo na dan glasovanja, 18.11.2018, objavljeni tudi izidi volitev. 

 

VOLITVE V OBČINSKI SVET

01. Predlagatelj: NSi - Nova Slovenija – krščanski demokrati, datum vložitve: 15. 10. 2018, status: potrjena

02. Predlagatelj: SLS – Slovenska ljudska stranka, datum vložitve: 15. 10. 2018, status: potrjena

03. Predlagatelj: SNS – Slovenska nacionalna stranka, datum vložitve: 16. 10. 2018, status: delno potrjena

04. Predlagatelj: DeSUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije, datum vložitve: 16. 10. 2018, status: potrjena

05. Predlagatelj: SDS – Slovenska demokratska stranka, Konferenca mestnega odbora SDS Novo mesto, datum vložitve: 17. 10. 2018, status: potrjena

06. Predlagatelj: Zbor članov lokalnega odbora SMC Novo mesto, datum vložitve: 17. 10. 2018, status: potrjena

07. Predlagatelj: Zeleni Slovenije, datum vložitve: 17. 10. 2018, status: potrjena

08. Predlagatelj: Lista Dušana Kaplana, datum vložitve: 17. 10. 2018, status: potrjena

09. Predlagatelj: Boštjan Grobler in skupina volivcev, datum vložitve: 17. 10. 2018, status: potrjena

10. Predlagatelj: Iniciativni odbor liste Marjana Šarca v Mestni občini Novo mesto, datum vložitve: 17. 10. 2018, status: potrjena

11. Predlagatelj: Levica, datum vložitve: 18. 10. 2018, status: potrjena

12. Predlagatelj: Glavni in izvršilni odbor Zveze za Dolenjsko – ZZD, datum vložitve: 18. 10. 2018, status: potrjena

13. Predlagatelj: Zbor članov – Solidarnost Novo mesto, datum vložitve: 18. 10. 2018, status: potrjena 

14. Predlagatelj: Zbor članov GAS Novo mesto, datum vložitve: 18. 10. 2018, status: potrjena

15. Predlagatelj: Socialni demokrati, datum vložitve: 18. 10. 2018, status: potrjena 

16. Predlagatelj: Stranka Dobra država, Zbor članov Občinskega odbora Mestne občine Novo mesto, datum vložitve: 18. 10. 2018, status: potrjena

OBČINSKI SVET- PREDSTAVNIK ROMSKE SKUPNOSTI

1. Predlagatelj: Dejan Robek in skupina volivcev, datum vložitve: 18. 10. 2018, status: potrjena 

VOLITVE ŽUPANA

01. Predlagatelj: Boštjan Grobler in skupina volivcev, kandidat: mag. Gregor Macedoni, datum vložitve: 17. 10. 2018, status: potrjena

02: Predlagatelj: Glavni in izvršilni odbor Zveze za Dolenjsko – ZZD, kandidatka Alenka Muhič, datum vložitve: 18. 10. 2018, status: potrjena

03. Predlagatelj: Zbor članov GAS Novo mesto, kandidat: mag. Jože Kobe, datum vložitve: 18. 10. 2018, status: potrjena

04. Predlagatelj: Stranka Dobra država, Zbor članov Občinskega odbora Mestne občine Novo mesto, kandidat: Rok Mežnar, datum vložitve: 18. 10. 2018, status: potrjena

VOLITVE V SVETE KRAJEVNIH SKUPNOSTI

KS BIRČNA VAS  (7 članov)

01. Predlagatelj: Vesna Stanešič in skupina volivcev, datum vložitve: 12. 10. 2018, status: potrjena, 7 kandidatov

02. Predlagatelj: Jurij Trelc in skupina volivcev, datum vložitve: 17. 10. 2018, status: potrjena, 1 kandidat

03. Predlagatelj: Darja Marjanović in skupina volivcev, datum vložitve: 18. 10. 2018, status: potrjena, 1 kandidat

KS BRŠLJIN  (7 članov)

01. Predlagatelj: Zbor članov lokalnega odbora SMC Novo mesto, datum vložitve: 17. 10. 2018, status: potrjena, 2 kandidata

02: Predlagatelj: Jožefa Šepetavc in skupina volivcev, datum vložitve: 18. 10. 2018, status: potrjena, 6 kandidatov 

KS BRUSNICE  (9 članov)

Volilna enota 1  (5 članov)

01. Predlagatelj: Anton Zvonko Deželan in skupina volivcev, datum vložitve: 17. 10. 2018, status: potrjena, 1 kandidat

02. Predlagatelj: Ivan Kralj in skupina volivcev, datum vložitve: 17. 10. 2018, status: potrjena, 1 kandidat 

03. Predlagatelj: Anton Luzar in skupina volivcev, datum vložitve: 17. 10. 2018, status: potrjena, 5 kandidatov

04. Predlagatelj: Miha Kralj in skupina volivcev, datum vložitve: 17. 10. 2018, status: potrjena, 3 kandidati

05. Predlagatelj: Janez Kranjc in skupina volivcev, datum vložitve: 17. 10. 2018, status: potrjena, 2 kandidata

06. Predlagatelj: Glavni in izvršilni odbor Zveze za Dolenjsko – ZZD, datum vložitve: 18. 10. 2018, status: potrjena, 1 kandidat 

Volilna enota 2  (4 člani)

01. Predlagatelj: Vovko Anton in skupina volivcev, datum vložitve: 16. 10. 2018, status: potrjena, 3 kandidati

02. Predlagatelj: Martin Jančar in skupina volivcev, datum vložitve: 18. 10. 2018, status: potrjena, 1 kandidat

03. Predlagatelj: Natalija Tričić in skupina volivcev, datum vložitve: 18. 10. 2018, status: potrjen, 1 kandidat

KS BUČNA VAS  (7 članov)

01. Predlagatelj: Gregor Blažič in skupina volivcev, datum vložitve: 16. 10. 2018, status: potrjena, 1 kandidat

02. Predlagatelj: Anton Volf in skupina volivcev, datum vložitve: 17. 10. 2018, status: potrjena, 1 kandidat

03. Predlagatelj: Anamarija Peterlin in skupina volivcev, datum vložitve: 18. 10. 2018, status: potrjena, 1 kandidat 

04. Predlagatelj: Anita Redek in skupina volivcev, datum vložitve: 18. 10. 2018, status: potrjena, 3 kandidati 

05. Predlagatelj: Andrej Redek in skupina volivcev, datum vložitve: 18. 10. 2018, status: potrjen, 7 kandidatov

KS CENTER  (7 članov)

01. Predlagatelj: Jana Murgelj in skupina volivcev, datum vložitve: 17. 10. 2018, status: potrjena, 7 kandidatov

KS DOLŽ  (7 članov)

01. Predlagatelj: Simon Kastelec in skupina volivcev, datum vložitve: 15. 10. 2018, status: potrjena, 1 kandidat

02. Predlagatelj: Martin Kobe in skupina volivcev, datum vložitve: 15. 10. 2018, status: potrjena, 5 kandidatov

03. Predlagatelj: Marko Bačar in skupina volivcev, datum vložitve: 18. 10. 2018, status: potrjena, 1 kandidat

KS DRSKA  (7 članov)

01. Predlagatelj: Mira Retelj in skupina volivcev, datum vložitve: 17. 10. 2018, status: potrjena, 7 kandidatov

02. Predlagatelj: Blagoja Kostadinovski in skupina volivcev, datum vložitve: 18. 10. 2018, status: potrjena, 2 kandidatov

03. Predlagatelj: Glavni in izvršilni odbor Zveze za Dolenjsko – ZZD, datum vložitve: 18. 10. 2018, status: potrjena, 1 kandidat 

04. Predlagatelj: Gregor Macedoni in skupina volivcev, datum vložitve: 18. 10. 2018, status: potrjena, 1 kandidat

KS GABRJE  (7 članov)

01. Predlagatelj: Zbor članov lokalnega odbora SMC Novo mesto, datum vložitve: 17. 10. 2018, status: potrjena, 2 kandidata

02. Predlagatelj: Tomaž Nose in skupina volivcev, datum vložitve: 17. 10. 2018, status: potrjena, 7 kandidatov

03: Predlagatelj: Glavni in izvršilni odbor Zveze za Dolenjsko – ZZD, datum vložitve: 18. 10. 2018, status: potrjena, 1 kandidat 

KS GOTNA VAS  (7 članov)

01. Predlagatelj: Dušan Kastelec in skupina volivcev, datum vložitve: 17. 10. 2018, status: potrjena, 7 kandidatov

02. Predlagatelj: Martin Hren in skupina volivcev, datum vložitve: 17. 10. 2018, status: potrjena, 7 kandidatov

KS KANDIJA - GRM  (7 članov)

01. Predlagatelj: Jože Papež in skupina volivcev, datum vložitve: 17. 10. 2018, status: potrjena, 5 kandidatov

02. Predlagatelj: Fikret Kobašlić in skupina volivcev, datum vložitve: 18. 10. 2018, status: potrjena, 7 kandidatov 

03. Predlagatelj: Zbor članov GAS Novo mesto, datum vložitve: 18. 10. 2018, status: potrjena, 1 kandidat

KS KARTELJEVO  (7 članov)

01. Predlagatelj: Marija Kramar in skupina volivcev, datum vložitve: 18. 10. 2018, status: potrjena, 1 kandidat

02. Predlagatelj: Stane Jerač in skupina volivcev, datum vložitve: 18. 10. 2018, status: delno potrjena, 7 kandidatov

KS LOČNA - MAČKOVEC  (7 članov)

ni vloženih kandidatur

KS MAJDE ŠILC  (7 članov)

01. Predlagatelj: Majda Luzar in skupina volivcev, datum vložitve: 15. 10. 2018, status: potrjena, 1 kandidat

02. Predlagatelj: Adolf Zupan in skupina volivcev, datum vložitve: 16. 10. 2018, status: potrjena, 7 kandidatov

03: Predlagatelj: Glavni in izvršilni odbor Zveze za Dolenjsko – ZZD, datum vložitve: 18. 10. 2018, status: potrjena, 1 kandidat 

KS MALI SLATNIK  (7 članov)

01. Predlagatelj: Boštjan Brkopec in skupina volivcev, datum vložitve: 15. 10. 2018, status: potrjena, 1 kandidat

02. Predlagatelj: Jože Judež in skupina volivcev, datum vložitve: 15. 10. 2018, status: potrjena, 1 kandidat

03. Predlagatelj: Janez Kržan in skupina volivcev, datum vložitve: 17. 10. 2018, status: potrjena, 1 kandidat

04. Predlagatelj: Marko Mikec in skupina volivcev, datum vložitve: 17. 10. 2018, status: potrjena, 1 kandidat

05. Predlagatelj: Milan Košmerl in skupina volivcev, datum vložitve: 17. 10. 2018, status: potrjena, 1 kandidat

06: Predlagatelj: Glavni in izvršilni odbor Zveze za Dolenjsko – ZZD, datum vložitve: 18. 10. 2018, status: potrjena, 1 kandidat 

07. Predlagatelj: Zbor članov GAS Novo mesto, datum vložitve: 18. 10. 2018, status: potrjena, 1 kandidat 

08. Predlagatelj: Jožica Mohar in skupina volivcev, datum vložitve: 18. 10. 2018, status: potrjena, 1 kandidat

09. Predlagatelj: Robert Vovko in skupina volivcev, datum vložitve: 18. 10. 2018, status: potrjen, 1 kandidat

KS MESTNE NJIVE  (7 članov)

01. Predlagatelj: Gregor Klemenčič in skupina volivcev, datum vložitve: 17. 10. 2018, status: potrjena, 7 kandidatov

KS OTOČEC  (7 članov)

01. Predlagatelj: Zala Jezerčić in skupina volivcev, datum vložitve: 17. 10. 2018, status: potrjena, 1 kandidat

02:  Predlagatelj: Glavni in izvršilni odbor Zveze za Dolenjsko – ZZD, datum vložitve: 18. 10. 2018, status: potrjena, 7 kandidatov 

03. Predlagatelj: Zbor članov GAS Novo mesto, datum vložitve: 18. 10. 2018, status: potrjena, 5 kandidatov 

KS PODGRAD (7 članov)

01. Predlagatelj: Jožica Luzar in skupina volivcev, datum vložitve: 26. 9. 2018, status: potrjena, 1 kandidat

02. Predlagatelj: Roman Zaletelj in skupina volivcev, datum vložitve: 17. 10. 2018, status: potrjena, 1 kandidat

03. Predlagatelj: Zbor članov GAS Novo mesto, datum vložitve: 18. 10. 2018, status: potrjena, 7 kandidatov 

KS PREČNA (7 članov)

01. Predlagatelj: Ana Krapež in skupina volivcev, datum vložitve: 17. 10. 2018, status: potrjena, 1 kandidat

02. Predlagatelj: Anton Derganc in skupina volivcev, datum vložitve: 17. 10. 2018, status: potrjena, 3 kandidati

03. Predlagatelj: Marija Bozovičar in skupina volivcev, datum vložitve: 17. 10. 2018, status: potrjena, 3 kandidati

04. Predlagatelj: Glavni in izvršilni odbor Zveze za Dolenjsko – ZZD, datum vložitve: 18. 10. 2018, status: potrjena, 1 kandidat

05. Predlagatelj: Petra Rogina Skvarč in skupina volivcev, datum vložitve: 18. 10. 2018, status: delno potrjena, 4 kandidati

KS REGRČA VAS (7 članov)

01. Predlagatelj: Žiga Kastrevec in skupina volivcev, datum vložitve: 15. 10. 2018, status: potrjena, 1 kandidat

02. Predlagatelj: Jože Hočevar in skupina volivcev, datum vložitve: 16. 10. 2018, status: potrjena, 7 kandidatov

03. Predlagatelj: Andrej Resman in skupina volivcev, datum vložitve: 17. 10. 2018, status: potrjena, 6 kandidatov

KS ŠMIHEL (7 članov)

01. Predlagatelj: Helena Brulc in skupina volivcev, datum vložitve: 18. 10. 2018, status: potrjena, 4 kandidati

02. Predlagatelj: Glavni in izvršilni odbor Zveze za Dolenjsko – ZZD, datum vložitve: 18. 10. 2018, status: potrjena, 1 kandidat 

03. Predlagatelj: Nataša Lešnjak in skupina volivcev, datum vložitve: 18. 10. 2018, status: potrjena, 1 kandidat 

KS STOPIČE (7 članov)

Volilna enota 1 (5 članov)

01. Predlagatelj: Tomaž Slak in skupina volivcev, datum vložitve: 3. 10. 2018, status: potrjena, 5 kandidatov

02. Predlagatelj: Jože Kos in skupina volivcev, datum vložitve: 18. 10. 2018, status: potrjena, 1 kandidat

03. Predlagatelj: Anton Modic in skupina volivcev, datum vložitve: 18. 10. 2018, status: potrjena, 1 kandidat

04. Predlagatelj: Alojzij Staniša in skupina volivcev, datum vložitve: 18. 10. 2018, status: potrjena, 2 kandidata 

Volilna enota 2 (1 član)

01. Predlagatelj: Rok Jerman in skupina volivcev, datum vložitve: 17. 10. 2018, status: potrjena, 1 kandidat 

Volilna enota 3 (1 član)

01. Predlagatelj: Simon Staniša in skupina volivcev, datum vložitve: 17. 10. 2018, status: potrjena, 1 kandidat

02. Predlagatelj: Alojz Golob in skupina volivcev, datum vložitve: 18. 10. 2018, status: potrjena, 1 kandidat

03. Predlagatelj: Miha Prosenik in skupina volivcev, datum vložitve: 18. 10. 2018, status: potrjena, 1 kandidat

04. Predlagatelj: Jože Kastelec in skupina volivcev, datum vložitve: 18. 10. 2018, status: potrjena, 1 kandidat

KS URŠNA SELA (7 članov)

01. Predlagatelj: Zbor članov lokalnega odbora SMC Novo mesto, datum vložitve: 17. 10. 2018, status: potrjena, 3 kandidati

02. Predlagatelj: Anica Kulovec in skupina volivcev, datum vložitve: 17. 10. 2018, status: potrjena, 7 kandidatov

03: Predlagatelj: Milivoje Golić in skupina volivcev, datum vložitve: 18. 10. 2018, status: zavrnjena, 1 kandidat

04: Predlagatelj: Ladislav Rauh in skupina volivcev, datum vložitve: 18. 10. 2018, status: potrjena, 7 kandidatov

05. Predlagatelj: Zbor članov GAS Novo mesto datum vložitve: 18. 10. 2018, status: potrjena, 1 kandidat 

KS ŽABJA VAS (7 članov)

01. Predlagatelj: Ivanka Kastelic in skupina volivcev, datum vložitve: 17. 10. 2018, status: potrjena, 6 kandidatov

02. Predlagatelj: skupina krajanov »Za Žabja vas«, datum vložitve: 18. 10. 2018, status: potrjena, 7 kandidatov

 

Podrobni podatki o kandidatih so na voljo na spletni strani http://volitve.gov.si/lv2018/.