zemljevid krajevnih skupnosti

Zapisnik 20.seje sveta KS Uršna sela

datum: 26.05.2017

Svet KS Uršna sela je na svoji 20.seji dne ,26.05.2017, v gasilskem domu na Uršnih selih razpravljal o poteku investicijskih del v KS in možnosti ureditve enotnega priključka lokalne ceste na državno ( Od žel.postaje Uršna sela proti državni cesti)

 

 

 ZAPISNIK 20. SEJE SVETA KS URŠNA SELA

 

ki je bila dne 26.05.2017 ob 20.00 uri v prostorih gasilskega doma na Uršnih selih

 

 

Prisotni člani sveta KS: Milivoje Golić, Marjana Kulovec, Franci Povše, Zora Klobučar

 

 

Sprejet je bil naslednji dnevni red:

 

  1. Potrditev zapisnika št.19
  2. Poročilo o poteku investicij v letu  2017
  3. Predlog za izvedbo projekta »Priključek lokalne ceste od žel. postaje na državno cesto
  4. Razno

 

Sejo je vodil predsednik sveta KS Milivoje Golić.

 

 

Ad 1.)  Potrditev zapisnika št. 19

 

Zapisnik 19. seje sveta, ki so ga člani predhodno prejeli po elektronski pošti, je bil sprejet brez pripomb.

 

Ad 2) Poročilo o poteku investicij v letu 2017 

 

Predsednik je poročal o stanju tekočih investicij v KS:

-         Izgradnja javne razsvetljave od Splaven do zadružnega doma je končana. Po projektu je bilo potrebno dodatno postaviti še dve luči, za kar bo potrebno doplačati okrog 5.200,00 €. Sredstva se bodo krila iz krajevnega samoprispevka.

-         Pri otroškem igrišču je pripravljen teren za položitev asfalta in igrišče za petanko. Za prihodnji teden je predvidena še postavitev panelne ograje in robnikov za pesek. Sredstva za to so zagotovljena  iz naslova investicijskega vzdrževanja pri MO Novo mesto in iz projektov KS.

-         V sklopu ureditve parkirišča pri pokopališču je bila na UE podana vloga za enostavno gradbeno dovoljenje za postavitev škarpe.  

-         Postopek začetka obnove zadružnega doma je v teku. Trenutno nimamo novih informacij o poteku razpisa in možnem pričetku del.

V razpravi je Franci Povše predlagal, da se za obnovo zadružnega doma preveri možnost pridobitve evropskih sredstev iz naslova javnega razpisa za energetsko sanacijo stavb.  Predsednik je dopolnil, da občina že razpisuje nekaj sredstev za ta namen; je pa tu težava, ker naša KS ne more biti investitor. Vsekakor bomo te možnosti spremljali. 

 

3.) Predlog za izvedbo projekta » Priključek lokalne ceste od žel. postaje na državno cesto

 

Predsednik je poročal, da je bil v mesecu aprilu povabljen na MO glede ureditve lastniških razmerij med Erpe Jožetom in MO Novo mesto. Konkretno gre za zemljišča pri priključku ceste, ki pelje od žel. postaje na državno cesto.  Jože Erpe predlaga, da se obstoječi del ceste, ki se pri njegovi stavbi odcepi proti mostu, zapre in da se pri obstoječem izhodu iz državne ceste uredi tudi izvoz iz ceste od žel. postaje proti mostu. Na predlog MO Novo mesto naj bi dala naša krajevna skupnost pobudo za izdelavo projekta za ta priključek.

 

Po razpravi je bil sprejet sklep, da z vidika pristojnosti sveta KS ne vidimo problematike, do katere bi se bilo potrebno opredeljevati pri tem priključku. Trenutna situacija z vidika varnosti ni problematična. Strinjamo pa se, da je potrebno urediti lastniške odnose na tem delu in šele nato bi se svet KS opredelil o začetku izvedbe projekta o gradnji enotnega priključka na državno cesto. KS ne nasprotuje kakršnikoli zamenjavi zemljišč ob predpostavki, da s tem ne bo prihajalo do poslabšanja prometne varnosti za uporabnike državne in lokalne ceste. 

 

4.) Razno

 

Pod točko razno so bile obravnavane še naslednje zadeve:

 

-         V soboto, 27.05.2017 bodo v KS Dolž potekale igre KS. Tudi letos se bomo iger udeležili in sicer so prijavljene ekipe v balinanju, petanki, pikadu in teku. Za organizacijo tega dogodka s strani KS skrbi Luka Žagar.  

 

-         V organizaciji KUD Uršna sela DRPD so se v mesecu maju v gasilskem domu pričele delavnice za naše najmlajše. Udeležba na prvi delavnici je bila zelo dobra, kar se pričakuje tudi na naslednji, ki bo 6. junija.

 

 

 

Seja je bila končana ob  20.55  uri.

 

Zapisala: Zora Klobučar                                                       

 

novice

27. oktober, KS Uršna sela

Zapisnik 22.seje sveta KS Uršna sela

Svet KS Uršna sela je na svoji redni seji dne, 27.10.2017, v prostorih gasilskega doma na Uršnih selih razpravljal o poteku investicij v KS , kot tudi o predlogih za prijavo programov ks za sofinanciranje v letu 2018.

več >

28. september, KS Uršna sela

URŠENSKI BEČ NE PRESAHNE

Ob 27.letnici Dnevov evropske kulturne dediščine v Slovenije je na Uršnih selih potekala prireditev na temo Dediščina okoli nas: VODA-od mita do arhitekture

več >

02. september, KS Uršna sela
08. julij, KS Uršna sela
16. junij, KS Uršna sela
26. maj, KS Uršna sela

Zapisnik 20.seje sveta KS Uršna sela

Svet KS Uršna sela je na svoji 20.seji dne ,26.05.2017, v gasilskem domu na Uršnih selih razpravljal o poteku investicijskih del v KS in možnosti ureditve enotnega priključka lokalne ceste na državno ( Od žel.postaje Uršna sela proti državni cesti)

več >

26. maj, KS Uršna sela
08. april, KS Uršna sela