zemljevid krajevnih skupnosti

Zapisnik 19.seje sveta KS Uršna sela

datum: 24.03.2017

Svet KS Uršna sela je na svoji seji dne, 24.03.2017, ob 19.00 uri v gasilskem domu na Uršnih selih obravnaval potek investicij v KS in določil cene grobnin in uporabe mrliške vežice za leto 2017.

 

 

 

ki je bila dne 24.03.2017 ob 19.00 uri v gasilskem domu na Uršnih selih.

 

 

Prisotni člani sveta KS: Milivoje Golić, Marjana Kulovec, Ladi Rauh, Boris Žagar, Luka Žagar, Zora Klobučar,

Ostali prisotni: Lidija Celič

 

 

Sprejet je bil naslednji dnevni red:

 

  1. Potrditev zapisnika št.18
  2. Planirane investicije v letu 2017
  3. Določitev višine grobnin za leto 2017
  4. Očiščevalna akcija
  5. Razno

 

Sejo je vodil predsednik sveta KS Milivoje Golić.

 

 

Ad 1.)  Potrditev zapisnika št. 18

 

Tajnica je na kratko predstavila zapisnik prejšnje seje, ki so ga vsi člani sveta prejeli tudi po elektronski pošti. Zapisnik je bil potrjen brez pripomb.

 

Ad 2) Planirane investicije v letu 2017 

 

Predsednik je predstavil aktualno stanje planiranih investicij v letu 2017:

Zadružni dom:

Glede pričetka obnove zadružnega doma sta bili s strani MO predlagani dve opciji: prva je bila samo zamenjava strešne kritine, ki bi jo financirala MO; druga pa adaptacija kpl. ostrešja  in izgradnja zgornje plošče, kar bi se financiralo s stran MO v višini ca. 93.000,00 € preostalih ca. 55.000,00 € pa s sredstvi naše KS. Sprejeta je bila druga varianta, kot  je bilo sklenjeno že na prejšnjih sejah sveta. Postopek razpisa na MO je že stekel in pričakovano je, da bo uradno objavljen do začetka meseca maja. V kolikor ne bo zapletov, bi se dela lahko pričela že v mesecu juniju. Ko se bodo dela pričela, srednji del doma zaradi varnosti ne bo uporaben; spodnji prostori pa bodo še možni za uporabo.

Ladi Rauh je predlagal, da se določi predstavnika KS, ki bo sodeloval pri nadzoru izvajanja del, kar so vsi prisotni tudi podprli.

 

Javna razsvetljava:

Pridobljena so bila še zadnja potrebna soglasja s strani Direkcije za ceste, tako da se bodo dela pričela še pred koncem tega meseca.

 

Ureditev parkirišča in ceste do otroškega igrišča:

Za ureditev parkirišča pri pokopališču in asfaltiranje ceste do otroškega igrišča smo se prijavili na javni poziv za sofinanciranje projektov v MO. Postopek ureditve parkirišča bo speljan preko Urada za gospodarske javne službe pri MO, naša KS pa mora od UE pridobiti enostavno gradbeno dovoljenje. Vrednost del je ocenjena na 9.000,00 €, kar pomeni, da bi šlo iz naših sredstev ca 4.500,00 €.

Asfaltiranje ceste do otroškega igrišča je ocenjeno na ca. 5.000,00 €; način financiranja je enak kot pri ureditvi parkirišča ( 2.500,00 MO in 2.500,00 KS )

 

Ladi Rauh je opozoril, da je za ureditev parkirišča potrebno predhodno pripraviti idejni predlog. Dogovorili smo se, da si teren skupaj ogledamo in ob tej priliki povabimo še predstavnika stroke, ki bi lahko ustrezno svetoval.  

 

V pripravi je tudi prijava projekta za sofinanciranje  nadaljnje ureditve prostora pri otroškem igrišču, kjer se predvideva postavitev ograje, naprav za ulični fitnes in steza za balinanje - petanka.

 

Boris Žagar je postavil vprašanje glede javne razsvetljave na Lazih. Predsednik je odgovoril, da je za letošnje leto planirana priprava dokumentacije; v prihodnjem letu pa bi se pričelo z deli. Glede zemljišča na Lazih, predvidenega za igrišče, je predsednik predlagal, da krajani Laz ponovno podajo pobudo na MO.

 

Ostalo:

Ladi Rauh je predlagal, da se pri sedanjem parkirišču prestavi luč javne razsvetljave na drugo mesto, ker je tu v napoto. Zadevo bomo preverili, če je možno.

Predsednik je poročal, da je bilo pri mrliški vežici potrebno zamenjati bojler ter ventil in cev pri moškem WC-ju. Oddali smo tudi javno naročilo za tiskalnik, ker se je sedanji pokvaril in je vrednost popravila večja od cene novega.

 

Ad 3) Določitev višine grobnin za leto 2017

 

Po krajši razpravi je svet sprejel sklep, da zneski za grobnino in uporabo mrliške vežice za leto 2017 ostanejo enaki kot v preteklem letu, to je:

-         Grobnina za grob širine do 60 cm znaša 10,00 €

-         Grobnina za grob širine do 120 cm znaša 15,00 €

-         Grobnina za grob širine več kot 120 cm znaša 20,00 €

-         Uporaba mrliške vežice znaša 50,00 €

-         Parcela za grob stane 200,00 €

 

Sprejet je bil tudi sklep, da KS ne bo dajala koncesije nobeni pogrebi službi.  O izbiri le-te naj odločijo svojci sami.

 

4.) Očiščevalna akcija

 

Tako kot lani bo tudi letos potekala očiščevalna akcija v sklopu skupne  akcije vseh KS v MO Novo mesto in sicer v soboto, 08. aprila 2017.

Plakate za akcijo bo pripravila občina – prevzame jih tajnica v prihodnjem tednu. Objavijo se na vseh oglasnih deskah v KS.

Pri Komunali na Podbevškovi dobimo vreče in rokavice – prevzame Boris Žagar.

Dogovorili smo se, da z akcijo pričnemo že ob 8.00 uri; zbor bo na običajnih mestih. Za vse udeležence akcije bomo pripravili tudi malico.

 

Ad 4) Razno

 

Pod točko razno so bile obravnavane še naslednje zadeve:

 

1.)   Od podjetja AVTO KRKA so se s prošnjo obrnili na predsednika KS glede možnosti izvedbe tehničnih pregledov traktorjev na igrišču pri železniški postaji, saj jih iz varnostnih razlogov ne morejo več izvajati na lokaciji, kjer so bili pretekla leta. Ker je za naše krajane ugodno, da so pregledi v domači vasi, smo prošnji ugodili.

 

2.)   Kot je bilo na prejšnjem sestanku sklenjeno, smo poslali dopis na Pošto Slovenije zaradi preselitve poštnih storitev v Stražo.  Po novem je naša izročilna pošta Dolenjske Toplice, o čemer so bila vsa gospodinjstva tudi obveščena.

 

3.)   Ladi Rauh je predlagal, da se ponovno povpraša pristojne glede postavitve ogledala pri križišču v Ljubnu, saj je minilo že dve leti od ogleda. Opozoril je tudi na slabo stanje okrog kontejnerjev, ki so pogosto polni že takoj naslednji dan po odvozu in se potem tekom tedna odpadki pojavljajo vse okrog njih. Dogovorili smo se, da na oglasnih deskah objavimo obvestilo krajanom, da naj večje količine odpadkov prinašajo v kontejnerje na dan pred odvozom. 

 

4.)   Tajnica je prisotne seznanila z vabilom na srečanje predstavnikov Sel, ki bo letos 1. aprila v Opatjem selu. Dogovorili smo se, da se srečanja predstavnikov ne bomo udeležili; v kolikor bo interes krajanov, pa se bomo udeležili srečanja v mesecu juniju.

 

5.)   Po informaciji, ki jo je predsednik pridobil s strani predstavnika slovenskih železnic, bo letos zgrajen železniški prehod na Lazih; javni razpis za to je že v pripravi.

 

6.)   Predsednik je predstavil še dve novosti s strani MO Novo mesto in sicer:

V marcu je stopil v veljavo nov Pravilnik o oddaji javnih naročil, katerih ocenjena vrednost je nižja od mejne vrednosti za uporabo Zakona o javnem naročanju, ki med drugim prinaša poenostavitve pri naročilih v ocenjeni vrednosti manj od 500,00 €.

V pripravi je tudi Odlok o nalogah in financiranju krajevnih skupnosti v Mestni občini Novo mesto, kateri bo nadomestil sedanje statute krajevnih skupnosti.

 

 

Seja je bila končana ob  21.00  uri.

 

ZAPISALA:

Zora Klobučar

 

novice

27. oktober, KS Uršna sela

Zapisnik 22.seje sveta KS Uršna sela

Svet KS Uršna sela je na svoji redni seji dne, 27.10.2017, v prostorih gasilskega doma na Uršnih selih razpravljal o poteku investicij v KS , kot tudi o predlogih za prijavo programov ks za sofinanciranje v letu 2018.

več >

28. september, KS Uršna sela

URŠENSKI BEČ NE PRESAHNE

Ob 27.letnici Dnevov evropske kulturne dediščine v Slovenije je na Uršnih selih potekala prireditev na temo Dediščina okoli nas: VODA-od mita do arhitekture

več >

02. september, KS Uršna sela
08. julij, KS Uršna sela
16. junij, KS Uršna sela
26. maj, KS Uršna sela

Zapisnik 20.seje sveta KS Uršna sela

Svet KS Uršna sela je na svoji 20.seji dne ,26.05.2017, v gasilskem domu na Uršnih selih razpravljal o poteku investicijskih del v KS in možnosti ureditve enotnega priključka lokalne ceste na državno ( Od žel.postaje Uršna sela proti državni cesti)

več >

26. maj, KS Uršna sela
08. april, KS Uršna sela