zemljevid krajevnih skupnosti

Zapisnik 2. seje sveta KS Majde Šilc

datum: 18.11.2010

2. seja sveta KS Majde Šilc je potekala 18.11.2010.

Z A P I S N I K

 

II. seje sveta Krajevne skupnosti Majde Šilc dne, 18.11.2010 ob 18. uri v pisarni KS na Ragovski 7a.

Prisotni: mag. Adolf Zupan,  Peter Geršič, Frančiška Vovk, Ivan Bukovec, Maks Starc, Jasmina Reba in Marija Jerele.

Predsednik sveta mag. Adolf Zupan pozdravi prisotne in predlaga naslednji

DNEVNI RED:

  1. Dogovor o načinu dela
  2. Program dela za novo mandatno obdobje
  3. Razno

Dnevni red je bil v predlagani obliki sprejet.

Ad 1.

Predsednik v uvodu prve točke dnevnega reda na kratko povzame pristojnosti KS, določene v statutu MO Novo mesto in članom svet predlaga  njegovo zamisel o načinu dela v mandatnem obdobju 2010 – 2014.

-          seje svet KS naj bi bile predvidoma enkrat mesečno predvidoma vsak drugi četrtek v mesecu oziroma po potrebi,

-          posamezna seja naj bi trajala  največ dve uri,

-          vsak član sveta KS ima pravico predlagati vsebino posamezne točke dnevnega reda – praviloma naj bi to bilo na tekoči seji za prihodnjo sejo, sicer pa vsaj en teden pred predvideno sejo,

-          zaželjeno je, da se v naprej pripravijo predlogi sklepov,

-          praviloma ima vsak  sprejeti sklep nosilca za izvedbo naloge in rok,

-          na vsaki seji sveta je obvezna točka dnevnega reda »pregled realizacije sklepov«,

-          občasno, oziroma po potrebi se na seje vabi občinske svetnike iz naše KS, predsednico KORK in predsednike drugih organizacij na območju KS,

-          g. Ivan Bukovec predlaga, da se ob obravnavi strokovnih zadev pomembnih za našo KS vabi na sejo sveta KS tudi  strokovnjaka za obravnavano področje

-          praviloma se z občino in drugimi komunicira v pisni obliki; posamezni zadolženi član pripravi dopis, ki ga pošlje ga. Vovk. Ta ga posreduje v podpis predsedniku sveta KS.

-          v zapisnikih se bo uporabljal  v zapisih razprav članic in članov sveta KS moški spol za oba spola.

Vsi predlogi so bili soglasno sprejeti.

Ad 2.

Predsednik prisotne seznani, da KS letno dobi iz občinskega proračuna cca 30.000 EUR predvsem za komunalno ureditev, kar je na prebivalca bistveno manj kot je dodeljeno za KS izven Novega mesta. V zvezi s tem so nekatere mestne KS že večkrat protestirali. Enako je ravnal naš svet KS in predsednik sveta kot občinski svetnik. 

V nadaljevanju so člani sveta KS po razpravi soglasno 2011 sprejeli  okvirni program dela. Ta se bo dopolnjeval in konkretiziral glede na prioritete v nadaljevanju, za realizacijo katerih so zadolženi naslednji člani sveta KS:

-          g. Bukovec  - za ureditev ulic, cest, omejitve hitrosti in znakov,

-          g. Zupan za  lepo urejeno okolico oz. KS ( zagotovitev redne košnje trave na občinskem zemljišču, ob  blokih in trgovini, ustanovitev društva…. )

-          g. Geršič za izdajo glasila najmanj enkrat letno in ureditev spletne strani na občinski strani (dosedanjo domeno odpovemo),

-          g. Zupan za organizacijo postaje RK (2 x letno merjenje krvnega tlaka, sladkorja in holesterola, predavanja – v sodelovanju z KO RK ),

-          g. Zupan skrbi za sodelovanje z drugimi KS v mestu ,

-          ga. Reba - oživitev  krajevnega praznika, dneva KS ali druženja generacij v KS oz. druge primerne oblike,

-          g. Skubic - organizacija športnih aktivnosti v KS, ustanovitev društva

-          g. Zupan - dokončanje lokacij za druženje generacij oz. otroških igrišč na Kandijski ulici in pod blokom Vrtovi na Krki,

-          g. Geršič – ureditev prometa in odmera zemljišč na ulici Marjana Kozine,

-          g. Zupan in g. Bukovec – ponovna zahteva županu in  občinski upravi za rešitev problema določitve funkcionalnih zemljišč, odstranitev lesenih barak (garaž),

-          g. Bukovec – pri g. Fejziču pridobi informacijo o uporabnosti zaklonišča na Žibertovem hribu,

-          g. Starc – pripravi dopis za Komunalo oz. občino za dokončanje (asfaltiranje) ceste na Ragovem,

-          g. Zupan pridobi informacijo o lastništvu parcele na vrhu Žibertovega hriba in možnost ureditve le tega za igrišče oz. prostora za druženje krajanov vseh generacij,

-          g. Bukovec se na policiji pozanima za štetje prometa na Jakčevi ulici,

-          ga. Vovk pripravi dopis na Agencijo za šport za ureditev igrišča pri vrtcu Ciciban.

Ad 3.

Pod to točko so bili sprejeti naslednji sklepi:

1. Društvu prijateljev mladine Novo mesto za novoletno obdaritev otrok nakažemo 200,00 EUR

2. KORK Majde Šilc se nakaže 1.000,00 EUR, pri čemer naj se polovica  porabi  za obdaritev pomoči potrebnih otrok in druga polovica za  starejše krajane, ki so v materialni stiski

Naslednja seja bo 9.12.2010 ob 17. uri v gostišču Mrhar. Na sejo bomo povabili še svetnika iz prejšnjega mandata, gospo Rio Bačar, aktivistki RK, ki merita krvni tlak, predsednico KORK, rajonskega policista in Primoža Skubica, ki ureja spletno stran. Ga. Fanika pripravi ustrezna vabila.

Seja zaključena ob 19,40. uri.

Zapisala:                                                                                         Predsednik:

F. Vovk                                                                                     mag. Adolf Zupan

novice

20. november, KS Majde Šilc

Zapisnik seje sveta KS Majde Šilc - 6.11.2017

Na novembrski seji sveta KS Majde Šilc smo obravnavali obsežen dnevni red. Več v pripetem zapisniku seje...

več >

17. maj, KS Majde Šilc

Na kratko o minulih in bodočih aktivnostih v krajevni skupnosti Majde Šilc

Svet krajevne skupnosti Majde Šilc je v prvem delu letošnjega leta izvajal aktivnosti glede na predvideni program dela ter se odzival na tekoče dogajanje v krajevni skupnosti in predloge krajanov.

več >

23. april, KS Majde Šilc

Igrišče pod Vrtovi na Krki

Nova plezalna igrala na igrišču pod Vrtovi na Krki

več >

23. april, KS Majde Šilc

Svet krajevne skupnosti Majde Šilc želi vsem prijetne praznike

Naj bodo prosti dnevi tudi priložnost za pogled na našo okolico

več >

19. april, KS Majde Šilc

Preventivne zdravstvene meritve v KORK Majde Šilc

KORK Majde Šilc je v petek, 11. marca 2011, za krajane organizirala preventivne zdravstvene meritve za svoje krajane.

več >

24. februar, KS Majde Šilc

Zapisnik 6. seje sveta KS Majde Šilc

6. seja sveta KS Majde Šilc je potekala 24. februarja 2011.

več >

24. februar, KS Majde Šilc

Mestna občina Novo mesto zavrnila zaprtje pošte

Z uradnim odzivom je tudi MO Novo mesto zavrnila predlagano zaprtje pošte v Kandiji

več >

24. januar, KS Majde Šilc

Zapisnik 4. seje sveta KS Majde Šilc

4. seja sveta KS Majde Šilc je potekala 24.1.2011.

več >

24. december, KS Majde Šilc

Glasilo KS Majde Šilc - december 2010

Za konec leta 2010 in ob nastopu novega mandata je KS Majde Šilc za krajane pripravila glasilo krajevne skupnosti.

več >

18. november, KS Majde Šilc

Zapisnik 2. seje sveta KS Majde Šilc

2. seja sveta KS Majde Šilc je potekala 18.11.2010.

več >