zemljevid krajevnih skupnosti

Zapisnik 6. seje sveta KS Majde Šilc

datum: 24.02.2011

6. seja sveta KS Majde Šilc je potekala 24. februarja 2011.

Z A P I S N I K

VI. seje sveta KS Majde Šilc dne, 24/2-2011 ob 18. uri v prostoru KS Ragovska 7a Novo mesto.

Prisotni: mag. Adolf Zupan,  Peter Geršič, Marija Jerele, Ivan Bukovec, Jasmina Reba in Frančiška Vovk.

Seje se ni udeležil: Maks Starc

DNEVNI RED:

  1. Potrditev zapisnika prejšnje seje in pregled realizacije sklepov,
  2. priprava predloga plana za obdobje štirih let,
  3. razno.

 

Predsednik pozdravi prisotne, se zahvali za udeležbo  in ugotovi, da je sklepčnost zagotovljena.

 

K točki 1.

Zapisnik IV. in V. seje so vsi člani prejeli v elektronski obliki. Na zapisnika pripomb ni bilo in sta v predlagani obliki sprejeta.

-          g. Peter Geršič poroča, da je bil odziv na anketo o ukinitvi pošte na Ragovski  ulici nad pričakovanji. O problematiki je bilo poročano v medijih, za TV Vaš kanal je bil pred pošto posnet in objavljen prispevek, kjer je tako direktorja pošte kot novinarja seznanil o željah krajanov. Z odločitvijo krajanov bo g. Geršič seznanil tudi župana g. Alojzija Muhiča.

-          g. predsednik poroča, da je imel pogovor z direktorjem DURS-a, ki ni odklonil želje, da bi v času obnove pošte odstopili prostore,

-          g. Bukovec bo  problematiko glede pošte  izpostavil tudi kot svetniško vprašanje.

-          ga. Vovk opozori Agencijo za šport, da ob igrišču pri vrtcu zamenja ograjo z močnejšo izvedbo,

-          ga. Reba  poroča, da bi bilo kakršno koli praznovanje dneva KS povezano s stroški, zato predlaga, da bi imeli v jeseni kostanjev piknik.

Vse ostale zadolžitve so v izvajanju,  realizirano bo v pomladnih mesecih.

K točki 2.

Z štiriletno obdobje smo  prioriteto planirali:

-          ureditev  prostora za druženje krajanov na Žibertovem hribu,

-          preplastitev ceste od DURS-do vrha Jakčeve ulice,

-          ureditev parka pred blokom Ragovska 21,

-          ureditev zaklonišča na Žibertovem hribu,

-          sanacija poti (pločnika) pri Belokranjcu,

-          popravilo obstoječih  športnih objektov

-          potrdili in sprejeli smo finančno poročilo za leto 2010.

K točki 3.

Predsednik poroča,

-          da je pristojne občinske službe obvestil o neurejenosti Ragovega loga,

-          da je bil sklican sestanek s predsedniki blokov, od 54 vabljenih se je sestanka udeležilo le 14 predstavnikov,

-          da je od predstavnik Terce predlagal, da bi se izdelal elaborat o določitvi funkcionalnih zemljišč pri blokih.

Dogovorili smo se, da bomo v aprilu na območju KS izvedli čistilno akcijo. V dogovoru z GRC bomo izvedli gasilsko vajo (reševanje iz bloka) v slučaju požara ali eksplozije plina.

Do srede 2.3.2011 predsedniku dostaviti še ostale predloge plana vzdrževanja  do leta 2014.

Seja zaključena ob 19,30. uri.

Zapisala:                                                                                     Predsednik:

F. Vovk                                                                                 mag. Adolf Zupan

novice

20. november, KS Majde Šilc

Zapisnik seje sveta KS Majde Šilc - 6.11.2017

Na novembrski seji sveta KS Majde Šilc smo obravnavali obsežen dnevni red. Več v pripetem zapisniku seje...

več >

17. maj, KS Majde Šilc

Na kratko o minulih in bodočih aktivnostih v krajevni skupnosti Majde Šilc

Svet krajevne skupnosti Majde Šilc je v prvem delu letošnjega leta izvajal aktivnosti glede na predvideni program dela ter se odzival na tekoče dogajanje v krajevni skupnosti in predloge krajanov.

več >

23. april, KS Majde Šilc

Igrišče pod Vrtovi na Krki

Nova plezalna igrala na igrišču pod Vrtovi na Krki

več >

23. april, KS Majde Šilc

Svet krajevne skupnosti Majde Šilc želi vsem prijetne praznike

Naj bodo prosti dnevi tudi priložnost za pogled na našo okolico

več >

19. april, KS Majde Šilc

Preventivne zdravstvene meritve v KORK Majde Šilc

KORK Majde Šilc je v petek, 11. marca 2011, za krajane organizirala preventivne zdravstvene meritve za svoje krajane.

več >

24. februar, KS Majde Šilc

Zapisnik 6. seje sveta KS Majde Šilc

6. seja sveta KS Majde Šilc je potekala 24. februarja 2011.

več >

24. februar, KS Majde Šilc

Mestna občina Novo mesto zavrnila zaprtje pošte

Z uradnim odzivom je tudi MO Novo mesto zavrnila predlagano zaprtje pošte v Kandiji

več >

24. januar, KS Majde Šilc

Zapisnik 4. seje sveta KS Majde Šilc

4. seja sveta KS Majde Šilc je potekala 24.1.2011.

več >

24. december, KS Majde Šilc

Glasilo KS Majde Šilc - december 2010

Za konec leta 2010 in ob nastopu novega mandata je KS Majde Šilc za krajane pripravila glasilo krajevne skupnosti.

več >

18. november, KS Majde Šilc

Zapisnik 2. seje sveta KS Majde Šilc

2. seja sveta KS Majde Šilc je potekala 18.11.2010.

več >