zemljevid krajevnih skupnosti

Ustanovite varnostnega sosveta v KS Gotna vas

datum: 03.03.2014

Krajevna skupnost Gotna vas obvešča vse krajane, da je dne 5.2.2014 ustanovila VARNOSTNI SOSVET.

Namen ustanovitve je tvorno sodelovanje krajanov, MO Novo mesto, policije in Romov, ki živijo v naši krajevni skupnosti, kajti to je verjetno edini način, da se o varnostni problematiki (ne samo romski) pogovarjamo vsi in s tem rešujemo nastajajoče težave. Po potrebi bomo vključili tudi druge organizacije, komisije, ustanove ali zavode. Največ pa lahko naredimo, če o nastali težavi spregovorimo takoj.

Za uspešno delovanje varnostnega sosveta je potrebno in zaželjeno sodelovanje vseh krajanov. Na spodaj navedene kontakte nas lahko sproti obveščate o  problematiki, ki ste jo opazili v naši krajevni skupnosti. Na vašo pobudo bomo ustrezno in takoj odreagirali.

 Vsi, ki želite na kakršen koli način sodelovati v sosvetu, ste vabljeni, da se nam pridružite.

 Predsednik varnostnega sosveta je Dušan Kastelec, ki je hkrati tudi predsednik krajevne skupnosti. Njegov namestnik je Matjaž Zaman.

KONTAKTI:

DUŠAN KASTELEC, predsednik 041/506 840

MATJAŽ ZAMAN, namestnik 041/610 631

VODJA OKOLIŠA PP NM, SANDI ŠUŠTARIČ 07/33 27 400

 

Lahko pa nam pišete po e – pošti: ks.gotna.vas@novomesto.si

 

Datum: 3.3.2014  

Predsednik varnostnega sosveta

Dušan Kastelec

 

 

MESTNA OBČINA NOVO MESTO

 

KRAJEVNA SKUPNOST

GOTNA VAS, Belokranjska cesta 46,

8000 Novo mesto

 

 

 

ZAPISNIK

ustanovitve Varnostnega sosveta v KS Gotna vas

 

Svet KS Gotna vas je na svoji redni seji sprejel odločitev o ustanovitvi Varnostnega sosveta. Seja je bila 5.2.2014 v prostorih KS Gotna vas, Belokranjska cesta 46, Novo mesto.

 

PRISOTNI:

  • Dušan Kastelec, Matjaž Zaman, Janez Žefran, Silva Kužnik, Dunja Poljak, Miran Vidmajer – vsi KS Gotna vas,
  • Marko Škedelj – Policijska postaja Novo mesto,
  • Mateja Jerič – MO Novo mesto
  • Dušan Smajek – romsko naselje Poganci.

 

 

Sejo sveta je vodil predsednik KS Gotna vas Dušan Kastelec. Predlagana je bila ena točka dnevnega reda, to je ustanovitev Varnostnega sosveta v KS Gotna vas ( v nadaljevanju VS), ki je bila tudi sprejeta.

 

 

 

VARNOSTNI SOSVET – razprava / mnenja

 

Dušan Kastelec, predsednik KS Gotna vas.

Na kratko je predstavil delovanje KS in našo zainteresiranost glede varnostne problematike. Med drugim je omenil naš pomislek, predvsem zaradi neaktivnosti oz. nemoči policije.

 

Marko Škedelj, policijska postaja NM.

Tudi on se strinja z ustanovitvijo sosveta, ki pomeni predvsem pomoč, ter tudi podrobno opiše delovanje policije, ki je učinkovita predvsem v takojšnji reakciji v nastali težavi. Omeni tudi, da je policija veliko naredila na osveščanju romov glede orožja in ostale kriminalitete. Vsa preventiva pa je objavljena na spletni strani policije.

Poudari da je za uspešno delovanje zelo pomembno sodelovanje policije, lokalne skupnosti, občine in romov.

 

Duško Smajek, romsko naselje Poganci.

Na začetku omeni, da je bilo sodelovanje med romi (Poganci) in KS vedno dobro in želi, da tako  tudi ostane. Tudi on se strinja za ustanovitev VS. Pove za njegovo vlogo v romskem naselju Poganci in je mnenja, da lahko z dobrim sodelovanjem pripomore kar največ za uspešno delovanje VS.

 

Mateja Jerič, MO Novo mesto.

Predstavila je svoj pogled na delovanje VS v krajevnih skupnostih, kjer je ustanovljen. Podrobno predstavi delovanje VS v Šmihelu, ki je bil ustanovljen na začetku lanskega leta, neformalno pa delujejo že 10 let in je  primer dobre prakse. Mateja še pove, da je Občina v lanskem letu sprejela strategijo reševanja romske problematike do leta 2020.

 

Matjaž Zaman, tajnik KS Gotna vas.

Matjaž Zaman se je strinjal s predsednikom KS, da smo zainteresirani za ustanovitev Varnostnega sosveta, kljub pomislekom o učinkovitosti le tega. Povedal je, da je z delom policije zadovoljen, ustavi pa se na tožilstvu, ki po njegovem mnenju ne opravlja svoje naloge. Glavno težavo vidi v kriminalu in krajah

 

 

 

POVZETEK:

 

Vsi prisotni smo si zadali smernice za naprej, ki jih bomo podrobno obravnavali na naslednji seji (varnostna problematika, parcelacija romskega naselja itd.).

Varnostni sosvet smo ustanovili soglasno brez glasu proti. Za predsednika je bil izbran predsednik KS Gotna vas Dušan Kastelec, njegov namestnik oz. tajnik pa Matjaž Zaman.

 

Sprejeli smo nekaj SKLEPOV:

 

-       Da pristojni inšpekcijski službi za Okolje in prostor pošljemo dopis o črni gradnji. Pozvali jih bomo, da podajo svojo obrazložitev za omenjeno črno gradnjo.

-       Da poskušamo najti nekoga iz romskega naselja Ukrat, ki bi bil pripravljen sodelovati v VS.

-       Da obvestimo vse krajane o ustanovitvi VS oz. da jim na kratko predstavimo delovanje in kaj je njegovo poslanstvo.

 

 

Dogovorili smo se, da bo naslednji sestanek VS predvidoma konec meseca marca (oz. ko prejmemo odgovor inšpekcije). V primeru pobude krajanov, pa že prej.

 

 

 

Seja sveta je bila zaključena ob 20:00 uri.

 

Datum: 11.2.2014, Novo mesto

 

 

Zapisnik pisal:                                               Predsednik sveta in Varnostnega sosveta

Matjaž Zaman                                                                    KS Gotna vas

                                                                                         Dušan Kastelec

 

 

POSLOVNIK

SOSVETA ZA VARNOST KRAJEVNE SKUPNOSTI GOTNA VAS

 

 

Poslanstvo

 

1.člen

 

Sosvet za varnost (v nadaljevanju posvetovalno telo) je ustanovljeno z namenom, da krajevna skupnost (v nadaljevanju KS) s policijo in ostalimi pristojnimi organi in institucijami preprečuje nastanek različnih negativnih pojavov in s tem zagotovi večjo varnost ljudi.

Posvetovalno telo bo delovalo kot najširši dejavnik za zagotavljanje varnosti na nivoju KS in sicer z zavestjo, da zagotavljanje varnosti ni samo stvar policije, temveč družbe oziroma skupnosti kot celote, policija pa je le eden od strokovnih dejavnikov na tem področju.

Vloga posvetovalnega telesa ni raziskovanje deviantnih pojavov, temveč odkrivanje in odpravljanje vzrokov za njihov nastanek, torej predvsem proaktivno in preventivno delovanje. Zato je njegova temeljna funkcija povezovanje, koordiniranje in usmerjanje vseh organov, organizacij in drugih strokovnih dejavnikov, ki se ukvarjajo s to problematiko, kot tudi vseh drugih subjektov, ki lahko kakorkoli vplivajo na kvaliteto varnostne kulture, vključno z animacijo širše javnosti.

 

Naziv posvetovalnega telesa

 

2. člen

 

Posvetovalno telo se imenuje Sosvet za varnost.

 

Ustanovitelj

 

3. člen

 

Posvetovalno telo ustanovi predsednik KS Gotna vas s pomočjo Policijske postaje Novo mesto.

 

Postopek ustanavljanja

 

4. člen

 

Posvetovalno telo se ustanovi na podlagi 35. člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 7. februarja 2013. Člane posvetovalnega telesa s sklepom ustanovi predsednik KS Gotna vas na podlagi predhodnih pristopnih izjav članov.

 

 

Postopek ukinitve

 

5. člen

 

Posvetovalno telo se lahko ukine s sklepom predsednika KS Gotna vas, če se s tem strinja večina članov posvetovalnega telesa. Ukinitev lahko predlaga vsak član posvetovalnega telesa.

Vzrok za ukinitev posvetovalnega telesa je ugotovitev, da sosvet ni pripomogel k izboljšanju varnosti v kraju.

 

Namen in cilji posvetovalnega telesa

 

6. člen

 

Namen:

-     preprečevanje in proučevanje varnostnih problemov;

-     interdisciplinarno reševanje nastalih varnostnih problemov;

-     združevanje različnih komisij, delovnih skupin ali podobnih organizacij, ki se ukvarjajo s podobnimi ali enakimi zadevami pod enotno okrilje, s tem pa doseči učinkovitost, transparentnost in racionalizacijo delovanja;

-     vplivanje na varnostno zavest prebivalcev;

-     ugotavljanje stališč ali mnenj javnosti o varnostnih razmerah.

 

Cilji:

-     zmanjševanje števila varnostnih problemov v KS;

-     povečati občutek varnosti pri občanih;

-     partnersko sodelovanje pri zagotavljanju varnosti med policijo, organi KS, mestno občino, gospodarstvom, zdravstvom, podjetniki, izobraževalnimi zavodi, Centrom za socialno delo, občani in drugimi formalnimi in neformalnimi organizacijami;

-     medsebojna obveščenost partnerjev o varnostnih razmerah;

-     soodgovornost in porazdelitev nalog za zagotavljanje varnosti med partnerji

 

Aktivnosti posvetovalnega telesa

 

7. člen

 

Vsi člani posvetovalnega telesa izvajajo naloge in aktivnosti za doseganje ciljev v okviru svojih pristojnosti.

 

Posvetovalno telo za doseganje ciljev:

 

-     obravnava in analizira letno poročilo o varnostnih razmerah v lokalni skupnosti;

-     oblikuje strategijo dela za odpravljanje vzrokov za razraščanje negativnih pojavov v KS;

-     oblikuje prioritetno listo reševanja varnostnih problemov;

-     izvaja projekte;

-     pridobiva finančna sredstva in strokovne sodelavce za izvajanje projektov;

-     ustanavlja delovne skupine na ravni krajevne skupnosti ali sosesk za izvajanje posameznih aktivnosti;

-     pripravlja reklamne spote, izdaja zloženke in druge pisne materiale o varnostni problematiki;

-     organizira okrogle mize o preventivnem delovanju;

-     sodeluje na razstavah, sejmih in podobnih prireditvah, kjer lahko vzpodbuja preventivno delovanje

-     pripravi letno poročilo in analizo rezultatov dela posvetovalnega telesa;

-     seznanja javnost o svojem delu.

 

Vsebina dela

 

8. člen

 

Posvetovalno telo obravnava vzroke in aktivnosti za odpravo vseh pomembnejših varnostnih problemov v občini.

 

Oblike delovanja

 

9. člen

 

Posvetovalno telo razpravlja in sprejema odločitve o varnostnih problemih na sejah posvetovalnega telesa.

Posvetovalno telo je sklepčno, kadar je na seji prisotnih več kot polovico stalnih članov telesa. Posvetovalno telo sprejema odločitve in sklepe na podlagi soglasja večine prisotnih članov. Na sejah telesa se glasuje praviloma javno z dvigom rok.

Posvetovalno telo po potrebi sklicuje tiskovne konference, na katerih obvešča javnost o njegovem delovanju in sprejetih odločitvah.

Posvetovalno telo za doseganje zastavljenih ciljev in nalog na različne načine spodbuja javnost za odpravo vzrokov negativnih pojavov v občini ter kraju.

 

Posvetovalno telo se sestaja po potrebi, oziroma vsaj dvakrat letno. Vabilo in gradivo za sejo sosveta se praviloma pošlje 7 dni pred sejo telesa.

 

Na seje posvetovalnega telesa se lahko vabi tudi druge osebe (goste) ali poročevalce, ki lahko prispevajo k razreševanju varnostne problematike.  

 

Organi posvetovalnega telesa

 

10.člen

 

Posvetovalno telo ima predsednika, podpredsednika  in sekretarja.

 

Predsednik in sekretar posvetovalnega telesa

 

11. člen

 

Predsednik posvetovalnega telesa je praviloma predsednik KS, ki se ga (jo) potrdi na konstitutivni seji posvetovalnega telesa z večino glasov telesa. Podpredsednika posvetovalnega telesa se izvoli z  večino vseh članov posvetovalnega telesa. Sekretarja posvetovalnega telesa predlaga predsednik, sprejme pa ga posvetovalno telo z večino glasov prisotnih članov.

 

Naloge predsednika in sekretarja posvetovalnega telesa

 

12. člen

 

Naloge predsednika:

-     skrbi za nemoteno delovanje posvetovalnega telesa;

-     sklicuje in vodi seje;

-     predlaga dnevni red;

-     pripravlja seznam problemov in izvedbeni načrt reševanja;

-     skrbi za izvajanje načrtovanih aktivnosti;

-     skrbi za ugled;

-     skrbi za promocijo (sklicuje in vodi tiskovne konference);

-     navezuje stike z zunanjimi subjekti.

 

Naloge sekretarja:

-     sodeluje pri pripravi gradiva za sejo telesa;

-     koordinira delo med člani;

-     skrbi za izvedbo načrtovanih nalog oz. realizacijo sklepov;

-     se po potrebi udeležuje izobraževanja na področju varnosti;

-     opravlja vse administrativne naloge posvetovalnega telesa.

 

Zastopanje in pravica podpisovanja

 

13. člen

 

Posvetovalno telo zastopa predsednik. Pisne akte in druga obvestila podpisuje predsednik ali sekretar po njegovem pooblastilu.

 

Prenehanje funkcije predsednika in sekretarja

 

14. člen

 

Funkcija predsednika, podpredsednika in sekretarja preneha z razrešitvijo ali odstopom. Razrešitev  funkcij se sprejme z večino vseh članov.

 

Člani posvetovalnega telesa

 

                                                                             15. člen

 

Stalni člani so predstavniki organov KS, policije in drugih organov in organizacij v MO Novo mesto, ki delujejo na področju varnosti ter redno sodelujejo pri delovanju posvetovalnega telesa.

 

Stalni člani posvetovalnega telesa so:

-     Predsednik KS Gotna vas,

-     Predstavniki KS Gotna vas,

-     Predstavnik Policijske postaje Novo mesto,

-     Vodja policijskega okoliša Policijske postaje Novo mesto,

-     Predstavnik romske skupnosti.

 

 

 

Na seje so lahko vabljeni tudi predstavniki: ostalih krajevnih skupnosti, organov in organizacij MO Novo mesto, ki delujejo na področju varnosti, zasebno – varnostne organizacije, društev in organizacij, katerih dejavnost je pomoč otrokom in mladostnikom, mladinske organizacije, predstavniki humanitarnih organizacij, predstavnik zdravstvenega doma, predstavniki prostovoljnih gasilskih društev,  predstavniki osnovnih šol, predstavnik Upravne enote in druge, ki bi lahko pripomogli k zagotavljanju večje varnosti ljudi v KS. Kot posameznike se na seje posvetovalnega telesa lahko vabi tudi ugledne in vplivne osebe s kulturnega, umetnostnega, gospodarskega, znanstvenega področja in vsi tisti, ki želijo aktivno sodelovati v posvetovalnem telesu.

 

Na razširjeno sejo posvetovalnega telesa  se jih vabi v primeru poslabšanja varnostne situacije na določenem območju oziroma v primeru reševanja varnostne problematike konkretnega področja.

 

Naloge članov

 

16. člen

 

-     aktivno sodelovanje pri delu posvetovalnega telesa;

-     dajejo pobude in predloge za reševanje varnostnih problemov;

-     izvajajo naloge in izpolnjujejo druge dolžnosti, ki so jih prostovoljno sprejeli

-     se redno udeležujejo sej posvetovalnega telesa

-     delujejo v korist splošne varnosti;

-     skrbijo za ugled posvetovalnega telesa.

 

Pridobitev članstva

 

17. člen

 

Člane se pridobi s pristopno izjavo, s katero se član moralno obveže, da bo aktivno deloval po poslovniku o delovanju posvetovalnega telesa in skrbel za njegov ugled.

 

Prenehanje članstva

 

18. člen


Članstvo preneha z odstopom ali razrešitvijo.

 

Član lahko odstopi na lastno željo ali je razrešen na zahtevo članov posvetovalnega telesa, če so mnenja, da član grobo krši sprejet poslovnik delovanja ali kako drugače škoduje delu in ugledu posvetovalnega telesa. Razrešitev lahko predlaga vsak član, odločitve pa se sprejemajo z dvotretjinsko večino prisotnih članov posvetovalnega telesa.

 

Pravice in dolžnosti članov

 

19. člen

 

-     Vsi člani so enakopravni in imajo pravico sodelovati, odločati in glasovati o vseh aktivnostih posvetovalnega telesa;

-     Vsi člani so moralno odgovorni, da delujejo v interesu posvetovalnega telesa in opustijo vse, kar bi lahko škodovalo ugledu in delovanju posvetovalnega telesa.

 

Materialna in finančna sredstva

 

20. člen

 

Materialna in finančna sredstva se pridobivajo na podlagi dogovora med člani.

 

Vir sredstev so lahko:

-     proračun KS

-     proračun MO Novo mesto;

-     proračun policije;

-     sredstva drugih organizacij in institucij;

-     donacije;

-     prostovoljni prispevki posameznikov.

 

Komunikacija z mediji

 

21. člen

 

Posvetovalno telo komunicira z mediji na tiskovnih konferencah, z objavljanjem člankov in obvestil, pogovori (intervjuji) in drugimi načini predstavljanja javnosti.

 

Cilji komuniciranja z mediji

 

22. člen

 

Cilji komunikacije z mediji so:

-     informiranje javnosti o delu posvetovalnega telesa;

-     izvajanje pritiska na druge institucije, ki niso članice;

-     zbiranje prostovoljnih prispevkov;

-     promocija posvetovalnega telesa.

 

Končne določbe

 

23. člen

 

Poslovnik posvetovalnega telesa se soglasno sprejme na ustanovni seji in začne veljati takoj.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                Predsednik

Datum:  5. februar 2014                                                                      Dušan Kastelec

 

 

 

novice