zemljevid krajevnih skupnosti

Zapisnik 30. seje KS Drska

datum: 20. 12. 2018

Zapisnik sestanka 30. seje Sveta KS Drska, ki je bil dne 13.11.2018.

KS Drska prosojno ozadje-logo

Ulica Slavka Gruma 9

8000  NOVO MESTO

 

Z A P I S N I K

 

sestanka 30. seje  Sveta KS Drska, ki je bil izveden dne 13.11.2018 z začetkom ob 19. uri v prostorih KS Drska.

PRISOTNI ČLANI:  Jožef Preskar,  Majda Kavšek,  Mira Retelj, Polde Fink,   Jožica Cekuta  in Matjaž Kavšek.

Sejo je vodila predsednica Mira Retelj.

 

DNEVNI RED:

 1. Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje
 2. Potrebe krajanov po urejanju prostora
 3. Poziv MO Novo mesto za sofinanciranje projektov za leto 2019
 4. Razno

 

K 1. Točki

Zapisnik 29. seje je pregledan in potrjen.

 

K 2. Točki

V okviru srečanja krajanov z županskimi kandidati v naši KS so krajani izpostavili naslednje potrebe:

 • Umiritev prometa na ulici Slavka Gruma zaradi prehitre vožnje (cona 30 je že uvedena)
 • Ureditev prehoda za pešce na Brodu  - križišče s Šalijevo ulico
 • Osvetlitev križišča na Šegovi ulici pri uvozu z Volčičevo in Cesarjevo ulico.
 • Prometna ureditev za nove bloke na Pavčkovi ulici
 • Postavitev javne razsvetljave na Westrovi ulici od Vodnikove hiše do upokojenskih blokov.
 • Postavitev javne razsvetljave v Irči vasi in ureditev pločnika
 • Ureditev ekološkega otoka na križišču ulice Slavka Gruma s Cesarjevo ulico
 • Ureditev kanalizacije in odvodnjavanja na ulici Slavka Gruma
 • Postavitev dveh prometnih znakov – slepa ulica -  na ulici Slavka Gruma 23 in Slavka Gruma 25
 • Postavitev NLB bančnega avtomata v krajevni skupnosti Drska
 • Umestitev in organizacija dnevnega centra za starejše občane
 • Preplastitev ulice Mirana Jarca
 • Preplastitev Volčičeve ulice
 • Srebrniče – ureditev dostopa do reke Krke, izgradnja pomola in ureditev športnega parka v Srebrničah

Županom je bil s strani predsednice predstavljen predlog potreb KS Drska za naslednje mandatno obdobje, ki je v prilogi.

Sklep.: Navedene potrebe se posreduje MO NM, da jih čim prej vključi v program izvajanja.

Svet KS Drska sprejme plan projektov za obdobje 2019 – 2022.

 

K 3. Točki

MO Novo mesto je dne 29.10.2018 objavila poziv za sofinanciranje projektov KS  za leto 2019.

 

SKLEP:  KS Drska na poziv za leto 2019 prijavi naslednje projekte:     

1

Večnamenski prostor v kotlovnici

2

Ureditev otroškega igrišča na Cesarjevi ulici - IP za ureditev

3

Irča vas - Ureditev uvoza na parcelo št. 1104/4 k.o. Šmihel.

4

Ureditev Športnega parka Srebrniče

5

Pasje sprehajališče

 

K 4. Točki

 • Predsednica je poročala, da je MO N.m. sklicala sestanek za predstavitev projekta RUNE – gradnjo širokopasovnega omrežja v MO Novo mesto.

Vse lastniki hiše, ki bi se želele priključiti na optični kabel, bi morale podpisati pristopno izjavo, ki pa ni zavezujoča.

Do pomladi 2019 bodo narejeni projekti, v jeseni 2019 pa bi se začela gradnja. Gradnja se bo izvajala, če bo zanimanje za to, vsaj 25 % podpisnikov pristopnih izjav. Cena priključka je 150,00 €, kar zajema instalacijo v hiši in instalacijo modema. Lastniki zemljišč na svoji zemlji financirajo izkop sami.

 

SKLEP: MO novo mesto se zaprosi za seznam hiš v bazi, z naslovi, kjer je predvidena postavitev širokopasovnega omrežja.

 

 • Novoletna okrasitev Krajevne skupnosti

Za letošnjo okrasitev krajevne skupnosti se okrasi jelka pri Tušu na ulici Slavka Gruma z obstoječimi lučkami.  Dodatno se izvede okrasitev stebrov  javne razsvetljave. Projekt se prijavi MO  N.m. v okviru neporabljenih sredstev iz projektov za leto 2018.

Za sodelovanje v projektu se zaprosi Osnovno šolo Drska, Šolski center in Katjo Keserič Markovič.

 

 • Nabava zastav za potrebe krajevne skupnosti

Zaradi slabega stanja slovenskih zastav je nujno nabaviti 20 kosov novih zastav in 15 kosov zastav Krajevne skupnosti Drska.

Nosilec naloge je Matjaž Kavšek.

 

 • Veseli december za otroke.  Društvo DPM Mojca Novo mesto,  prosi za pomoč pri novoletni obdaritvi predšolskih otrok.

Sklep.:  Društvu se odobri donacija za obdaritev otrok v višini 300,00 Eur.

 

 • Društvo gojiteljev malih pasemskih živali Novo mesto  organizira v mesecu decembru razstavo v OŠ Drska in prosi za finančno pomoč pri pokrivanju stroškov razstave.

Sklep.: DGMPŽ Novo mesto se odobri donacija v višini 100,00 Eur.

 

 • Športno društvo Drska prosi za finančno pomoč za organizacijo smučarskega izleta in tekmovanja trojk v košarki.

Sklep.: Športnemu društvu se odobri pomoč v višini 1.000,00 €.

 

Seja je bila zaključena ob 21.00 uri

 

                                                                 

Tajnica KS Drska:                                                       Predsednica KS Drska:

 Jožica CEKUTA                                                                        Mira RETELJ

 

 

 

tabela

 

 

 

 

 

 

 

 

novice

06. julij, KS Drska
19. junij, KS Drska

Javna razgrnitev in obravnava dopolnjenega osnutka OPPN za obvoznico Šmihel

Prihodnji teden se začenja javna razgrnitev dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za obvoznico Šmihel. Javna razgrnitev bo potekala od 26. junija do 16. avgusta v prostorih Mestne občine Novo mesto (Seidlova cesta 1), javna obravnava pa bo v ponedeljek, 15. julija 2019 ob 16. uri, v sejni sobi občinskega sveta na rotovžu ...

več >

14. junij, KS Drska

Zapisnik 6. seje Sveta KS Drska

Sestanek 6. seje Sveta KS Drska, ki je bil dne 13.05.2019

več >

22. maj, KS Drska
19. april, KS Drska

ŠOLA ZDRAVJA – DRSKA NOVO MESTO

Vsako jutro ob 8. uri na skupnem igrišču zgradb Šegove in Slavka Gruma

več >

17. april, KS Drska

Zapisnik 4. seje KS Drska

Zapisnik sestanka 4. seje Sveta KS Drska, dne 18.03.2019

več >