zemljevid krajevnih skupnosti

Zapisnik 14. seje Sveta KS Drska

datum: 12.02.2017

Zapisnik sestanka 14. seje Sveta KS Drska, ki je bil dne 14.12.2016 ob 14.00 uri na splavu v Irči vasi.

Z A P I S N I K

 

Sestanka 14. seje  Sveta KS Drska, ki je bil dne 14.12.2016 ob 14.00 uri na splavu v Irči vasi.

PRISOTNI ČLANI: Matjaž Kavšek, Leopold Fink, Jože Preskar in Jožica Cekuta. Sejo je vodila predsednica Mira Retelj.

OPRAVIČENO ODSOTNI:  Borut Jakše, Majda Kavšek

Povabilu na sejo sta se odzvala  g. Grobler Boštjan, g. Aleš Berger, MO NM, ga. Škof Jožica in g. Škof Rudi in g. Silvan Trpin

Drugi udeleženci: Primož Kobe.

 

DNEVNI RED:

 

  1. Pešpot okoli Portovalda
  2. Razno

 

 

K 1. Točki

 

Pešpot okoli Portovala

 

Predsednica Sveta KS Drska je pozdravila podžupana g. Boštjana Groblerja in g. Aleša Bergerja in se zahvalila za pobudo, za sklic sestanka na temo oživljanja Portovalda in športno rekreativnega druženja ob reki Krki.

 

Predstavila je izvajanje letošnjega projekta prenove asfaltne poti do čolnarne v Irči vasi, popravilo čolnarne in ureditev brežin ter pešpoti do Broda. V nadaljevanju je stekel pogovor o strategiji MO in željah po nadaljnjem urejanju pešpoti v Portovaldu.

 

 

Ugotovljena je bilo, da je prostor ob čolnarni primeren za razne dogodke, piknike ali druženja krajanov. Nadaljnji projekt izgradnje sprehajalne poti okoli Portovala naj bi prevzela Mestna občina Novo mesto, ker je potreben poseg/odkup zasebnih zemljišč.

Na tem območju je velik potencial za veslanje, primeren prostor za izvajanje športa za odraščajočo mladino. Reka je primerna za izvajanje več športnih dejavnosti. Podjetje Kompas bi lahko bilo vključeno v ponudbo turističnih aktivnosti. Krka je potencial za izvajanje turizma in športa v Novem mestu.

Plovnost reke Krke je potrebno urediti skozi celo leto.

 

Novo mesto  ima zaokrožene sprehajalne poti. Portovald je idealno mesto za ureditev sprehajalno-tekaške poti. Predlagano je, da se uredi krožne poti ob vodi. Ob poti se uredijo klopce, razsvetljava in koši za odpadke.

 

Podan je bil predlog, naj bi se najprej uredila pešpot okoli Portovalda z odkupi zemljišč ob reki Krki. K projektu naj bi se pristopilo v letu 2017. Ribiške kapacitete na reki Krki so izkoriščene samo 10%. Pri projektu je potrebno upoštevati mnenja ribičev, naravovarstvenikov, ARSO in drugih.

 

Spomladi 2017 naj bi se pristopilo k čiščenju studenca na Brodu, postavilo lesen  mostiček - brv z ograjo. Desno od čolnarne se nahaja prostor, ker je bilo pred 50 leti  kopališče. Kamnite plošče – ostanki kopališča so vidni še danes. Potreben je razmislek o ureditvi kopališča, saj leži na sončni legi ves dan. Na istem delu je bilo tudi mestno perišče. Nad periščem je raven prostor, primeren za postavitev zunanjih fitnes naprav.

 

Dogovorjeno je bilo, da bo projekt urejanja pešpoti v Portovaldu vodil g. Aleš Berger, pričakuje pa se tudi sodelovanje krajanov KS Drska.

 

 

K 2.točki

 

Razno

 

  1. Prejeli smo pripombi krajanov zaradi slabe razsvetljave na Drski na hišni številki Drska 52. Ravno tako je zelo slaba razsvetljava na križišču Cesarjeve in Volčičeva s Šegovo ulico pri smetnjakih.

 

  1. Projekti za leto 2017

-    izgradnja poti do Broda in do kopališč

-         idejni projekt naselje KS Drska (temeljita prenova vozišča s kompletno infrastrukturo)

-         ureditev klopi in smetnjakov v naselju KS Drska v okolici blokov

 

  1. Donacije

Za novoletno obdarite otrok društvu Mojca, se odobri 300 EUR.

Društvu za rejo malih živali se odobri 100 EUR.

Mažuretnemu društvu se odobri pomoč 200 EUR.

 

  1. Svet KS Drska objavi novoletno čestitko v Novem mediju in TV Vaš kanal.

 

 

 

Seja je bila zaključena ob 17.00 uri

 

Tajnica KS Drska:                                                       Predsednica KS Drska:

 

  Jožica CEKUTA                                                                        Mira RETELJ

novice

28. april, KS Drska

Zapisnik 16. seje Sveta KS Drska

Zapisnik 16. seje Sveta KS Drska, ki je bil dne 17.02.2017 ob 14.00 uri v prostorih krajevne skupnosti Drska.

več >

28. april, KS Drska

Zapisnik 17. seje Sveta KS Drska

Zapisnik 17. seje Sveta KS Drska, ki je bila dne 30.03.2017 ob 18.00 uri v prostorih krajevne skupnosti Drska.

več >

13. februar, KS Drska

Zapisnik 15. seje Sveta KS Drska

Zapisnik sestanka 15. seje Sveta KS Drska, ki je bil dne 19.01.2017 ob 15.00 uri v prostorih krajevne skupnosti Drska.

več >

12. februar, KS Drska

Zapisnik 14. seje Sveta KS Drska

Zapisnik sestanka 14. seje Sveta KS Drska, ki je bil dne 14.12.2016 ob 14.00 uri na splavu v Irči vasi.

več >

22. november, KS Drska
06. oktober, KS Drska

Zapisnik 11. Seje sveta KS Drska

Sestanka 11. seje Sveta KS Drska, ki je bil dne 29.03.2016 ob 18.00 uri v prostorih KS Drska.

več >