zemljevid krajevnih skupnosti

Zapisnik 13. seje Sveta KS Drska

datum: 22.11.2016

Z A P I S N I K

 

Sestanka 13. seje  Sveta KS Drska, ki je bil dne 06.10.2016 ob 17.00 uri v čolnarni Irča vas.

 

PRISOTNI ČLANI: Matjaž Kavšek, Leopold Fink, Jože Preskar, Jožica Cekuta in Majda Kavšek. Sejo je vodila predsednica Mira Retelj.

 

OPRAVIČENO ODSOTNI:  Borut Jakše

 

Povabilu na sejo sta se odzvala  g.  Matjaž Papež in g. Silvan Trpin

 

 

DNEVNI RED:

  1. Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje.
  2. Poročilo o izvajanju projektov.
  3. Rebalans finančnega načrta za leto 2016.
  4. Novoletna okrasitev.
  5. Razno

 

 

K 1. točki

 

Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje.

 

V zapisniku 12. Seje sveta KS, je obrazložen postopek izvajanja del v Irči vasi in pot ob Topu na Drski. Člani sveta so bili na terenu seznanjeni z izvajanjem del na projektu »Ureditev prostora za počitek v rekreacijskem centru ob reki Krki v Irči vasi«. Seznanjeni so bili tudi s končanjem projekta » Ureditev pešpoti ob Topu na Drski«.  Zapisnik seje je bil pregledan in potrjen.

 

K 2. točki

 

Poročilo o izvajanju projekta.

 

Projekt » Ureditev prostora za počitek v rekreacijskem centru v Irči vasi ob reki Krki« je v polnem teku.  Ureja se dovozna pot in brežina, ki je zelo strma in zaraščena. Zaradi strmega terena brežine je nujna proti drsna zaščita terena z zabijanjem lesnih pilotov ob brežini. Predvideno je znižanje naklona cestišča in asfaltiranjem v širini 2,5m. Spodnji – ravni  del se nasuje z debelejšim peskom in se delno zatravi. Na spodnjem – ravnem delu je predvidena postavitev manjše lope za shranjevanje orodja. Pešpot ob  Krki proti Brodu se podaljša do Broda. Predvidena je postavitev javne razsvetljave s postavitvijo treh svetilk.  Sprehajalna pot naj bi bila speljana ob robu reke Krke. 

 

K 3. točki

 

Rebalans finančnega načrta KS Drska za leto 2016

 

V proračunu za leto 2016, se poveča postavka za sofinanciranje v višini 50 % sredstev – to je 23.000,00 EUR od celotnega zneska investicije 45.728,00EUR  za projekt »Ureditev prostora za počitek v rekreacijskem centru ob Krki v KS Drska«.  Drugo polovico sredstev za omenjeni projekt sofinancira MO Novo mesto.

 

K 4.točki

 

Novoletna okrasitev

 

Prižiganje lučk . 01.12.2016 je v planu prižiganje lučk v KS Drska. Organizirana bo prireditev za krajane KS Drska na zgornjem  parkirnem prostoru pri Tušu na ulici Slavka Gruma. Do takrat naj bi bile nameščene novoletne lučke, (te so v hrambi pri Elektromehanika-Gregorič s.p.), na jelko na ulici Slavka Gruma in nameščene okrasni detajli na nekatere luči mestne razsvetljave. V načrtu je tudi izvedba bazarja .

 

K 5.točki

 

5.1  Westrova ulica

 

Predsednica je prisotne seznanila, da je  projekt  prestavitve kapelice na Westrovi ulici, odstranitev lip in ureditev pločnika do Šmihelske ceste že v teku..

5.2  Rondo pri bolnici

 

Rondo križišče pri bolnici in zdravstvenem domu še vedno nima dokončne oblike. Na MO NM se naslovi zahtevek za dokončanje omenjenega križišča.

 

5.3  Sofinanciranje igral

 

Prispela je vloga z O

novice

28. april, KS Drska

Zapisnik 16. seje Sveta KS Drska

Zapisnik 16. seje Sveta KS Drska, ki je bil dne 17.02.2017 ob 14.00 uri v prostorih krajevne skupnosti Drska.

več >

28. april, KS Drska

Zapisnik 17. seje Sveta KS Drska

Zapisnik 17. seje Sveta KS Drska, ki je bila dne 30.03.2017 ob 18.00 uri v prostorih krajevne skupnosti Drska.

več >

13. februar, KS Drska

Zapisnik 15. seje Sveta KS Drska

Zapisnik sestanka 15. seje Sveta KS Drska, ki je bil dne 19.01.2017 ob 15.00 uri v prostorih krajevne skupnosti Drska.

več >

12. februar, KS Drska

Zapisnik 14. seje Sveta KS Drska

Zapisnik sestanka 14. seje Sveta KS Drska, ki je bil dne 14.12.2016 ob 14.00 uri na splavu v Irči vasi.

več >

22. november, KS Drska
06. oktober, KS Drska

Zapisnik 11. Seje sveta KS Drska

Sestanka 11. seje Sveta KS Drska, ki je bil dne 29.03.2016 ob 18.00 uri v prostorih KS Drska.

več >