zemljevid krajevnih skupnosti

VABILO NA REDNO SEJO SVETA KS CENTER NOVO MESTO

datum: 20. 10. 2017

Vabim vas na redno sejo sveta Krajevne skupnosti center Novo mesto, ki bo potekala v ponedeljek, 23. 10. 2017 ob 19:30 v sejni sobi, na Rozmanovi ulici 10 v Novem mestu.

Predlagan dnevni red:

 

1. Pregled stanja projektov v okviru Programov krajevnih skupnosti v Mestne občine Novo mesto v letu 2017

- Pregled po posameznih projektih
- Razprava

2. Projekti v okviru Programov krajevnih skupnosti Mestni občini Novo mesto v letu 2018

- Predlogi projektov članov sveta KS Center
- Razprava in potrditev projektov za prijavo za sofinanciranje

3. Dogajanje povezano s prenovo mestnega jedra

4. Prihajajoče družabne aktivnosti v KS Center:

5. Pregled stanja drugih projektov in aktivnost

- Financiranje igral
- Grbine za umiranje prometa
- Igrala na Loki
- Obnova stopnišča Breg
- Informativne table

6. Razno

 

Predsednik Sveta Krajevne skupnosti Center

Matija Škof

 

novice

10. maj, KS Center

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta Novi trg v Novem mestu (SD UN Novi trg-2)

Na podlagi 50., 60. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju - ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP (106/10-popr.), 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14-odl.US, 14/15-ZUUJFO in 61/17-ZUreP-2) in v povezavi z 273. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17-ZUreP-2) ter na ...

več >

06. april, KS Center

VABILO NA REDNO SEJO SVETA KS CENTER NOVO MESTO

Vabim vas na redno sejo sveta Krajevne skupnosti center Novo mesto, ki bo potekala v sredo, 11. 4. 2018 ob 19:30 v sejni sobi, na Rozmanovi ulici 10 v Novem mestu.

več >

06. november, KS Center

Zapisnik redne seje KS Center Novo mesto

Objavljamo nepotrjen zapisnik redne seje sveta KS Center Novo mesto. Zapisnik bo potrjen na naslednji seji.

več >

20. oktober, KS Center

VABILO NA REDNO SEJO SVETA KS CENTER NOVO MESTO

Vabim vas na redno sejo sveta Krajevne skupnosti center Novo mesto, ki bo potekala v ponedeljek, 23. 10. 2017 ob 19:30 v sejni sobi, na Rozmanovi ulici 10 v Novem mestu.

več >

21. december, KS Center

Zaključek javnega natečaja Celostna grafična podoba Krajevne skupnosti Center Novo mesto

Ocenjevalna komisija za Javni natečaj za celostno grafično podobo Krajevne skupnosti Center Novo mesto se je v petek, 16. 12. 2016 sestala na drugi seji. .

več >

28. oktober, KS Center

JAVNI NATEČAJ: Celostna grafična podoba KS Center Novo mesto

V Svetu KS Center razpisujemo javni natečaj in pozivamo grafične oblikovalce in tudi tiste, ki se z oblikovanjem ukvarjajo ljubiteljsko, da pripravijo svoje predloge znaka (logotipa) in celostne grafične podobe tega dela Novega mesta.

več >

15. maj, KS Center

Prijava na e-obvestila KS Center

Da bo obveščanje in komunikacija med svetom KS in krajani lažja, nam zaupajte svoj elektronski naslov.

več >

15. maj, KS Center

Predstavitev in povzetek rezultatov ankete med krajani

V obdobju med 5. in 15. januarjem 2015 je med krajani KS Center potekalo anketiranje o zadovoljstvu z njihovim življenjem v krajevni skupnosti in predlogi za izboljšave. Ankete smo poslali na 397 naslovov, prejeli pa 83 odgovorov

več >

26. marec, KS Center

Zapisnik 2. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Center Novo mesto

Na drugi seji smo največ časa posvetili analizi ankete, ki smo jo januarja izvedli med krajani. Rezultati so podlaga za usmeritve dela v tekočem mandatu. Pogovarjali smo se tudi o sodelovanju pri prenovi mestnega jedra in organizaciji dogodkov v okviru praznovanja 650. obletnice ustanovitve Novega mesta.

več >