zemljevid krajevnih skupnosti

Zaključek javnega natečaja Celostna grafična podoba Krajevne skupnosti Center Novo mesto

datum: 21. 12. 2016

Ocenjevalna komisija za Javni natečaj za celostno grafično podobo Krajevne skupnosti Center Novo mesto se je v petek, 16. 12. 2016 sestala na drugi seji. .

Ocenjevalna komisija za Javni natečaj za celostno grafično podobo Krajevne skupnosti Center Novo mesto se je v petek, 16. 12. 2016 sestala na drugi seji.

Na javni natečaj so se s svojimi predlogi javili Anže Derganc, Katja Jenič, Jurij Kocuvan, Jaka Šuln, Jure Šuln in Tomaž Šuln. Med vsemi prispelimi je predlogi se je ocenjevalna komisija odločila, da se odkup celostne grafične podobe in materialnih avtorskih pravic ponudi Juriju Kocuvanu.

Zaključno poročilo je objavljeno v nadaljevanju.

NAROČNIK

Krajevna skupnost Center Novo mesto
Glavni trg 24
8000 Novo mesto

 

 

JAVNI NATEČAJ
CELOSTNA GRAFIČNA PODOBA
KRAJEVNE SKUPNOSTI CENTER NOVO MESTO

 

ZAKLJUČNO POROČILO

  1. Splošno o natečaju
  2. Poročilo o delu ocenjevalne komisije
  3. Poročilo o natečajnih elaboratih

 

Novo mesto, december 2016

1. SPLOŠNO O NATEČAJU

 

OZADJE JAVNEGA NATEČAJA

V Svetu Krajevne skupnosti Center Novo mesto želimo s svojim delovanjem poleg ostalih ciljev prispevati tudi k razvijanju družabnosti in spoznavanju krajanov. Želimo tudi, da se krajani v naši krajevni skupnosti dobro počutijo in z veseljem povedo, da živijo v samem osrčju Novega mesta, tam kjer to stoji že stoletja in tam kjer se bo razvijala tudi njegova najbolj svetla prihodnost – v Krajevni skupnosti Center.

Glavna usmeritev natečaja je bila, da oblikovalci pripravijo take predloge, s katerimi se bodo lahko krajani KS Center najbolj poistovetili, prebivalci drugih predelov Novega mesta in okolice pa bodo v tem znaku najlaže prepoznali, da ta predstavlja področje te krajevne skupnosti.

 

PREDMET JAVNEGA NA NATEČAJA

Predmet javnega natečaja je bilo oblikovanje elementov celostne grafične podobe Krajevne skupnosti Center Novo mesto, natančneje:

▪      predlog logotipa oziroma znaka krajevne skupnosti,

▪      predlog aplikacije znaka na majicah,

▪      predlog dopisnega lista s podanim tipičnim črkovnim materialom.

 

Predlagane rešitve so morale vsebovati vse grafične elemente, ki so bili predmet zadevnega razpisa.

 

OCENJEVALNA KOMISIJA

Naročnik je predlog ocenjeval v okviru komisije, ki so jo sestavljali trije člani Sveta Krajevne skupnosti Center in dva člana Odbora za prostor Krajevne skupnosti Center.

▪      Matija Škof, univ. dipl. def. (predsednik sveta Krajevne skupnosti Center, predsedujoči komisiji),

▪      Ana Granda Jakše, univ. dipl. ped. (članica sveta Krajeven skupnosti Center, članica komisije),

▪      Luka Blažič, mag. trž. kom. (član sveta Krajevne skupnosti Center, član komisije),

▪      Urška Skrt, u.d.i.a. (članica Odbora za prostor Krajevne skupnosti Center, članica komisije),

▪      Natalija Zanoški, u.d.i.a. (članica Odbora za prostor Krajevne skupnosti Center, članica komisije).

 

Odpiranje predlogov ni bilo javno, vendar se je o odpiranju vodil zapisnik. Obvestilo o zaključku natečaja je javno objavljeno na spletni strani krajevne skupnosti. Naročnik je vse prijavitelje, ki so predložili natečajno rešitev, tudi pisno seznanil z rezultati izbora.

 

 

 

2. POROČILO O DELU OCENJEVALNE KOMISIJE

 

POTEK DELA OCENJEVALNE KOMISIJE

Ocenjevalna komisija se je sestala na skupno dveh (2) sejah. Prva seja je bila namenjena predhodnemu preizkusu in ocenjevanju, druga pa ocenjevanju natečajnih elaboratov ter podpisu zaključnega poročila.

 

POVZETEK SEJ OCENJEVALNE KOMISIJE

1. seja, 2.12.2016 – predhodni preizkus, 1. ocenjevalna

Komisija je ugotovila, da je v predvidenem roku za oddajo prispelo šest (6) elaboratov. Komisija je nato izvedla predhodni preizkus: odprla je zavoje z elaborati ter preverila, če imajo vsi elaborati vse zahtevane sestavne dele. Komisija je ugotovila, da vsi natečajni elaborati odgovarjajo razpisnim pogojem.

Komisija je že na prvi seji pregledala vsebino elaboratov. Nato je analizirala posamezne rešitve in jih komentirala. Pred začetkom žiriranja je postavila koncept ocenjevanja oz. izločanja elaboratov. Pri logotipu je kot najpomembnejši kriterij izpostavila prepoznavnost, povezljivost in primernost, drugi je bila enostavnost oz. likovna čistost predloga, tretji pa izvirnost. Aplikativnost logotipa je komisija ocenjevala pri aplikaciji na majice in predlogu dopisnega lista. Po sistemu ocenjevanja je komisija v skupino ustreznejših zasnov uvrstila naslednje elaborata (+): Jurija Kocuvana in Jureta Šulna, v skupino manj ustreznih pa elaborate (-): Jake Šulna, Katje Jenič, Tomaža Šulna in Anžeta Derganca.

2. seja, 16.12.2016 – 2. ocenjevalna

Komisija je ponovno pregledala vse izločene elaborate. Vsak član komisije je imel pravico, da po svoji presoji vsak negativno ocenjen elaborat po ponovnem podrobnem pregledu vrne v ocenjevanje. Komisija je ponovno pregledala izbrane elaborate 1. seje ter na podlagi manjšega števila točk sistema ocenjevanja izločila še elaborat Jureta Šulna. Ocenjevalna komisija je nato soglasno odločila, da se odkup celostne grafične podobe in materialnih avtorskih pravic ponudi elaboratu Jurija Kocuvana.

 

PODELITEV NAGRAD IN NAGRADNI SKLAD

Nagrada, ki pomeni odkup celostne grafične podobe in materialnih avtorskih pravic, je bila podeljena:

1. nagrada v vrednosti 300,00 EUR prejme predlog avtorja Jurija Kocuvana.

Navedneni znesek je v bruto bruto vrednosti.

Vsem natečajnikom se po objavi o zaključku natečaja na spletni strani KS Center pošlje poročilo.

 

3. POROČILO OCENJEVALNE KOMISIJE O NATEČAJNIH ELABORATIH

 

MERILA ZA OCENJEVANJE

Ocenjevalna komisija je rešitve v posameznih natečajnih elaboratih vrednotila po merilih, opredeljenih v razpisu (odebeljeno) in pred žiriranjem postavljenega koncepta ocenjevanja (normal):

logotip oziroma znak = 60 % utež, 

                                                = 20 % prepoznavnost, povezljivost in primernost,

             = 20 % likovna čistost,

             = 20 % izvirnost,

aplikacije znaka na majicah = 20 % utež,

dopisni list s podanim tipičnim črkovnim materialom = 20 % utež.

 

Vsak posamezni grafični element je bil ocenjen na lestvici od 1 (neprimerno), 2 (zadovoljivo), 3 (primerno), 4 (dobro), 5 (odlično). Ocene elementov so se nato pomnožile z utežmi in seštele skupaj.

   element 1 * ocena * utež

+ element 2 * ocena * utež

+ element 3 * ocena * utež

= ocena (max 5 točk)

 

Najvišje možno število točk je bilo 5.

 

POROČILO OCENJEVALNE KOMISIJE O POSAMEZNIH NATEČAJNIH ELABORATIH

 

NAGRAJENI ELABORAT


Jurij Kocuvan

Znak Krajevne skupnosti Center Novo mesto avtorja Jurija Kocuvana je upodobitev, interpretacija vzorca tlaka granitnih kock, ki je načrtovan ob prenovi Glavnega trga.

Avtor je Glavni trg prepoznal kot najpomembnejši simbol skupnega prostora tako Krajevne skupnosti center kot celotnega Novega mesta. Vzorec tlaka je unikaten in predstavlja simbolno vez s preteklostjo (originalni tlak pred Rotovžem arhitekta Marjana Mušiča). Znak barvno prevzema nadgrajene odtenke granitnih kock. Predlog za logotip Krajevne skupnosti Center avtorja Jurija Kocuvana je komisija ocenila kot likovno najbolj čistega oz. enostavnega izmed vseh prispelih predlogov. Glede prepoznavnosti, povezljivosti in primernosti je komisija predlog ocenila z oceno primerno. Uporaba logotipa s predlogom uporabe izseka še ne realiziranega  tlakovanja največjega trga na Slovenskem je komisija prepoznala kot drzno, provokativno. Aplikacijo na majico je komisija ocenila kot odlično, dopisni list pa s primerno.

Ocenjevalna komisija meni, da gre za celostno najustreznejši natečajni predlog za logotip Krajevne skupnosti Center, zato mu soglasno podeljuje prvo (1.) nagrado.

 

NENAGRAJENI ELABORATI

 

Jure Šuln

Znak Krajevne skupnosti Center Novo mesto avtorja Jureta Šulna je združena interpretacija upodobitve značilnega okljuka reke Krke na zaobljenih in minimalno zamaknjenih kvadratih, ki spominjajo na granitne kocke. Znak se v barvah navezuje na značilno zeleno barvo reke Krke in sivino grajenih struktur oz. granitnih kock.

Predlog za logotip Krajevne skupnosti Center avtorja Jureta Šulna je komisija ocenila kot zelo prepoznavnega, povezljivega in primernega ter likovno enostavnega. Komisijo je predlog spominjal na zmagovalni predlog znaka, ki ga je leta 1978 za znak Novega mesta predlagal arhitekt Peter Simič, zato je ta predlog dobil nizko oceno za izvirnost. Aplikacijo na majico je komisija ocenila kot odlično, predlog dopisnega lista pa s primerno.

Predlog znaka za logotip Krajevne skupnosti Center je celostno ustrezen, vendar preveč spominja na že videni predlog za logotip Novega mesta, zato komisija elaboratu nagrade ni podelila.

 

Jaka Šuln

Znak Krajevne skupnosti Center Novo mesto avtorja Jake Šulna je sestavljen iz več rahlo zaobljenih kock, ki asociirajo na tlak v centru Novega mesta. Kocke so različnih velikosti, kar želi znaku dodati občutek dinamike. Z uporabo barv (zelena, siva) želi poudariti sožitje naravnega in grajenega, hkrati pa lahko iz znaka razbiramo: okljuk reke Krke, črko C ali E, puščico.

Predlog za logotip Krajevne skupnosti Center avtorja Jake Šulna je komisija ocenila kot likovno zelo enostavnega. Glede prepoznavnosti, povezljivosti in primernosti je komisija predlog ocenila z nizko oceno, saj se ji zdi, da je znak toliko abstrakten, da se težje navezuje na simbole jedra Novega mesta. Kot eden izmed predlogov, ki je v svojem izhodišču povzemal tlak granitnih kock, kvadrata, je komisija njegovo izvirnost ocenila z oceno primerno. Aplikacijo na majico je komisija ocenila kot zelo uspešno, predlog dopisnega lista pa kot manj primerno, saj ne zadovoljuje potreb po formalnih dopisih krajevne skupnosti.

Predlog znaka za logotip Krajevne skupnosti Center zaradi (pre)velike abstraktnosti ni dosegel pričakovanj komisije.

 

Katja Jenič

Znak Krajevne skupnosti Center Novo mesto avtorice Katje Jenič je interpretacija značilne južne vedute starega mestnega jedra Novega mesta: v spodnjem delu element valov, ki ponazarja reko Krko, nad njo linija breških hiš ter najvišje, na griču, postavljena Kapiteljska cerkev. Barva črtnega logotipa izhaja iz značilne barve reke Krke.

Predlog za logotip Krajevne skupnosti Center avtorice Katje Jenič je komisija ocenila kot zelo prepoznavnega, povezljivega in primernega. Komisiji se predlog ni zdel dovolj likovno izčiščen, prav tako ga ni visoko ocenila v smislu izvirnosti. Aplikacija na majico je komisija ocenila kot manj izvirno in s tem manj uspešno, predlog dopisnega lista pa komisija ocenjuje kot najbolj uspešnega in primernega od vseh prispelih predlogov.

Predlog znaka za logotip Krajevne skupnosti Center sicer edini izhaja iz značilne vedute starega mestnega jedra, vendar je likovno (še) neizšiščen, zato ni dosegel pričakovanj komisije.

 

Tomaž Šuln

Znak Krajevne skupnosti Center Novo mesto avtorja Tomaža Šulna povezuje naslednje elemente: mednarodni univerzalni simbol za center mesta, urbano grajeno mestno strukturo jedra Novega mesta znotraj srednjeveškega obzidja ter značilni okljuk reke Krke. Barvno znak sledi barvam uporabljenih elementov: reka v sivomodri ter grajena struktura mesta v sivi barvi.

Predlog za logotip Krajevne skupnosti Center avtorja Tomaža Šulna je komisija ocenila kot primernega v smislu izvirnosti. Predlogu je podala tudi zadovoljivo oceno za prepoznavnost, povezljivost in primernost ter likovno čistost. Aplikacijo na majico je komisija ocenila kot manj izvirno in zato manj primerno, dopisni list pa kot zadovoljiv.

Predlog znaka za logotip Krajevne skupnosti Center sicer izhaja iz značilnih elementov mestega jedra Novega mesta, vendar je likovno neizčiščen, zato ni dosegel pričakovanj komisije.

 

 

Anže Derganc

Znak Krajevne skupnosti Center Novo mesto avtorja Anžeta Derganca je interpretacija pročelja mestne hiše – Rotovža, najpomembnejše hiše Novega mesta. S tem želi poudariti pestro zgodovino mestnega jedra Novega mesta. Ob straneh mestne hiše sta dodana dva pravokotnika, ki simbolizirata niz stavb oz. značilno tipologijo pozidave tega dela mesta.

Predlog za logotip Krajevne skupnosti Center avtorja Anžeta Derganca je komisija ocenila srednje prepoznavnega, povezljivega in primernega. Zadovoljivo oceno je komisija dodelila za likovno čistost, neprimerno pa izvirnost, saj predlog povzema elemente in barve logotipa Univerze v Mariboru. Predloga aplikacije na majico in dopisni list sta ocenjena kot manj primerna oz. neizvirna.

Predlog znaka za logotip Krajevne skupnosti Center je bil ocenjen kot manj ustrezen.

 

 

 

 

 

 

 

novice

07. december, KS Center

ZApisnik redne seje Sveta KS Center z dne 8. 11. 2018

Objavljamo zapisnik redne seje Sveta z dne 8. 11. 2018. Zapisnik bo potrjen na dopisni seje dne 9. 12. 2018.

več >

05. december, KS Center

Stališče Sveta Krajevne skupnosti Center Novo mesto do prometne ureditve na Glavnem trgu po prenovi mestnega jedra

Člani sveta Krajevne skupnosti Center Novo mesto smo mnenja, da je potrebno promet na Glavnem trgu po zaključeni prenovi odpraviti oziroma ga omejiti, kolikor je le mogoče.

več >

04. december, KS Center

Zapisnik izredne seje Sveta KS Center 3. 12. 2018

Objavljamo zapisnik izredne seje Sveta KS Center z dne 3. 12. 2018.

več >

06. november, KS Center

VABILO NA REDNO SEJO SVETA KS CENTER NOVO MESTO

Vabim vas na redno sejo sveta Krajevne skupnosti center Novo mesto, ki bo potekala v četrtek, 8. novembra 2018 ob 18:00 v sejni sobi, na Rozmanovi ulici 10 v Novem mestu.

več >

10. maj, KS Center

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta Novi trg v Novem mestu (SD UN Novi trg-2)

Na podlagi 50., 60. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju - ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP (106/10-popr.), 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14-odl.US, 14/15-ZUUJFO in 61/17-ZUreP-2) in v povezavi z 273. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17-ZUreP-2) ter na ...

več >

15. april, KS Center

ZApisnik redne seje Sveta KS Center z dne 11. 4. 2018

Objavljamo zapisnik redne seje KS Center z dne 11. 4. 2018.

več >

06. april, KS Center

VABILO NA REDNO SEJO SVETA KS CENTER NOVO MESTO

Vabim vas na redno sejo sveta Krajevne skupnosti center Novo mesto, ki bo potekala v sredo, 11. 4. 2018 ob 19:30 v sejni sobi, na Rozmanovi ulici 10 v Novem mestu.

več >

06. november, KS Center

Zapisnik redne seje KS Center Novo mesto z dne 23. 10. 2017

Objavljamo zapisnik redne seje sveta KS Center Novo mesto z dne 23. 10. 2017

več >

20. oktober, KS Center

VABILO NA REDNO SEJO SVETA KS CENTER NOVO MESTO

Vabim vas na redno sejo sveta Krajevne skupnosti center Novo mesto, ki bo potekala v ponedeljek, 23. 10. 2017 ob 19:30 v sejni sobi, na Rozmanovi ulici 10 v Novem mestu.

več >