zemljevid krajevnih skupnosti

JAVNI NATEČAJ: Celostna grafična podoba KS Center Novo mesto

datum: 28. 10. 2016

V Svetu KS Center razpisujemo javni natečaj in pozivamo grafične oblikovalce in tudi tiste, ki se z oblikovanjem ukvarjajo ljubiteljsko, da pripravijo svoje predloge znaka (logotipa) in celostne grafične podobe tega dela Novega mesta.

V Svetu KS Center Novo mesto želimo s svojim delovanjem prispevati tudi k razvijanju družabnosti in medsebojnem spoznavanju in povezovanju krajanov. Želimo tudi, da se krajani v tej krajevni skupnosti dobro počutite in da z veseljem poveste, da živijo v samem osrčju Novega mesta, tam kjer to stoji že stoletja in tam kjer se bo razvijala tudi njegova najbolj svetla prihodnost – v Krajevni skupnosti Center.

V ta namen v Svetu KS Center razpisujemo javni natečaj in pozivamo grafične oblikovalce in tudi tiste, ki se z oblikovanjem ukvarjajo ljubiteljsko, da pripravijo svoje predloge znaka (logotipa) in celostne grafične podobe tega dela Novega mesta.

Glavna usmeritev natečaja je, da oblikovalci pripravijo take predloge, s katerimi se bodo lahko krajani KS Center najbolj poistovetili, prebivalci drugih predelov Novega mesta in okolice pa bodo v tem znaku najlaže prepoznali, da ta predstavlja področje te krajevne skupnosti.

Predloge za oblikovne rešitve bomo v KS Center zbirali do torka, 22. novembra. Poleg predloga znaka oziroma logotipa KS Center morajo prijavitelji predložiti še predlog aplikacije znaka na majicah in predlog dopisnega lista s podanim tipičnim črkovnim materialom.

Rešitve bo ocenjevala 5 članska komisija, ki jo sestavljajo:, Matija Škof, prof. def. (predsednik sveta KS Center, predsedujoči komisiji), Ana Granda Jakše, univ. dipl. soc. (članica sveta KS Center, članica komisije), Luka Blažič, mag. trž. kom. (član sveta KS Center, član komisije), Urška Skrt, u.d.i.a. (članica Odbora za prostor KS Center, članica komisije) in Natalija Zanoški, u.d.i.a. (članica Odbora za prostor KS Center, članica komisije). Zmagovalec natečaja bo prejel nagrado v znesku 300 EUR (bruto).

Podrobnosti natečaja dobite na tej povezavi, dodatna pojasnila na ks.center@novomesto.si ali na 040 433 475 (Matija Škof).

 

novice

10. maj, KS Center

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta Novi trg v Novem mestu (SD UN Novi trg-2)

Na podlagi 50., 60. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju - ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP (106/10-popr.), 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14-odl.US, 14/15-ZUUJFO in 61/17-ZUreP-2) in v povezavi z 273. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17-ZUreP-2) ter na ...

več >

06. april, KS Center

VABILO NA REDNO SEJO SVETA KS CENTER NOVO MESTO

Vabim vas na redno sejo sveta Krajevne skupnosti center Novo mesto, ki bo potekala v sredo, 11. 4. 2018 ob 19:30 v sejni sobi, na Rozmanovi ulici 10 v Novem mestu.

več >

06. november, KS Center

Zapisnik redne seje KS Center Novo mesto

Objavljamo nepotrjen zapisnik redne seje sveta KS Center Novo mesto. Zapisnik bo potrjen na naslednji seji.

več >

20. oktober, KS Center

VABILO NA REDNO SEJO SVETA KS CENTER NOVO MESTO

Vabim vas na redno sejo sveta Krajevne skupnosti center Novo mesto, ki bo potekala v ponedeljek, 23. 10. 2017 ob 19:30 v sejni sobi, na Rozmanovi ulici 10 v Novem mestu.

več >

21. december, KS Center

Zaključek javnega natečaja Celostna grafična podoba Krajevne skupnosti Center Novo mesto

Ocenjevalna komisija za Javni natečaj za celostno grafično podobo Krajevne skupnosti Center Novo mesto se je v petek, 16. 12. 2016 sestala na drugi seji. .

več >

28. oktober, KS Center

JAVNI NATEČAJ: Celostna grafična podoba KS Center Novo mesto

V Svetu KS Center razpisujemo javni natečaj in pozivamo grafične oblikovalce in tudi tiste, ki se z oblikovanjem ukvarjajo ljubiteljsko, da pripravijo svoje predloge znaka (logotipa) in celostne grafične podobe tega dela Novega mesta.

več >

15. maj, KS Center

Prijava na e-obvestila KS Center

Da bo obveščanje in komunikacija med svetom KS in krajani lažja, nam zaupajte svoj elektronski naslov.

več >

15. maj, KS Center

Predstavitev in povzetek rezultatov ankete med krajani

V obdobju med 5. in 15. januarjem 2015 je med krajani KS Center potekalo anketiranje o zadovoljstvu z njihovim življenjem v krajevni skupnosti in predlogi za izboljšave. Ankete smo poslali na 397 naslovov, prejeli pa 83 odgovorov

več >

26. marec, KS Center

Zapisnik 2. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Center Novo mesto

Na drugi seji smo največ časa posvetili analizi ankete, ki smo jo januarja izvedli med krajani. Rezultati so podlaga za usmeritve dela v tekočem mandatu. Pogovarjali smo se tudi o sodelovanju pri prenovi mestnega jedra in organizaciji dogodkov v okviru praznovanja 650. obletnice ustanovitve Novega mesta.

več >