zemljevid krajevnih skupnosti

Predstavitev in povzetek rezultatov ankete med krajani

datum: 15. 05. 2015

V obdobju med 5. in 15. januarjem 2015 je med krajani KS Center potekalo anketiranje o zadovoljstvu z njihovim življenjem v krajevni skupnosti in predlogi za izboljšave. Ankete smo poslali na 397 naslovov, prejeli pa 83 odgovorov

V obdobju med 5. in 15. januarjem 2015 je med krajani KS Center potekalo anketiranje o zadovoljstvu z njihovim življenjem v krajevni skupnosti in predlogi za izboljšave. Na 397 naslovov, kolikor je naslovov s stalnim prebivališčem v KS Center po evidenci Pošte Slovenije je bilo v ta namen 1.191 anketnih vprašalnikov. V vsako kuverto so bili vloženi trije vprašalniki. V roku, do 15. januarja smo prejeli 83 izpolnjenih anket in kasneje še 5. Pri slednjih so bili obravnavani samo opisni odgovori, saj je bila analiza odgovorov zaprtega tipa že v teku.


Oblikovala so se naslednja stališča:
• V splošnem so krajani KS Center zadovoljni s kakovostjo bivanja v krajevni skupnosti, kljub temu pa so prisotne določene problematike, ki terjajo takojšnje ukrepanje.
• Najpogosteje izražene problematike oziroma predloge za reševanje navajamo spodaj. Zraven so navedeni tudi sklepi ukrepov Sveta KS Center.

1. Komunalne storitve
a. Ureditev otokov za odpadke (ekoloških otokov), saj je trenutno stanje ne samo sramotno za KS Center, temveč tudi za MONM, saj govorimo o starem mestnem jedru, ki prav v tem letu praznuje 650 obletnico ustanovitve. Tudi zaradi slednjega menimo, da je treba to problematiko rešiti prioritetno. Poleg ureditve estetstko urejenih ekoloških otokov (lesena ali drugačna ograditev) je potrebno na vseh lokacijah ustrezno zagotoviti ločevanje odpadkov.

b. Pogostejši odvoz odpadkov.

c. Čiščenje Glavnega trga tudi ob vikendih.

2. Varnost
a. Presenetljivo veliko (35 %) je bilo spontano izraženih želja po večkratnem obhodu policistov. V ta namen se bomo sestali z vodjo policijskega okoliša in ga seznanili tudi s tem ter poiskali možnosti za izboljšanje stanja.

3. Javna razsvetljava:
a. V zvezi z javno razsvetljavo so bila stališča krajanov zelo različna glede na samo mikro lokacijo. Veliko je bilo izraženih želja po boljši osvetlitvi (območje ulic okoli Brega in Kapitlja) in nekaj po manj intenzivni. Precej je bilo pripomb tudi na vzdrževanje svetil. Na podlagi razgovora smo prišli do ugotovitve, da KS Center kot staro mestno jedro Novega mesta, nima poenotene in sistematično urejene osvetlitve stranskih ulic, ki so v številnih primerih tudi kulturnega pomena. Kot pri točki o ekoloških otokih ocenjujemo, da je potrebno tudi področje urediti prednostno v obdobju praznovanja 650. letnice ustanovitve Novega mesta in v skladu z aktualnim Konservatorskim načrtom.

4. Zdravje
a. Na področju zdravega življenja je bilo največ nezadovoljstva izraženega v zvezi s slabim zrakom in preveliko količino prometa, slabo kakovostjo tekoče vode ter smeti (predvsem ogorkov) na področju Ekonomske šole in Srednje šole za gostinstvo in turizem. V zvezi s slabim zrakom je potrebno v prvi fazi ugotoviti njegovo dejansko stanje z izvajanjem ustreznega monitoringa. Seveda je potrebno v celotni krajevno skupnosti in sploh na območju starega mestnega jedra omejitvi promet, posebej tranzitni in težki, kar pričakujemo, da se bo uredilo v okviru realizacije Konservatorskega načrta. V zvezi s slabo kakovostjo pitne vode spremljamo aktivnosti občine, ki v zvezi s tem že izvaja aktivnosti.

5. Družabno življenje:
a. V zvezi z družabnim življenje v krajevni skupnosti je bilo jasno izraženo mnenje, da si krajani želijo več družabnih dogodkov. Na to temo bomo v krajevni skupnosti govorili na prihodnjih sejah, vsekakor pa bomo v bodoče še več pozornosti namenili organizaciji piknika in posebnemu dogodku ali več njim ob praznovanju 650. letnice ustanovitve Novega mesta idr. Pri tem bomo vrednotili in upoštevali predloge, ki so jih navedli krajanih v anketi.

6. Promet, parkiranje:
a. V zvezi s prometom je bilo izraženega veliko nezadovoljstva. To se je nanašalo predvsem na nujnost umiritve prometa - hitrosti ter reševanje problematike parkiranja krajanov, predvsem na območju Glavnega trga in okoliških ulice ter Kapitlja. Nemudoma, ne glede na dogodke povezane s Konservatorskim načrtom, je potrebno omejiti hitrost na nekaterih ulicah. V zvezi s tem bomo od ustreznih služb zahtevali:
i. Postavitev hitrostnih ovir na naslednji lokacijah:
1. Na obeh straneh Kandijskega mostu
2. Pred Narodnim domom (t.i. Sokolskim domom)
3. Na Vrhovčevi ulici (gre za izredno ozko ulico z dvosmernim prometom brez pločnikov; na njej se nahaja tudi vrtec )
Ker je postavitev ležečih policajev problematična zaradi pluženja, bomo predlagali postavitev asfaltnih policajev ali da se montažne pač odstranjuje v zimskem obdobju.
ii. Potrebna je tudi postavitev merilnika hitrosti na koncu Kandijskega mostu v smeri proti Glavnem trgu.

b. Za prebivalce, ki živijo na Glavnem trgu ali njegovi okolici je potrebno zagotoviti parkirna mesta. Predlagamo, da se v ta namen rezervirajo parkirna mesta na Pugljevi ulici ali najde druga rešitev.

c. Na Jerebovi ulici in na Ulici talcev je potrebno omejiti parkiranje s strani učencev ali uslužbencev srednjih šol.

d. Označitev prehoda za pešce pri Jakčevem domu in na koncu Kandijskega mosta.

7. Staro mestno jedro
a. V zvezi z ureditvijo starega mestnega jedra je bilo s strani krajanov izraženo izrazito stališče (100 % glasov ZA), da je to potrebno ureditve. V zvezi s tem bomo v predstavniki KS Center stališča krajanov uveljavljali znotraj Konservatorskega načrta.

8. Nakupovanje, mestna tržnica

a. Prebivalci KS Center imajo veliko pripomb na trgovsko ponudbo v tem delu Novega mesta. Že za vsak nekoliko bolj zahteven nakup se morajo namreč voziti v nakupovalna središča. Največ pripomb je bilo pomanjkanje artiklov drogerijskih artiklov. Slednje težava je nastala po izselitvi trgovine Muller iz središča mesta. Prebivalci jasno izražajo tudi željo po bolšji delikatesi, saj trenutni dve nudita zgolj najbolj osnovno ponudbo, ter trgovini s tehničnim blagom.

b. Tržnico krajani obiskujejo v velikem številu in velika večina bi jo ohranila na trenutni lokaciji. Na tržnici pogrešajo širšo in kakovostnejšo (eko) ponudbo osnovnih izdelkov, zelenjave ter uvedbo tržnega dne v soboto in samo v petek.

c. Krajani pogrešajo boljšo restavracijo v centru mesta.

9. Igrala

a. Jasno je bil izražena želja in potreba po ureditvi stadiona na Loki, ki naj vključuje tudi postavitev igral in t.i. fitnesa na prostem. Ob urejanju tega območja bo potrebno zagotoviti in urediti tudi parkirna mesta. V zvezi s tem se bodo opravili pogovori z Agencijo za šport Novo mesto. Možno je tudi sofinanciranje.
-----------------------------------------------------------------------------------
Sledi tebela z analizo rezultatov vprašanj zaprtega tipa:

  Povprečna ocena da % ne% brez % skupaj
SPLOŠNE TEME
Kako ste na splošno zadovoljni z življenjem v KS Center?
SKUPAJ 2,85       83
Jerebova ulica in okolica 3,04


28
Glavni trg in ulice ob njem 2,63       26
Breg in ulice okoli Kapitlja  2,87


29
   


 
Ste zadovoljni s stanjem igral, pogoji za šport in rekreacijo v KS Center?
SKUPAJ   50,6% 32,5% 16,9% 83
Jerebova ulica in okolica   60,7% 35,7% 3,6% 28
Glavni trg in ulice ob njem   42,3% 38,5% 19,2% 26
Breg in ulice okoli Kapitlja    48,3% 24,1% 27,6% 29
   


 
Kako ste zadovoljni s komunalnimi storitvami v KS Center?
SKUPAJ 2,33       83
Jerebova ulica in okolica 2,39


28
Glavni trg in ulice ob njem 2,29       26
Breg in ulice okoli Kapitlja  2,29


29
   


 
Menite, da je življenje v ks center zdravo?
SKUPAJ   39,8% 59,0% 1,2% 83
Jerebova ulica in okolica   35,7% 60,7% 3,6% 28
Glavni trg in ulice ob njem   30,8% 69,2% 0,0% 26
Breg in ulice okoli Kapitlja    51,7% 31,0% 17,2% 29
   


 
Menite, da je življenje v ks center varno?
SKUPAJ   61,4% 22,9% 15,7% 83
Jerebova ulica in okolica   64,3% 28,6% 7,1% 28
Glavni trg in ulice ob njem   61,5% 23,1% 15,4% 26
Breg in ulice okoli Kapitlja    58,6% 17,2% 24,1% 29
   


 
Ste zadovoljni z javno razsvetljavo v KS Center?
SKUPAJ   53,0% 37,3% 9,6% 83
Jerebova ulica in okolica   46,4% 50,0% 3,6% 28
Glavni trg in ulice ob njem   50,0% 38,5% 11,5% 26
Breg in ulice okoli Kapitlja    62,1% 24,1% 13,8% 29
   


 
Si želite aktivneje sodelovati pri vodenju KS Center?
SKUPAJ   37,3% 48,2% 14,5% 83
Jerebova ulica in okolica   25,0% 60,7% 14,3% 28
Glavni trg in ulice ob njem   34,6% 50,0% 15,4% 26
Breg in ulice okoli Kapitlja    51,7% 34,5% 13,8% 29
   


 
Nameravate še dolgo stanovati ali bivati v KS Center?
SKUPAJ   86,7% 4,8% 8,4% 83
Jerebova ulica in okolica   78,6% 7,1% 14,3% 28
Glavni trg in ulice ob njem   84,6% 3,8% 11,5% 26
Breg in ulice okoli Kapitlja    96,6% 3,4% 0,0% 29
   


 
Se boste udeležili prihodnjega piknika KS Center?
SKUPAJ   56,6% 32,5% 10,8% 83
Jerebova ulica in okolica   53,6% 35,7% 10,7% 28
Glavni trg in ulice ob njem   53,8% 30,8% 15,4% 26
Breg in ulice okoli Kapitlja    62,1% 31,0% 6,9% 29
   


 
Bi se udeležili tudi drugih dogodkov, namenjenih krajanom KS Center?
SKUPAJ   57,8% 21,7% 20,5% 83
Jerebova ulica in okolica   50,0% 25,0% 25,0% 28
Glavni trg in ulice ob njem   61,5% 19,2% 19,2% 26
Breg in ulice okoli Kapitlja    62,1% 20,7% 17,2% 29
   


 
PROMET
Kako bi v KS Center ocenili prometno ureditev?
SKUPAJ 2,04       83
Jerebova ulica in okolica 2,39


28
Glavni trg in ulice ob njem 2,00       26
Breg in ulice okoli Kapitlja  1,69


29
   


 
Kako bi v KS Center ocenili parkiranje?
SKUPAJ 1,86 83
Jerebova ulica in okolica 1,93


28
Glavni trg in ulice ob njem 2,05       26
Breg in ulice okoli Kapitlja  1,68


29
   


 
Kako ocenjujete promet v vaši ulici?
SKUPAJ 2,19 83
Jerebova ulica in okolica 2,37


28
Glavni trg in ulice ob njem 2,05       26
Breg in ulice okoli Kapitlja  2,14


29
   


 
Bi najeli / kupili garažo, če bi bilo mogoče?
SKUPAJ 41,0% 44,6% 14,5% 83
Jerebova ulica in okolica   35,7% 50,0% 14,3% 28
Glavni trg in ulice ob njem   30,8% 57,7% 11,5% 26
Breg in ulice okoli Kapitlja    55,2% 27,6% 17,2% 29
   


 
JAVNI PREVOZ
Vam ustrezajo postajališča mestnega potniškega prometa?
SKUPAJ 65,1% 9,6% 25,3% 83
Jerebova ulica in okolica   53,6% 25,0% 21,4% 28
Glavni trg in ulice ob njem   80,8% 0,0% 19,2% 26
Breg in ulice okoli Kapitlja    62,1% 3,4% 34,5% 29
   


 
STARO MESTNO JEDRO – GLAVNI TRG IN OKOLIŠKE ULICE
Se strinjate, da je potrebno staro mestno jedro urediti?
SKUPAJ 97,6% 0,0% 2,4% 83
Jerebova ulica in okolica   100,0% 0,0% 0,0% 28
Glavni trg in ulice ob njem   92,3% 0,0% 7,7% 26
Breg in ulice okoli Kapitlja    100,0% 0,0% 0,0% 29
   


 
Ste bolj za delno ali za popolno zaprtje prometa na Glavnem trgu?
    delno popolno ni odg.
SKUPAJ 50,6% 37,3% 12,0% 83
Jerebova ulica in okolica   46,4% 46,4% 7,1% 28
Glavni trg in ulice ob njem   50,0% 26,9% 23,1% 26
Breg in ulice okoli Kapitlja    55,2% 37,9% 6,9% 29
   


 
MESTNA TRŽNICA IN TRGOVINE
Ali nakupujete na novomeški tržnici?
SKUPAJ 75,9% 22,9% 1,2% 83
Jerebova ulica in okolica   57,1% 42,9% 0,0% 28
Glavni trg in ulice ob njem   80,8% 15,4% 3,8% 26
Breg in ulice okoli Kapitlja    89,7% 10,3% 0,0% 29
   


 
Bi jo ohranili na trenutni lokaciji?
SKUPAJ 71,1% 16,9% 12,0% 83
Jerebova ulica in okolica   82,1% 14,3% 3,6% 28
Glavni trg in ulice ob njem   69,2% 23,1% 7,7% 26
Breg in ulice okoli Kapitlja    62,1% 13,8% 24,1% 29
   


 
Ali sicer nakupujete v KS Center?
SKUPAJ 84,3% 10,8% 4,8% 83
Jerebova ulica in okolica   75,0% 21,4% 3,6% 28
Glavni trg in ulice ob njem   92,3% 3,8% 3,8% 26
Breg in ulice okoli Kapitlja    86,2% 6,9% 6,9% 29
   


 
DRUŽABNO ŽIVLJENJE
Se udeležujete prireditev v KS Center?
SKUPAJ 73,5% 15,7% 10,8% 83
Jerebova ulica in okolica   82,1% 14,3% 3,6% 28
Glavni trg in ulice ob njem   73,1% 7,7% 19,2% 26
Breg in ulice okoli Kapitlja    65,5% 24,1% 10,3% 29
   


 
Ali obiskujete gostinske lokale v KS Center?
SKUPAJ 71,1% 14,5% 14,5% 83
Jerebova ulica in okolica   71,4% 21,4% 7,1% 28
Glavni trg in ulice ob njem   73,1% 3,8% 23,1% 26
Breg in ulice okoli Kapitlja    69,0% 17,2% 13,8% 29
   


 
DEMOGRAFSKI PODATKI
Spol ženski moški ni odg.
SKUPAJ   60,2% 38,6% 1,2% 83
Jerebova ulica in okolica   71,4% 28,6% 0,0% 28
Glavni trg in ulice ob njem   61,5% 38,5% 0,0% 26
Breg in ulice okoli Kapitlja    48,3% 48,3% 3,4% 29
   


 
Povprečna starost
SKUPAJ 52,39       83
Jerebova ulica in okolica 53


28
Glavni trg in ulice ob njem 50       26
Breg in ulice okoli Kapitlja  54


29
   


 
Število anket po lokaciji / predelu (Jerebova, Glavni trg, Kapitelj)
SKUPAJ 83 100,0%      
Jerebova ulica in okolica 28 33,7%

 
Glavni trg in ulice ob njem 26 31,3%      
Breg in ulice okoli Kapitlja  29 34,9%      

-----------------------------------------------------------------------------------
In še povzetek opisnega dela ankete med krajani KS Center Novo Mesto

Kaj vam je v KS Center najbolj všeč?

- Kulturne prireditve 14
- Mirno okolje 5
- Bližina stvari 14
- Sprehajalne poti ob Krki, Ragov log, 14
- Staro mestno jedro, glavni trg 12

Kaj v KS Center pogrešate?

- več trgovin 12
- Müller 5 (ali DM oziroma večja drogerija)
- Parkirno hišo / parkirna mesta 6
- Urejeno in večjo tržnico 2
- 2 dogajanje znotraj KS/več dogodkov
- 3 urejenost glavnega trga
- kontejnerji pri nas

Kaj vas najbolj moti in kako bi spremenili v vaši ulici?

- Ureditev parkiranja 6
- Hrupne prireditve in popivanje 6
- 2 Prazne stavbe bivših trgovin
- 2 urejenost smeti, (ne)ločevanje odpadkov
- 8 promet
- Povsod dostop do Krke 4
- Več zelenic
- Umazanija pri ekonomski 6
- Parkiranje zaposlenih v šolah (ekonomska) 9

Kaj vas najbolj moti in kako bi spremenili v bližini vaše ulice?

- Prometna ureditev 4
- Hrup 2
- Razpadajoč Sokolski dom 2
- Omejitev oz. ukinitev prometa na Gl. trgu 2
- zapora mestnega jedra 2
- skrajšanje obratovalnega časa 3

Kaj vas najbolj moti in kako bi to spremenili v KS Center?

- Mesto razpada 2
- Prometna ureditev 3
- Katastrofalno neurejeni pločniki na glavnem trgu 2
- promet/prometni zamaški 2

IGRALA

Če ne, kaj predlagate?
- Več sprehajalnih poti 2
- Ureditev igrišča na Loki 3
- Nadzor nad igrali… 2
- Kopališče pri evropskem parku 2

Kaj bi spremenili pri komunalnih storitvah?

- Skriti zabojniki, Ureditev komunalnih otokov 20
- Bolj pogost odvoz odpadkov 13
- 2 kakovost pitne vode
- Glasno / pozno pobiranje smeti 2
- Glasni puhalniki 2
- Več košev 2

Kaj bi bilo potrebno storiti, da bi živeli lahko živeli bolj zdravo življenje?

  • Omejitev prometa 10
  • Urejene kolesarske poti 2
  • Plinske napeljave, da bi se manj kurilo na drva 2
  • Posodobiti vodovod 13
  • Zmanjšati promet 6
  • Onesnažen zrak 3

Kaj bi bilo potrebno storiti, da bi bilo bolj varno?
- Pregled policistov vsaj enkrat dnevno / ne le v vozilih / tudi ponoči 26
- Večjo kontrolo policistov ponoči 3
- Romi 2

OSVETLITEV
ČE ne, kaj predlagate?
- Večja razsvetljava od Sokolskega doma do ulice Breg, Pugljeva
- Osvetljava, ki ne onesnažuje okolja 3
- Lična in enotna razsvetljava
- 3 osvetlitev neosvetljenih ulic (Predstavni KS se sprehodite ponoči po KS)
- 8 redno vzdrževanje svetil; dotrajanih svetil, lična poenotena razsvetljava
- Več javne razsvetljave 6
- Manj razsvetljave 4

Če bi izbirali simbol za KS Center, kateri bi bil?
- Kapitelj 3
- Kandijski most 2
- Vodnjak 3
- Rotovž 4
- Okljuk 2
- Reka krka 2

Imate kakšne predloge za prihodnji piknik?
- Datum naj ne bo ob praznikih
- Športne aktivnosti
- Reševanje problematike KS
- Poskrbeti za čim večjo udeležbo
- da bil vedno na tržnici
- kakšna vegetarijanska jed ne bi škodila, spodbuditi večjo interakcijo krajanov
- travnik pri Portovalu
- Pokaži kaj znaš .. na pikniku
- Družabne igre

Kakšne tovrstne dogodke predlagate?
- Čistilne akcije 2
- »resni« koncert 2
- glasbene 2
- Telesna vadba na prostem
- Kolesarski izlet po mestnih ulicah
- Skupno obravnavanje gradiv pred sejo občinskega sveta
- Ogled znamenitosti mesta
- Predavanja, predstavitve
- Pohode okoli novega mesta
- Literarni večeri
- Okrogle mize
- Tematski večeri
- Kulinarični večeri
- kreativne delavnice
- bolšjak
- dogodki za otroke
- javne tribune
- koncert, predstave
- kulturne
- prepoznavne in redne dogodke! Čim več dogodkov za VSE prebivalce NM in okolice( športni, na reki, kulturni, dogodki za oživitev jedra-sejmi hrane…, za otroke)
- sem prestara
- stalna tržnica
- stojnice domače obrti
- športne

Kaj pričakujeta od sveta KS center?
- Da bo sodeloval s krajani ter občinskim svetom 8
- Da resnično zastopa interese krajanov 11
- Zavzemanje za krajane, lastnike lokalov, oživljanje jedra 3

PROMET
Kaj bi spremenili?
- Prometna zapora / omejitev prometa Glavnega trga 12
- Večjo kontrolo prometa, nadzor nad hitrostjo 3
- ukinitev tranzitnega prometa 4
- ureditev parkirišč zunaj jedra za obiskovalce/ Kandija 2
- Redarji več kazni 2

PARKIRANJE
Kaj bi spremenili?
- Parkirna hiša (pod Kapitljem, …) 13
- Parkiranje izven mestnega jedra 5 (še posebno za zaposlene)
- cenejši dovolilnici na gospodinjstvo za stanovalce mestnega jedra 8
- Prehod pri sokolskem domu 2
- 1 ura brezplačnega parkiranja za kupce oz. obiskovalce lokalov
- brezplačne dovolilnice 4
- Omejitev št. p. mest/ manj parkirnih mest na Glavnem trgu 4
- rezervirana parkirna mesta za stanovalce (kljub dovolilnic včasih ni prostora) 7

Kaj bi spremenili?
- Dovoljen samo za stanovalce 2
- prometno signalizacijo 3
- 2 vsaj 2 ležeča policaja na začetku in v sredini ( Kastelčeva, Vrhovčeva)
- Dilančeva je neprimerna za promet (tam živi 8 otrok in če se komu kaj zgodi, bo linč!)

Kaj bi bilo potrebno urediti za sprehajalce in druge udeležence v prometu (kolesarji …)?
- Urejene kolesarske poti 9
- klančine za vozičke 2
- pločnike na Glavnem trgu 5

Kje bi vam postajališča bolj ustrezala?
Pred Jakčevim domom

Kaj bi spremenili glede mestnega potniškega prometa?
- Bolje označiti mesta nakupa vozovnic
- Promocijske vožnje za upokojence 2
- Boljši pregled nad voznim redom, bolj jasen 4
- spremembe linij (smer Bršljin) 2
- točnost 3
- Center qulandia linija 5

Kako bi vi uredili Glavni trg?
- Obdavčitev ali drugačna spodbuda za naselitev nezasedenih lokalov 4
- Brez avtomobilov 4
- Popestritev gostinske ponudbe 2
- ne bi spreminjal 2
- prenova fasad 3
- Več zelenja, rož, pitnikov, vodnjakov 4
- Obnova streh, snegolovov (padanje snega, strešnikov)
- Obvezna enotna podoba pročelij ter izveskov trgovin oz. lokalov 1

Kaj vam najbolj všeč v starem mestnem jedru?
- Hostel Situla 2
- Arhitektura 3
- Breg 3
- Kulturna dediščina 2
- arhitektura
- butične trgovine, ki se odpirajo v zadnjem času
- celo jedro
- drevesa, zelenje
- drevo pri vodnjaku
- kompaktna in šarmantna celota obdana z reko Krko
- kulturna dediščina
- L/Occitane
- lokali v zgornjem delu trga
- mestna hiša
- nakazan potencial za kulturno oživitev, v pričakovanju realizacije
- občinska stavba
- reka Krka
- srednjeveška zasnova trga, Kapitelj
- vodnjak
- vrvež, obiskovalci, dogodki
- vse je dostopno brez avta
- vse, sem rojena novomeščanka in sem navezana na NM
- življenje, ki ga primanjkuje v mestu

TRŽNICA, TRGOVINE
Katera lokacija bi se vam zdela bolj primerna?
-

Kaj pogrešate na novomeški tržnici oziroma kako bi jo spremenili?
- Kot je v načrtu 2
- Boljšo ponudbo (eko, Ukinitev zaprtih objektov s oblekami in kitajskim kičem) 20
- Urejenost tržnice 3
- Znižati najemnine za prodajna mesta
- Glavni tržni dan ob sobotah 4
- dnevno ponudbo 2
- več parkirnih mest (kratek omejen čas) 2
- urejenost 4
- Dlje odprta

Katere trgovine pogrešate?
- Müller 37
- Boljše Delikatesa 11
- Tehnične 13
- Veleblagovnico 5
- Kvalitetne tekstilne trgovine 4
- Športno trgovino 2
- Tržnica v mullerju 2

Katerih prireditev se udeležujete v starem mestnem jedru?
- Poletni večeri 6
- Koncerti 9
- Prireditve v Gogi 10
- Vinski večeri J (najbrž Malvin) 2
- Novoletna zabava in sejem 4
- Gledališke predstave v APT 4
- Jazzinty 3

Kakšne prireditve pogrešate?
- Odprti poletni kino
- Nastopi folklornih skupin in dalmatinskih klap
- Umirjene z umetniško vrednostjo
- Filmski festival/večeri 2
- Manjše koncerte z vrhunskimi izvajalci
- Stand up
- Športne
- Poulično gledališče
- Razstave na prostem,
- Kino pod zvezdami
- 2 mirnejšo glasbo
- 2 večji spekter, ne le glasbene
- art maket
- letni kino
- ne pogreša in se zaradi hrupa umika iz stanovanja
- npr. repertoar zadnjega decembra
- ob krki
- obisk dedka mraza s povorko za otroke
- plesne
- redne prireditve na katere bi se ljudje navadili in začeli dojemati središče kot prijeten kraj zbiranja in druženja
- več koncertov
- več kulturnih vsebin
- živost mesta
- Več uličnih predstav 2
- Zastonj prireditve
- Glasbene prireditve

Kakšne gostinske lokale pogrešate v mestnem jedru?
- Dobro restavracijo 11

novice

07. december, KS Center

ZApisnik redne seje Sveta KS Center z dne 8. 11. 2018

Objavljamo zapisnik redne seje Sveta z dne 8. 11. 2018. Zapisnik bo potrjen na dopisni seje dne 9. 12. 2018.

več >

05. december, KS Center

Stališče Sveta Krajevne skupnosti Center Novo mesto do prometne ureditve na Glavnem trgu po prenovi mestnega jedra

Člani sveta Krajevne skupnosti Center Novo mesto smo mnenja, da je potrebno promet na Glavnem trgu po zaključeni prenovi odpraviti oziroma ga omejiti, kolikor je le mogoče.

več >

04. december, KS Center

Zapisnik izredne seje Sveta KS Center 3. 12. 2018

Objavljamo zapisnik izredne seje Sveta KS Center z dne 3. 12. 2018.

več >

06. november, KS Center

VABILO NA REDNO SEJO SVETA KS CENTER NOVO MESTO

Vabim vas na redno sejo sveta Krajevne skupnosti center Novo mesto, ki bo potekala v četrtek, 8. novembra 2018 ob 18:00 v sejni sobi, na Rozmanovi ulici 10 v Novem mestu.

več >

10. maj, KS Center

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta Novi trg v Novem mestu (SD UN Novi trg-2)

Na podlagi 50., 60. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju - ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP (106/10-popr.), 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14-odl.US, 14/15-ZUUJFO in 61/17-ZUreP-2) in v povezavi z 273. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17-ZUreP-2) ter na ...

več >

15. april, KS Center

ZApisnik redne seje Sveta KS Center z dne 11. 4. 2018

Objavljamo zapisnik redne seje KS Center z dne 11. 4. 2018.

več >

06. april, KS Center

VABILO NA REDNO SEJO SVETA KS CENTER NOVO MESTO

Vabim vas na redno sejo sveta Krajevne skupnosti center Novo mesto, ki bo potekala v sredo, 11. 4. 2018 ob 19:30 v sejni sobi, na Rozmanovi ulici 10 v Novem mestu.

več >

06. november, KS Center

Zapisnik redne seje KS Center Novo mesto z dne 23. 10. 2017

Objavljamo zapisnik redne seje sveta KS Center Novo mesto z dne 23. 10. 2017

več >

20. oktober, KS Center

VABILO NA REDNO SEJO SVETA KS CENTER NOVO MESTO

Vabim vas na redno sejo sveta Krajevne skupnosti center Novo mesto, ki bo potekala v ponedeljek, 23. 10. 2017 ob 19:30 v sejni sobi, na Rozmanovi ulici 10 v Novem mestu.

več >