zemljevid krajevnih skupnosti

Zapisnik 2. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Center Novo mesto

datum: 26.03.2015

Na drugi seji smo največ časa posvetili analizi ankete, ki smo jo januarja izvedli med krajani. Rezultati so podlaga za usmeritve dela v tekočem mandatu. Pogovarjali smo se tudi o sodelovanju pri prenovi mestnega jedra in organizaciji dogodkov v okviru praznovanja 650. obletnice ustanovitve Novega mesta.

ZAPISNIK

2. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Center Novo mesto (v nadaljevanju: KS Center), ki je bila ob 18:00, dne 9. 2. 2015 v prostorih na Rozmanovi ulici 10 v Novem mestu.

Na seji smo bili prisotni vsi člani Sveta KS Center in sicer: Cvetka Potočar, Stojan Luzar, Ana Granda Jakše, Jurij Kobe, Luka Blažič, Jana Murgelj in Matija Škof.

Dnevni red:

1. Preverjanje prisotnosti
2. Predstavitev rezultatov in povzetkov ankete med krajani
3. Cilji in usmeritve Sveta KS Center v tekočem letu in mandatu
4. Aktivnosti KS Center v zvezi s Konservatorskim načrtom za namen prenove Glavnega trga, Rozmanove ulice in kandijskega križišča v zgodovinskem jedru Novega mesta (v nadaljevanju: Konservatorski načrt)
5. Predstavitev stanja in možnosti sodelovanje pri pripravi Regionalnega razvojnega programa 2014-2020 in Evropske trajnostne urbane strategije)
6. Sodelovanje pri transverzali krajevnih skupnosti
7. Dejavnosti KS Center pri praznovanju 650 obletnice ustanovitve Novega mesta
8. Drugo:
    a. Finančna pomoč Rdečemu križu
    b. Postavitev informacijske table
9. Razno 

I. Preverjanje prisotnosti: 
Na seji so bili prisotni vsi člani KS Center.

1. SKLEP: Svet KS Center je potrdil Dnevni red predlagan v vabilu.
Izid glasovanja: 7 za, 0 proti.
Sklep je sprejet.

II. Predstavitev rezultatov in povzetkov ankete med krajani.

V obdobju med 5. in 15. januarjem 2015 je med krajani KS Center potekalo anketiranje o zadovoljstvu z njihovim življenjem v krajevni skupnosti in predlogi za izboljšave. Na 397 naslovov, kolikor je naslovov s stalnim prebivališčem v KS Center po evidenci Pošte Slovenije je bilo v ta namen 1.191 anketnih vprašalnikov. V vsako kuverto so bili vloženi trije vprašalniki. V roku, do 15. januarja smo prejeli 83 izpolnjenih anket in kasneje še 5. Pri slednjih so bili obravnavani samo opisni odgovori, saj je bila analiza odgovorov zaprtega tipa že v teku.

Povzetek odgovorov in predstavil Matija Škof. Ob predstavitvi so se odvijale razprave ter se oblikovala stališča in sklepi, katere so tiste vsebin in problematike krajanov, ki terjajo ukrepanje. Pri slednjem je bil najpogosteje odločujoči faktor večkratno pojavljanje enake problematike, predlogov ali drugačne vsebine. 

Med razpravo so se oblikovala naslednja stališča:

• V splošnem so krajani KS Center zadovoljni s kakovostjo bivanje v krajevni skupnosti, kljub temu pa so prisotne določene problematike, ki terjajo takojšnje ukrepanje.

• Najpogosteje izražene problematike oziroma predloge za reševanje navajamo spodaj. Zraven so navedeni tudi sklepi ukrepov Sveta KS Center.

1. Komunalne storitve

a. Ureditev otokov za odpadke (ekoloških otokov), saj je trenutno stanje ne samo sramotno za KS Center, temveč tudi za MONM, saj govorimo o starem mestnem jedru, ki prav v tem letu praznuje 650 obletnico ustanovitve. Tudi zaradi slednjega menimo, da je treba to problematiko rešiti prioritetno. Poleg ureditve estetstko urejenih ekoloških otokov (lesena ali drugačna ograditev) je potrebno na vseh lokacijah ustrezno zagotoviti ločevanje odpadkov.

b. Pogostejši odvoz odpadkov.

c. Čiščenje Glavnega trga tudi ob vikendih.

2. Varnost

a. Presenetljivo veliko (35 %) je bilo spontano izraženih želja po večkratnem obhodu policistov. V ta namen se bomo sestali z vodjo policijskega okoliša in ga seznanili tudi s tem ter poiskali možnosti za izboljšanje stanja.
 
3. Javna razsvetljava:

a. V zvezi javno razsvetljavo so bila stališča krajanov zelo različna glede na samo mikro lokacijo. Veliko je bilo izraženih želja po boljši osvetlitvi (območje ulic okoli Brega in Kapitlja) in nekaj po manj intenzivni. Precej je bilo pripomb tudi na vzdrževanje svetil. Na podlagi razgovora smo prišli do ugotovitve, da KS Center kot staro mestno jedro Novega mesta, nima poenotene in sistematično urejene osvetlitve stranskih ulic, ki so v številnih primerih tudi kulturnega pomena. Kot pri točki o ekoloških otokih ocenjujemo, da je potrebno tudi področje urediti prednostno v obdobju praznovanja 650. letnice ustanovitve Novega mesta in v skladu z aktualnim Konservatorskim načrtom.
 
4. Zdravje

a. Na področju zdravega življenja je bilo največ nezadovoljstva izraženega v zvezi s slabim zrakom in prevelikim prometom, slabo kakovostjo tekoče vode ter smeti (predvsem ogorkov) na področju Ekonomske šole in Srednje šole za gostinstvo in turizem. V zvezi z slabim zrakom je potrebno v prvi fazi ugotoviti njegovo dejansko stanje z izvajanjem ustreznega monitoringa Seveda je potrebno v celotni krajevno skupnosti in sploh na območju starega mestnega jedra omejitvi promet, posebej tranzitni in težki, kar pričakujemo, da se bo uredilo v okviru realizacije Konservatorskega načrta. V zvezi s slabo kakovostjo pitne vode spremljamo aktivnosti občine, ki v zvezi s tem že izvaja aktivnosti.
 
5. Družabno življenje:

a. V zvezi z družabnim življenje v krajevni skupnosti je bilo jasno izraženo mnenje, da si krajani želijo več družabnih dogodkov. Na to temo bomo v krajevni skupnosti govorili na prihodnjih sejah, vsekakor pa bomo v bodoče še več pozornosti namenili organizaciji piknika in posebnemu dogodku ali več njim ob praznovanju 650. letnice ustanovitve Novega mesta idr. Pri tem bomo vrednotili in upoštevali predloge, ki so jih navedli krajanih v anketi. 

6. Promet, parkiranje:

a. V zvezi s prometom je bilo izraženega veliko nezadovoljstva. To se je nanašalo predvsem na nujnost omejitve - umiritve prometa - hitrosti ter reševanje problematike parkiranja krajanov, predvsem na območju Glavnega trga in okoliških ulice ter Kapitlja. Nemudoma, ne glede na dogodke povezane s Konservatorskim načrtom, je potrebno omejiti hitrost na nekaterih ulicah. V zvezi s tem bomo od ustreznih služb zahtevali:

i. Postavitev ležečih policajev na naslednji lokacijah:
1. Na obeh straneh Kandijskega mostu
2. Pred Narodnim domom (t.i. Sokolskim domom)
3. Na Vrhovčevi ulici (gre za izredno ozko ulico z dvosmernim prometom brez pločnikov; na njej se nahaja tudi vrtec )

Ker je postavitev ležečih policajev problematična zaradi pluženja, bomo predlagali postavitev asfaltnih policajev ali da se montažne pač odstranjuje v zimskem obdobju. 

ii. Potrebna je tudi postavitev merilnika hitrosti na koncu Kandijskega mostu v smeri proti Glavnem trgu.

b. Za prebivalce, ki živijo na Glavnem trgu ali njegovi okolici je potrebno zagotoviti parkirna mesta. Predlagamo, da se v ta namen rezervirajo parkirna mesta na Pugljevi ulici ali najde druga rešitev.

c. Na Jerebovi ulici in na Ulici talcev je potrebno omejiti parkiranje s strani učencev ali uslužbencev srednjih šol.

d. Označitev prehoda za pešce pri Jakčevem domu in na koncu Kandijskega mosta.

7. Staro mestno jedro

a. V zvezi z ureditvijo starega mestnega jedra je bilo s strani krajanov izraženo izrazito stališče (100 % glasov ZA), da je to potrebno ureditve. V zvezi s tem bomo v predstavniki KS Center stališča krajanov uveljavljali znotraj Konservatorskega načrta. 

8. Nakupovanje, mestna tržnica

a. Prebivalci KS Center imajo veliko pripomb na trgovsko ponudbo v tem delu Novega mesta. Že za vsak nekoliko bolj zahteve nakup se morajo namreč voziti v nakupovalna središča. Največ pripomb je bilo pomanjkanje artiklov drogerijskih artiklov. Slednje težava je nastala po izselitvi trgovine Muller iz središča mesta. Prebivalci jasno izražajo tudi željo po bolšji delikatesi, saj trenutni dve nudita zgolj najbolj osnovno ponudbo, ter trgovini s tehničnim blagom.

b. Tržnico krajani obiskujejo v velikem številu in velika večina bi jo ohranila ne trenutni lokaciji. Na trnici pogrešajo širši in kakovostnejšo (eko) ponudbo osnovnih izdelkov, zelenjave ter uvedbo tržnega dne v soboto in samo v petek.

c. Krajani pogrešajo boljšo restavracijo v centru mesta.

9. Igrala

a. Jasno je bil izražena želja in potreba po ureditvi Stadiona na Loki, ki naj vključuje tudi postavitev igral in t.i. fitnesa na prostem. Ob urejanju tega območja bo potrebno zagotoviti in urediti tudi parkirna mesta. V zvezi s tem se bodo opravili pogovori z Agencijo za šport Novo mesto. Možno je tudi sofinanciranje.

Ker je razprava o rezultatih trajala dalj časa kot je bilo načrtovani (2 uri in pol), samo naslednje točka obravnavali hitreje in zato zahtevajo obravnavo na naslednji seji. Ta bo sklicana v roku treh tednov.

2. SKLEP: Potrditev povzetkov in ukrepov v zvezi z anketo navedenih zgoraj.
Izid glasovanja: 7 za, 0 proti.
Sklep je sprejet.

III. Cilji in usmeritve Sveta KS Center Novo mesto v tekočem letu in mandatu

Na seji smo sprejeli le tiste aktivnosti in cilje, ki zahtevajo prednostno obravnavo in ukrepanje in jih navajamo spodaj. Te cilje bomo predstavili županu MONM, drugim predstavnikom občine in drugim odgovornim osebam oziroma službam na bližnjem srečanju, saj je njihova realizacija v večji meri odvisna odločitev občine.

1. Ureditev otokov za odpadke, ločevanje odpadkov in pogostejši odvoz smeti.
2. Javna osvetljava: ocena stanja priprava načrta za sistematično ureditev razmer.
3. Srečanje z vodjo policijskega okoliša: pogovor o zagotovitvi večje prisotnosti policije in omejitvi prometne hitrosti.
4. Aktivno sodelovanje pri pripravi Konservatorskega načrta pri katerem se bodo zastopala stališča občanov glede: prometna problematike in posledično čistoča zraka, parkiranje prebivalcev, zagotavljanju večje trgovinske ponudbe…
5. Promet – stališča krajanov bomo uveljavljali pri oblikovanju konservatorskega načrta, razen kar se tiče postavitve merilnikov hitrosti in ležečih policajev; slednje prednostno.
6. Onesnaženost zraka: Jurij Kobe je prisotne seznanil, da naj bi bil na decembrski seji MS NM naj bi bil potrjen državni program monitoringa. Skupaj z občino so se zavzemali za večtočkovne meritve, kar je podlaga, da lahko od občine zahtevamo izvajanje meritev na Glavnem trgu. Slednje bomo predstavili na srečanju s predstavniki občine. Meritve bodo realno pokazale kolikšne deleže prispevata promet in kurišča.
7. Parkiranje in onesnaževanje na Jerebovi ulici in ulici talcev – z izraženo problematiko se bo najprej seznanilo ravnatelja/e.
8. Ureditev igrišča na Loki – Pogovor z Agencijo za šport Novo mesto
9. Družabno življenje: v zvezi s tem bomo natančneje govorili na naslednji seji, vsekakor pa bomo organizirali že tradicionalni piknik in poseben dogodek ob 650. Letnici Novega mesta, namenjen izključno krajanom KS Center.

3. SKLEP: Potrditev aktivnosti in ciljev sveta KS Center v prihodnjem obdobju.
Izid glasovanja: 7 za, 0 proti.
Sklep je sprejet.

IV. Aktivnosti KS Center Novo mesto v zvezi s Konservatorskim načrtom

KS Center bo poskrbela in financirala pošiljanje vabil krajanom na predvideni delavnici, poskrbeli bomo tudi za obvestilo poslovnim subjektom na Glavnem trg in Rozmanovi ulici. Pri organizacij delavnic in vsebinskih vprašanj s strani KS Center sodeluje Jana Murgelj. Zavzemamo se, da bi se vsebine dobljene iz anket, čim bolj realizirali tudi znotraj Konservatorskega načrta.

4. SKLEP: Potrditev predstavljene oblike sodelovanja KS Center pri izvedbi delavnic. Izid glasovanja: 7 za, 0 proti.
Sklep je sprejet.

V. Predstavitev stanja in možnosti sodelovanje pri pripravi Regionalnega razvojnega programa 2014-2020

Jurij Kobe je na kratko predstavil aktivnosti v zvezi s tem, ki trenutno potekajo v okviru RC-a in MONM. V svetu KS Center bomo v zvezi s tem spremljali dogajanja in v okviru svojih pooblastil pri tem sodelovali.

5. SKLEP: Svet KS Center bo aktivno spremljal dogajanje z zvezi z RRP.
Izid glasovanja: 7 za, 0 proti.
Sklep je sprejet.

VI. Sodelovanje pri Transverzali krajevnih skupnosti

Predlagali bomo, da se na Transverzalo uvrsti krožna pot, ki bo potekala po trasi: Narodni dom (Avtonomna kulturna cona Sokolc) – Breg – Kapitelj – Šance. Kratek tekst pripravi Jurij Kobe.

6. SKLEP: Potrditev krožne poti za Transverzalo.
Izid glasovanja: 7 za, 0 proti.
Sklep je sprejet.

VII. Dejavnosti Ks Center pri praznovanju 650 obletnice ustanovitve Novega mesta 

Sprejet je bil sklep, da se zagotovo organizira nek dogodek ali nekaj dogodkov namenjenih izključno krajanom. Podrobneje bomo o tem govorili na naslednji seji. 

7. SKLEP: Svet KS Center bo za krajane KS Center organiziral dogodke v počastitev jubileja.
Izid glasovanja: 7 za, 0 proti.
Sklep je sprejet.

VIII. Drugo:
 
1. Finančna pomoč Rdečemu križu.

Za potrebe delovanje Rdečega Križa bo KS Center v letu materialno pomagala v višini 250 EUR. O vsebini pomoči se bomo uskladili s predstavniki organizacije.

8. SKLEP: Pomoč KORK s strani KS Center v višini 250 EUR v letu 2015.
Izid glasovanja: 7 za, 0 proti.
Sklep je sprejet.

2. Postavitev informacijske table

Tablo za informiranje krajanov KS Center bomo postavili na zelenico nasproti banke Reiffeissen na Rozmanovi ulici. Zemljišče je v lasti podjetja Zarja, ki je že dalo soglasje k postavitvi table. Potrebno je pridobiti še dovoljenje s strani MONM. Za oblikovanje in izdelavo table se bo angažiralo oblikovalca Jurija Kocuvana. 

9. SKLEP: Postavitev informacijske table za informiranje krajanov KS Center kot je navedeno.
Izid glasovanja: 7 za, 0 proti.
Sklep je sprejet.

IX. Razno

Pod to točko ni bilo razprav, saj smo se razšli z dogovorom, da se čim prej srečamo na novi seji.

Datum: 23.2.2015

Zapisal:
Matija Škof
 

Predsednik sveta KS Center Novo mesto
Matija Škof

novice

20. oktober, KS Center

VABILO NA REDNO SEJO SVETA KS CENTER NOVO MESTO

Vabim vas na redno sejo sveta Krajevne skupnosti center Novo mesto, ki bo potekala v ponedeljek, 23. 10. 2017 ob 19:30 v sejni sobi, na Rozmanovi ulici 10 v Novem mestu.

več >

21. december, KS Center

Zaključek javnega natečaja Celostna grafična podoba Krajevne skupnosti Center Novo mesto

Ocenjevalna komisija za Javni natečaj za celostno grafično podobo Krajevne skupnosti Center Novo mesto se je v petek, 16. 12. 2016 sestala na drugi seji. .

več >

28. oktober, KS Center

JAVNI NATEČAJ: Celostna grafična podoba KS Center Novo mesto

V Svetu KS Center razpisujemo javni natečaj in pozivamo grafične oblikovalce in tudi tiste, ki se z oblikovanjem ukvarjajo ljubiteljsko, da pripravijo svoje predloge znaka (logotipa) in celostne grafične podobe tega dela Novega mesta.

več >

15. maj, KS Center

Prijava na e-obvestila KS Center

Da bo obveščanje in komunikacija med svetom KS in krajani lažja, nam zaupajte svoj elektronski naslov.

več >

15. maj, KS Center

Predstavitev in povzetek rezultatov ankete med krajani

V obdobju med 5. in 15. januarjem 2015 je med krajani KS Center potekalo anketiranje o zadovoljstvu z njihovim življenjem v krajevni skupnosti in predlogi za izboljšave. Ankete smo poslali na 397 naslovov, prejeli pa 83 odgovorov

več >

26. marec, KS Center

Zapisnik 2. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Center Novo mesto

Na drugi seji smo največ časa posvetili analizi ankete, ki smo jo januarja izvedli med krajani. Rezultati so podlaga za usmeritve dela v tekočem mandatu. Pogovarjali smo se tudi o sodelovanju pri prenovi mestnega jedra in organizaciji dogodkov v okviru praznovanja 650. obletnice ustanovitve Novega mesta.

več >