zemljevid krajevnih skupnosti

Zapisnik 20. seje Sveta KS Bučna vas

datum: 20. 11. 2017

Vabilo na 20. sejo sveta KS Bučna vas, ki bo v ponedeljek, 20.11.2017 ob 17.00 uri v prostorih KS Bučna vas.

 

Dnevni red:

    pregled in potrditev zapisnika 19. seje, potek investicij, revija »Krožišče« (pripravljenost člankov, donacije,…), predstavitev IDP za ureditev Romskega naselja Žabjak in Brezje, predlogi in pobude. 

 

 

 

Andrej Redek

Predsednik KS Bučna vas

Zapisnik 20. seja KS.pdf

novice

03. april, KS Bučna vas

JAVNA OBRAVNAVA - ROMSKI NASELJI

Prostorski izvedbeni pogoji za območje naselja Brezje-Žabjak in gospodarske cone Zahod.

več >

03. april, KS Bučna vas

Katalog informacij javnega značaja KS Bučna vas

Katalog informacij javnega značaja KS Bučna vas

več >

22. marec, KS Bučna vas

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Mestne občine Novo mesto

Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju - ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP (106/10-popr.), 43/11-ZKZ-C in 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14-odl.US in 14/15-ZUUJFO) in v povezavi z 273. členom Zakona o urejanju prostora – ZureP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) ter 27. člena Statuta ...

več >

26. januar, KS Bučna vas
11. december, KS Bučna vas
20. november, KS Bučna vas
09. november, KS Bučna vas