zemljevid krajevnih skupnosti

Zapisnik zbora krajanov KS Bršljin

datum: 12.11.2012

Zapisnik z zbora krajanov KS Bršljin z dne 7/11-2012 v OŠ Bršljin

Zbora krajanov so se udeležili tudi vabljeni s strani MO Novo mesto in sicer: Župan g. Muhič, direktor uprave g. Novak, vodja Urada za gospodarske javne službe g. Kobe, vodja Urada za razvoj in investicije ga. Muhič in ga. Radakovič. Zbor je vodil in povezoval g. Robi Erjavec.

Dnevni red:
1.    Sanacija Bršljinske ceste in mostu
2.    Rešitev Medičeve ulice
3.    Straška cesta (od Mirnopeške do gostilen Čefidl), stanje, plani
4.    Rekonstrukcija Ljubljanske ceste (Mercator)
5.    Ureditev Ceste brigad in priključka na Andrijaničevo cesto

Uvodoma predsednica sveta KS Jožica Šepetavc predstavi krajanom problematiko dela, načrte in cilje ter težave zaradi pogosto ignorantskega odnosa strokovnih služb občine do predlogov sveta KS. Zaradi tega se kot predsednica čuti nemočno in neučinkovito. Premalo je medsebojne komunikacije, zato prihaja do nezadovoljstva krajanov, kar je potrebno v bodoče izboljšati. Predstavi glavne projekte, ki jih je potrebno realizirati, vendar stojijo, ker so odločitve  na strani občine.

1.    Sanacija Bršljinske ceste in mostu. Problematiko predstavi tajnica sveta Cirila Surina Zajc in poudari, da se projekt pripravlja že od leta 2007, da do danes še ni pridobljeno gradbeno dovoljenje in da so člani sveta do sedaj zanj preko sponzorjev pridobili cca 100.000 EUR sredstev. Prav tako so uspeli doseči dogovor s Elektro Novo mesto, da bodo na svoje stroške prestavili svoje vode v zemeljske kable.  Sredstva za izvedbo projekta so bila načrtovana že v proračunih za leto 2008, 2009, 2010 in 2011, vendar jih je občina prerazporejala in jih v letu 2012 sploh ni več načrtovala. Krajani želijo, da se projekt uvrsti v proračun za leto 2013 in sicer:  1.faza – ureditev mostu z novo infrastrukturo,  kasneje pa še 2.faza priključek na Foersterjevo ulico in 3.faza povezovalna traka ceste do mostu. Zato javno sprašuje župana ali je to možno.

Ga. Držaj: Bršljinska cesta je zelo prometna, tovornjaki ne spoštujejo prepovedi vožnje, predlaga, da v križišču Čefidel ne bi bila prednostna. Pogreša ukrepanje policije.
G. Župan: za leto 2013 je v proračunu načrtovanih 300.000 EUR za izvedbo mostu in infrastrukture ter da obljubo, da bodo dela dejansko tudi narejena.
G. Kobe: pred začetkom gradnje bo sanirano tudi prečrpavališče Bršljin z novimi kanalizacijskimi cevmi. Glede spremembe prednosti vožnje pa je obstoječa rešitev strokovno prava, ker gre za klanec.  

2.    Rešitev Medičeve ulice. Svet KS je pred začetkom obratovanja garažiranja in servisiranja podjetja Veolija občino opozoril, da Medičeva ulica tehnično ni primerna za vožnjo tovornjakov in avtobusov, posebno še, ker zaradi prostorske stiske večja vozila sploh ne morejo nemoteno zaviti na ali iz Bršljinske ceste, ne da bi pri tem zavila na nasprotni prometni pas. Kljub temu se sedaj tam odvija dejavnost s tehnično neprimernim cestnim dostopom, kar je povzročilo močno poškodovanje ceste.

Ga. Vogler: kdo na občini sme dajati soglasje, da se tako neprimerna dejavnost kot je garažiranje avtobusov, lahko odvija na tako ozki cesti? Kdo je odstranil prometni znak »prepoved tovornega prometa«? In, ali Medičeva ulica sploh ustreza tehničnim zahtevam za tak promet? Medičeva ulica je danes sicer asfaltirana, vendar ne v celoti. Ker je hkrati to  tudi zelo obljudena pešpot za sprehajalce iz Zupančičevega sprehajališča, ni varna za pešce in bi bilo potrebno narediti tudi pločnike. Ker so vzrok za poslabšanje prometnih razmer najemniki (Veolija), naj občina od njih zahteva, da uredijo cesto primerno tovornemu prometu, sicer bodo izgubili uporabno dovoljenje zaradi neprimernega dostopa. Namreč, noben tovornjak ali avtobus ne sme na Bršljinsko cesto, če mora ob tem zaviti na nasprotni vozni pas.

G. Kobe bo v roku 7 dni dal odgovor na gornja vprašanja na KS Bršljin.


3.    Straška cesta (od Mirnopeške do gostilen Čefidl). Krajani bi želeli vsaj nek makedamski pločnik kot začasno rešitev preden bi investicija prišla na vrsto, da se v celoti realizira.

G.Kobe:  Narejena je sprememba projekta, po katerem  se ob pločniku in kolesarski stezi izpusti zeleni drevored. Predračunska vrednost je cca 1 mio EUR, vendar občina nima sredstev za celotno investicijo. Obljubi je, da bodo našli rešitev za  makedamsko izvedbo pločnika v čim krajšem času.  

4.    Rekonstrukcija Ljubljanske ceste (Mercator). Bila je burna razprava, zakaj projektanti ne upoštevajo mnenj krajanov, ampak načrtujejo rešitve, ki so zanje popolnoma nesprejemljive. Sklicevanje na strokovnost ni dovolj, če so rešitve neživljenjske in poslabšujejo obstoječi standard krajanov. Večkrat se je pojavilo vprašanje ali strokovne službe na občini sploh preverjajo projektantske rešitve ali se jim po liniji najlažjega upora podrejajo. Zakaj občina ne pritegne v svoje postopke tudi svet KS, ki pozna razmere in bi se na ta način izognili marsikateri nejevolji, ki je danes prisotna.

G.Pevc:  novo križišče je nevarno, pa tudi osvetlitev je popolnoma drugačna kot pred BTC, kar dodatno poslabšuje prometno situacijo. Če ima prav, bo pokazala praksa.    

Ga. Zupančič: kdaj bodo zamenjani vodovodni priključki do vseh hiš, kar je bilo obljubljeno pred gradnjo.

Ga. Kralj in ga. Hribar: zakaj ni izvedena signalizacija (rumena luč ali senzorji) za zavijanje levo za dva hišna vhoda. Izpostavita, da vsakič, ko zavijata proti svoji hiši, naredita prometni prekršek.

Ga. Hrastar: zaradi odstranjenega ogledala pri vhodu v Brezov log je zavijanje na Ljubljansko cesto postalo zelo nevarno, zato ga je potrebno takoj namestiti nazaj. Boji se, da bodo vozniki,  namesto da bi čakali pri semaforju, raje uporabljali Mercatorjevo  parkirišče in njihov tovorni vhod.  

G.Kobe: investitor ceste je CGP Novo mesto, zato bi bilo potrebno vsa vprašanja nasloviti nanje oz. jih razrešiti v fazi javne razprave. Kljub temu bo  občina pridobila mnenja od vseh, ki jih izpostavljena problematika tangira in v roku 7 dni svetu KS  dala odgovor za:  vodovodne priključke, postavitev ogledala in signalizacijo za dostop za levi priključek v smeri BTC.

5.    Ureditev Ceste brigad in priključka na Andrijaničevo cesto. Ne upoštevajo se prometni znaki, da gre za vožnjo po naselju. Čez vikende je zelo veliko prometa in ceste se je prijel vzdevek »pijanska ulica«.

Predlog krajanov: Izvede naj se dvosmerni priključek  s pločnikoma na obeh straneh. Ker gre za pomembno cesto, ki je hkrati dostop do šole in vrtca, naj se k realizaciji pristopi prioritetno. Čim prej je potrebno postaviti ležeče policaje tudi pri vrtcu in šoli. Policijski nadzor naj bo pogostejši.

G.Kobe: projekt je potrebno renovirati in odkupiti zemljišče od Koklja, za kar so v proračunu že zagotovljena sredstva za naslednje leto.


G.Bulc: povzel je razpravo, da bi morali projektanti delati po navodilih občinskih strokovnih delavcev – torej naročnika, ti pa v korist krajanov, ki so jih izvolili. Da se premalo preverja ustreznost projektantskih rešitev tako iz vidika uporabnikov kot stroškov. In da je premalo komunikacije in usklajenega delovanja med KS in občino. Preveč je sklicevanja na strokovnost, manjka pa navadne kmečke pameti. To bi veljalo v bodoče preseči.
Ga. Surina Zajc predlaga Županu, da bi v izogib tolikšni nejevolji krajanov, kot jo je povzročila rekonstrukcija Ljubljanske ceste, občina v bodoče spremenila prakso in bi ne glede na formalne okvire, svet KS  pri svojem delovanju upoštevala kot enakovrednega partnerja. Na ta način bi bile rešitve bolj po meri krajanov, občina pa bi s tem le pridobila na ugledu, ko bi delala v korist svojih volilcev.

Zbor je bil zaključen ob 8.45 min.

Zapisala:
Surina Zajc Cirila

novice

12. april, KS Bučna vas

Predavanje EKOLOŠKO VRTNARJENJE -18. april 2013 ob 18. uri v OŠ Bršljin

KS Bršljin organizira predavanje kluba ljubiteljev vrtnarjenja GAIA. Predavala bo strokovnjakinja Nevenka Breznik ...

več >

12. november, KS Bučna vas
06. november, KS Bučna vas

ZBOR KRAJANOV KS BRŠLJIN

7.11.2012 OB 18.URI V AVLI OŠ BRŠLJIN

več >

28. avgust, KS Bučna vas

Zbor krajanov KS Bršljin - ponedeljek, 27. avgust 2012

Dnevni red: Ignoranca MO Novo mesto v zvezi s problematiko Ceste brigad ...

več >

09. avgust, KS Bučna vas

Pritožba KS Bršljin zaradi zapore Ljubljanske ceste

Svet KS Bršljin je je MONM podal pritožbo na odločbo o zapori Ljubljanske ceste, saj obvoz poteka po ulici Cesta brigad. Ulica nima pločnikov, na delu pa širina cestišča ne omogoča srečevanja vozil. Pritožba ...

več >

16. april, KS Bučna vas

Akcija očistimo Slovenijo v KS Bršljin

Oglejte si nekaj foto utrinkov z naše akcije (foto: Borut Šiško)

več >