zemljevid krajevnih skupnosti

17. seja sveta KS Žabja vas

datum: 17.04.2016

ZADEVA: Zapisnik 17. seje Sveta Krajevne skupnosti Žabja vas, ki je bila 15.4. 2016 ob 17:00 na Kmetiji Kastelic

 

Dnevni red:

1.)    Popravek zapisnika seje z dne 7.3.2016

2.)    Priprava vloge za drugi razpis

3.)    Javna razgrnitev načrta igrišča

4.)    Razno

 

Prisotni: Andrej Kastelic, Katja Luzar, Andreja Kastelic in Matija Šega.

 

1. Popravek zapisnika seje z dne 7.3.2016

Pred sestankom se je udeležil tudi gospod Lamut, ki je neposreden sosed bodočemu igrišču. Pojasnil je svoja stališča. Gospod je izrazil, da si želi, da igrišča še ne bi bilo, saj se boji, da bo zanj preveč moteče. Želi si ograje ob poti, ob njegovi parceli.

2. Priprava vloge za drugi razpis

Glede na to, da zaprošenih dopolnitev in popravkov ponudb nismo prejeli, smo izglasovali, da zapisano na prejšnjem zapisniku obvelja. Pripravljeno gradivo s prejšnjega sestanka se tako dopolni s še manjkajočimi ponudbami in se odda na občino najpozneje v torek 19.4.2016.

3. Javna razgrnitev načrta igrišča

Soglasno smo se dogovorili, da to storimo v občinskih prostorih.

4. Razno

Ni bilo posebnosti.

Zaradi zaupnosti podatkov seja 15. in 16. ni objavljena na spletu.

Zapisal: Matija Šega                                            Andrej Kastelic, predsednik Sveta KS Žabja vas

novice

17. oktober, KS Žabja vas

Poročilo predsednika s sestankov z dne 12., 16. in 17.10.17

Sestanek 12.10.2017 s krajani KS Žabja vas stanujočimi ob bodočemu igrišču glede ureditve igrišča Sestanek 16.10.2017 z MONM glede Univerzitetnega kampusa Novo mesto v Drgančevju Sestanek 17.10.2017 z Društvom upokojencev in MONM glede subvencioniranje obroka za starostnike Sestanek 17.10.2017 predsednikov KS Žabja vas z županom...

več >

17. oktober, KS Žabja vas
Začetek investiciji v igrišče (foto: Matija Šega)

Začetek gradnje igrišča

Krajane obveščamo, da se je začela gradnja igrišča.

več >

14. maj, KS Žabja vas
10. februar, KS Žabja vas
07. februar, KS Žabja vas
17. april, KS Žabja vas
08. marec, KS Žabja vas
03. marec, KS Žabja vas