zemljevid krajevnih skupnosti

14. seja sveta KS Žabja vas

datum: 08.03.2016

ZADEVA: Zapisnik 14. seje Sveta Krajevne skupnosti Žabja vas, ki je bila 7.3. 2016 ob 15:30 na mestu bodočega igrišča


Dnevni red:

1.)    Pogovor z lastnikoma sosednjih zemljišč

2.)    Razno

 

Prisotni: Andrej Kastelic in Grega Rajer.

 

1.)    Pogovor z lastnikoma sosednjih zemljišč

Sestanek na mestu igrišča. Prisotna tudi ga. XX, lastnica sosednjega zemljišča 300/6 in g. YY, lastnik sosednjega zemljišča 301/5.

Pogovor je potekal predvsem o dostopu do športnih površin. Ozka parcela in naklon nas namreč sili v začasno uporabo sosednjega zemljišča 300/6.

Ga. XX je ustno potrdila, da dovoljuje začasen poseg na njeno zemljišče. Po končanih delih se zadeve vrne v prvotno stanje. Po dogovoru z gospo se na meji z njeno parcelo postavi ograja. Prav tako pa bomo primorani izmeriti zemljišče in postaviti zadnja dva mejnika ob gozdu, kjer jih trenutno ni in meja v naravi ni povsem jasna.

Ga. XX se tudi strinja z afaltiranjem dostopne poti in z zamišljenimi igralnimi ter športnimi površinami.

O tem se skelene pogodba, ki jo bomo obravnavali na naslednji seji in ko jo sprejmemo, se jo da v podpis gospe XX.

Prav tako je potekal pogovor z gospodom YY. Načeloma igrišču ne nasprotuje. Malo ga moti le košarkaško igrišče. Tudi ob njegovem zemljišču bo postavljena ograja. Ograja bo šla vzporedno z uto. Zemljišče, ki bo zunaj ograje, bo gospod sam vzdrževal.


 

1.)    Razno

Kaj sledi?

Sestanek z Acerjem - pregled končnih rešitev. (Po koncu tega sestanka lahko obravnavamo pogodobo za gospo XX).

Sledi predstavitev projekta krajanom. Dobre predloge se v projekt še lahko upošteva in uporabi.

 

Glede donacij sem naslovil vprašanje na gospoda Kobeta, ki je sporočil, da je dovolj TRR KS in ni potrebe, da gredo donacije kakorkoli preko občine.

 

Prav tako po njegovih informacijah naj bi bil razpis objavljen naslednje dni. Bomo obveščeni po mailu.

 

Zapisal: Matija Šega                                         Andrej Kastelic, predsednik Sveta KS Žabja vas

novice

17. oktober, KS Žabja vas

Poročilo predsednika s sestankov z dne 12., 16. in 17.10.17

Sestanek 12.10.2017 s krajani KS Žabja vas stanujočimi ob bodočemu igrišču glede ureditve igrišča Sestanek 16.10.2017 z MONM glede Univerzitetnega kampusa Novo mesto v Drgančevju Sestanek 17.10.2017 z Društvom upokojencev in MONM glede subvencioniranje obroka za starostnike Sestanek 17.10.2017 predsednikov KS Žabja vas z županom...

več >

17. oktober, KS Žabja vas
Začetek investiciji v igrišče (foto: Matija Šega)

Začetek gradnje igrišča

Krajane obveščamo, da se je začela gradnja igrišča.

več >

14. maj, KS Žabja vas
10. februar, KS Žabja vas
07. februar, KS Žabja vas
17. april, KS Žabja vas
08. marec, KS Žabja vas
03. marec, KS Žabja vas